Kirja-arvio: Yleisteos kilpailuoikeuden kehityksestä

Kirsi Leivo, Timo Leivo, Hannele Huimala, Mikko Huimala: EU:n ja Suomen kilpailuoikeus. Talentum, 2012. ISBN 978-952-14-1739-9. 1482 s.

Kilpailuoikeus ja immateriaalioikeudet ovat vähän kuin tyypilliset naapurit: lähekkäin ollaan ja toista pitäisi ymmärtää, mutta välillä se on vaikeaa.

Leivot ja Huimalat ovat tehneet mittavan urakan laatimalla kilpailuoikeutta koskevan yleisteoksen. Kirjoittajien kokemukset täydentävät hyvin toisiaan, mukana on viranomaiskokemusta, yritysrahoituksen ja yritysneuvonnan kokemusta.

Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia, joiden perusteella yritykset voivat kieltää joissakin tapauksissa toisia yrityksiä toimimasta tietyllä tavalla. Immateriaalioikeuksia on kutsuttu myös monopolioikeuksiksi. Kilpailupolitiikan perimmäinen päämäärä on lisätä kuluttajien taloudellista hyvinvointia. Tähän päämäärään pyritään tehokasta kilpailua suojelemalla.

Useasti on todettu, että immateriaalioikeuksien ja kilpailuoikeuden päämäärät ovat vastakkaiset. Ristiriita on mielestäni näennäinen, koska esimerkiksi patentoinnilla pyritään edistämään innovatiivisuutta julkistamalla keksintöön liittyvät tiedot. Ideoiden, tietojen ja toimintatapojen hyödyntämistä immateriaalioikeudet eivät estä – kunhan se tehdään oikein. Myös immateriaalioikeuksilla pyritään lisäämään kuluttajien taloudellista hyvinvointia tai helpottamaan kuluttajien valintoja eri vaihtoehtojen välillä.

Sekä kilpailuoikeuden että immateriaalioikeuksien merkitys on kaikessa yritystoiminnassa kasvanut ja kasvaa edelleen. Aiheesta on viime aikoina julkaistu kotimaisia teoksia ja siitä on tehty väitöskirjoja. Lähdeluettelo olikin tästä syystä pieni yllätys näin kilpailuoikeuden maallikolle, kun siinä ei ollut viranomaisten julkaisujen lisäksi mukana muita kotimaisia julkaisuja.

En edes väitä lukeneeni koko kirjaa. Aikomuksenani oli alun perinkin paneutua immateriaalioikeutta sivuaviin osiin. Tämäkin osoittautui haastavaksi. Kirjassa käydään läpi ryhmäpoikkeusasetukset sekä erilaiset sopimustyypit ja yhteistyömuodot ja avataan niihin liittyviä immateriaalioikeutta koskevia kysymyksiä. Useat ryhmäpoikkeusasetukset sivuavat immateriaalioikeuksia, mutta useimmiten ne ovat sääntelyssä toissijaisessa asemassa, joka kuitenkin on hyvä tiedostaa.

Selvin yhtymäkohta kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuden välille muodostuu lisenssisopimuksissa. Niitä käsitellään perusteellisesti omassa luvussaan (IX). Siinä keskitytään teknologiansiirtosopimuksia koskevaan ryhmäpoikkeusasetukseen, mutta myös teknologiapoolit arvioidaan. Komissio antoi vuonna 2004 teknologiansiirtosopimuksia koskevat suuntaviivat, joihin myös kirjassa usein viitataan.

Kirja on yleisteos, joka tarjoaa kattavan läpileikkauksen kilpailuoikeuden kehitykseen, viranomaisten antamiin ohjeisiin ja oikeuskäytäntöön. Kilpailuoikeuden perusteiden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään paremmin myös immateriaalioikeuden ja kilpailuoikeuden suhdetta.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center