Uusia domain-nimiä

(IPRinfo 4-2000)

Internetin geneerisiä verkkotunnuksia hallinnoivan ICANN:in hallitus on 16.11.2000 pitämässään kokouksessa valinnut jatkoneuvotteluja varten 7 uutta yleistä eli geneeristä verkkotunnusta (generic top level domain, gTLD) ja niiden ylläpitoa hakevaa yritystä. Jatkoneuvottelujen kohteena ovat seuraavat uudet tunnukset:

.aeroIlmakuljetus
Hakijana Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques SC, (SITA)
 
.bizLiiketoiminta yleisesti
Hakijana JVTeam, LLC
 
.coopVoittoa tuottamaton osuustoiminta
Hakijana National Cooperative Business Association, (NCBA)
 
.infoRajoittamaton käyttö
Hakijana Afilias, LLC
 
.museumMuseotoiminta,
Hakijana Museum Domain Management Association, (MDMA)
 
.nameYksityishenkilöiden rekisteröinnit,
Hakijana Global Name Registry, LTD
 
.proAmmatinharjoittajat kuten kirjanpitäjät, asianajajat ja lääkärit,
Hakijana RegistryPro, LTD
 

ICANNin tarkoituksena on neuvotella valittujen hakijoiden kanssa yksityiskohtaiset sopimukset kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen sopimukset alistetaan ICANN:in hallituksen hyväksyttäviksi. Lopullisesti asian ratkaisee Yhdysvaltain hallituksen kauppaosasto (US Department of Commerce) ICANN:in hallituksen suositusten pohjalta. Uudet verkkotunnukset tulevat käyttöön aikaisintaan vuoden 2001 toisella neljänneksellä.

Elokuussa 2000 ICANN esitti muodollisen kutsun uusia verkkotunnuksia koskevien hakemusten tekemiseksi. Lokakuussa 2000 päättyneeseen määräaikaan mennessä hakemuksia tehtiin kaikkiaan 47. Kaksi hakemusta palautettiin, koska hakijat eivät maksaneet hakemusmaksua. Yhden hakemuksen osalta hakija perui hakemuksensa, koska hakija ja ICANN eivät päässeet yksimielisyyteen hakemuksen käsittelystä luottamuksellisena. Hakemukset käsitteli ensin ICANNin henkilöstö yhdessä ulkopuolisten teknisten, taloudellisten ja juridisten asiantuntijoiden kanssa. Nämä laativat ICANNin hallitukselle asiaa koskevan raportin, jonka pohjalta hallitus jatkoi asian käsittelyä.

Jatkokäsittelyä varten jäljelle jääneet 44 hakemusta jaettiin verkkotunnusten lopullisten käyttäjien perusteella kolmeen ryhmään, joita olivat.

  • yleiset verkkotunnukset (General-Purpose TLDs)
  • erityiset verkkotunnukset (Special-Purpose TLDs)
  • uusia palveluita koskevat verkkotunnukset (New Services)

Tätä pidettiin välttämättömänä, jotta määrältään suurta hakemusjoukkoa voitaisiin käsitellä järkevästi. Tämän ohella jaottelu helpotti valintojen tekemistä eri ryhmien sisällä.

Yleisten (General-Purpose TLDs) verkkotunnusten ryhmään kuuluivat verkkotunnukset, joiden rekisteröinti on mahdollista kaikille tai joiden rekisteröintiin kohdistuu vain vähäisiä rajoituksia. Tähän ryhmään kuului suurin osa hakemuksista eli yhteensä 28. Ryhmä jaettiin vielä neljään alaryhmään, joita olivat

  • General Group kuten .biz, .mall., .web ja .firm
  • Persona Group kuten .nom, .per ja .name
  • Restricted Content Group kuten .kids
  • Restricted Commercial Group kuten .law, .travel ja .pro

Erityisiä (Special-Purpose TLDs) verkkotunnuksia olivat tunnukset, joiden rekisteröinti on mahdollista vain rajoitetulle joukolle ja jotka kohdistuvat ei-kaupalliseen käyttöön. Tällaisia olivat esim. .coop, .museum, .air ja .health. Tähän ryhmään kuului kaikkiaan seitsemän hakemusta.

Uusia palveluja (New Services) koskevia hakemuksia oli yhdeksän. Niitä olivat mm. puhelinliikenteeseen liittyvät .tel ja .one,
sanomien välitykseen ja langattomaan viestintään liittyvät .pid, .mas. ja .mobile sekä
muut kuten .find, .dir ja .geo.

Jatkoneuvotteluihin valituista verkkotunnuksista yleisten tunnusten ryhmään kuului .biz, joka selkeimmin tulee kilpailemaan nykyisten vapaasti rekisteröitävien geneeristen verkkotunnusten .com, .net. ja org. kanssa. Tämän ohella yleisten tunnusten ryhmään kuuluivat .info ja käyttötarkoitukseltaan rajoitetummat yksityishenkilöille tarkoitetut .name ja ammatinharjoittajille tarkoitettu .pro.

Yleisen ryhmän hakemuksista hyväksymättä jäivät mm. .web. .mall ja .firm. Samoin hyväksymättä jäi .kids, jota koskevan hakemuksen oli jättänyt neljä hakijaa. Sen osalta ehdotusten kohteena oli luoda lapsille tarkoitettu turvallinen verkkoympäristö. Tämä lähestymistapa koettiin kuitenkin ongelmalliseksi, koska sen osalta olisi käytännössä vaikea ratkaista, miten määritellä lapset ja lapsille sopiva materiaali.

Loput kolme jatkoneuvotteluihin valittua tunnusta eli .aero, .coop ja .museum kuuluivat erityisten verkkotunnusten ryhmään. Tästä ryhmästä hyväksymättä jäi mm. WHO:n hakema .health.

Uusien palvelujen ryhmästä ei jatkoneuvotteluihin valittu yhtään hakemusta. Siten hylätyksi tuli mm. Nokia Oyj:n hakemus, joka koski useita langattomaan internet palveluihin tarkoitettuja tunnuksia kuten .mas, .max, .mobi ja .mobile. Hylkäämistä perusteltiin ensisijaisesti hakemuksen luonnosmaisuudella, minkä vuoksi siinä ei ollut otettu kantaa kaikkiin vaadittaviin kriteereihin.

Nyt tehtyjen valintojen takana on ICANN:in hallituksen Jokohamassa 15.-16.7.2000 pidetyssä kokouksessa vahvistamat uusien generisten verkkotunnusten käyttöönottoa koskevat periaatteet. Näiden taustalla puolestaan olivat DNSO:n (Domain Name Support Organization) nimineuvoston (Names Counsil) ICANN:in hallitukselle maaliskuussa 2000 antamat suositukset.

Neuvosto suositteli ICANN:in hallitukselle uusien geneeristen verkkotunnusten käyttöönottoa koskevan periaateohjelman luomista. Sen mukaan periaatteessa tuli ottaa huomioon:

  • tunnusten järjestäytynyt rekisteröinti siirtymävaiheessa;
  • verkkotunnusten aiheuttamien immateriaalioikeuksien loukkausten minimointi;
  • verkkotunnusjärjestelmän tekniikkaan liittyvän luottamuksen varmistaminen.

Uusia geneerisiä verkkotunnuksia ei ole otettu käyttöön 1980-luvun lopun jälkeen, eikä uusien verkkotunnusten käyttöönotosta siten ole tuoreita kokemuksia. Tämän vuoksi nyt halutaan ottaa käyttöön vain rajoitettu määrä uusia tunnuksia. Samoin nyt halutaan testata erilaisia verkkotunnuskonsepteja ja löytää ratkaisuja uusia käyttötarkoituksia varten. Tarkoituksena on myös hyödyntää nyt saatavia kokemuksia otettaessa myöhemmin käyttöön lisää uusia tunnuksia.

ICANNin ratkaisu heijastelee varovaisuutta uusien, selkeästi kaupallisten vapaasti rekisteröitävien tunnusten käyttöönotossa. Ainoastaan .biz vastaa luonteeltaan selvästi nykyisiä .com, .net ja .org tunnuksia, vaikka tähän ryhmään kuuluneita hakemuksia oli määrällisesti eniten. Sen sijaan epäkaupallisista, erityisiä verkkotunnuksia koskeneista seitsemästä hakemuksesta kolme hyväksyttiin jatkoneuvotteluihin. Ratkaisu on tältä osin myös eräänlainen näpäytys erilaisia ennakkorekisteröintimahdollisuuksia kauppailleille yrityksille, joihin liittyneistä vaaroista mm. ICANN on toistuvasti varoitellut omilla sivuillaan.

Risto Rouvari
Asianajaja
Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen