Uhkapeliä tietokannoilla – Football Dataco v Yahoo!

Ovatko jalkapallon ottelujärjestykset tietokantoja, jotka täyttävät tietokantadirektiivissä asetetut edellytykset tekijänoikeussuojan saamiselle?

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 1.3.2012 tietokantojen tekijänoikeudellista suojaa koskevan ennakkoratkaisunsa asiassa C-604/10 Football Dataco Ltd vastaan Yahoo! UK Ltd ja muut. Vuonna 1996 julkaistu direktiivi tietokantojen oikeudellisesta suojasta, eli tietokantadirektiivi, on poikinut lukuisia ennakkoratkaisupyyntöjä EUT:lta. Tähän saakka ne ovat koskeneet tietokantojen lähioikeudellista, sui generis -suojaa.

Kysymyksessä on EUT:n ensimmäinen tietokantojen tekijänoikeudellista suojaa koskeva ennakkoratkaisu. Oikeudenomistajana oli muun muassa Football Dataco Ltd kumppaneineen, joka vastasi Englannin ja Skotlannin jalkapallosarjojen vuosittaisten ottelujärjestysten laatimisesta. Ottelujärjestystä laadittaessa noudatetaan kummassakin maassa pääpiirteittäin samankaltaisia “kultaisia sääntöjä”, jotka koskevat muun muassa perättäisten koti- ja vierasotteluiden maksimimäärää sekä niiden jakautumista ajallisesti.

Oikeudenomistajien mukaan heillä oli vaativan valmistelutyön seurauksena syntyneisiin ottelujärjestyksiin sui generis -suojan ohella myös tietokantadirektiivissä säädelty tekijänoikeus, jonka Iso-Britannia oli lainsäädäntöönsä implementoinut.

Vastaajat, Yahoo! ja kaksi vedonlyöntitoimistoa käyttivät kantajien tietoja haku- tai vedonlyöntipalveluissa, ja katsoivat etteivät he tarvitse siihen erillistä lisenssiä, koska esimerkiksi ottelulistat eivät nauti tekijänoikeudellista tai sui generis -suojaa.

Kansallinen ensimmäisen asteen tuomioistuin (High Court, Chancery Division of England and Wales) katsoi, että ottelujärjestyksille voidaan antaa tietokantadirektiivin mukaista tekijänoikeussuojaa, koska niiden valmisteleminen edellyttää olennaista luovan työn määrää. 

Omaperäisen tietokannan ongelma

Muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal of England and Wales) pysytti ratkaisun sui generis -suojan hylkäävästä päätöksestä ja esitti EUT:lle seuraavat kysymykset:

Ensinnäkin, mitä tarkoitetaan tietokantadirektiivin 3 artiklan 1 kohdassa ilmaisulla ’tietokannat, jotka aineiston valinnan tai järjestämisen perusteella muodostavat tekijän omaperäisen henkisen luomuksen’, ja erityisesti a) pitäisikö tietojen luomisen edellyttämä henkinen ponnistus ja taito sulkea pois; b) sisältääkö ’valinta tai järjestäminen’ sen, että tehdään merkittävä lisäys suhteessa aiemmin olemassa olleisiin tietoihin (kuten määrätään jalkapallo-ottelun päivämäärä); c) edellyttääkö ’tekijän omaperäinen henkinen luomus’ tekijältä enemmän kuin merkittävää työtä ja taitoa, ja jos, niin mitä?

Toiseksi, suljetaanko direktiivillä pois muut kuin tietokantadirektiivissä säädetyt kansalliset tekijänoikeuden kaltaiset oikeudet tietokantoihin?

EUT:n aiemman oikeuskäytännön perusteella jalkapallosarjan ottelujärjestys on tietokanadirektiivin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tietokanta. Tekijänoikeus ja sui generis -suoja ovat kummatkin itsenäisiä oikeuksia, joiden kohde ja soveltamisedellytykset ovat erilaiset. Vaikkei jalkapallon ottelujärjestyksistä koostuva tietokanta täytä mainitun direktiivin 7 artiklassa säädetyn sui generis -oikeuden antaman suojan saamisen edellytyksiä, ei se automaattisesti merkitse, että sama tietokanta ei voi myöskään saada tekijänoikeussuojaa.

Tietokantadirektiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaan tietokanta saa tekijänoikeussuojaa, jos tietokanta muodostaa aineiston valinnan tai järjestämisen perusteella tekijän omaperäisen henkisen luomuksen. Direktiivissä säädetyn tekijänoikeussuojan kohteena on tietokannan ”rakenne”, ei sen ”sisältö” eivätkä eikä näin ollen tietokantaan sisältyvät aineistot. Direktiivin käsitteillä ”valinta” ja ”järjestäminen” tarkoitetaan sellaista tietojen valintaa ja järjestelyä, joilla tietokannan tekijä luo tietokannanrakenteen. Nämä käsitteet eivät kata tietokantaan sisältyvien tietojen luomista.

Tietojen luomista ei suojata

Ennakkoratkaisupyynnön ensimmäisen kysymyksen a-kohdassa tarkoitettuja seikkoja, jotka liittyvät tietojen luomisen edellyttämään henkiseen ponnistukseen ja taitoon, ei siis voida ottaa huomioon arvioitaessa sitä, voiko kyseiset tiedot sisältävä tietokanta saada tekijänoikeussuojaa. Niillä ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, voivatko jalkapallon ottelujärjestykset saada direktiivin mukaista tekijänoikeussuojaa.

Tietokantadirektiivistä ilmenee, että tekijänsä henkisen luomuksen käsite viittaa omaperäisyyden kriteeriin. Tietokannan valmistamisen osalta omaperäisyyskriteeri täyttyy, kun tietokannan tekijä ilmaisee tietokantaan sisällytettävien tietojen valitsemisen tai järjestämisen kautta luovuuttaan omaperäisellä tavalla tekemällä vapaita ja luovia ratkaisuja ja lyö siis siihen ”oman persoonallisen leimansa”.

Kriteeri ei täyty, kun tietokannan valmistamisen sanelevat sellaiset tekniset seikat, säännöt tai rajoitteet, jotka eivät jätä tilaa luomisen vapaudelle. Mitään muuta kuin omaperäisyyden kriteeriä ei voida soveltaa. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on selvitettävä edellä esitettyjen arviointiperusteiden nojalla, ovatko kyseessä olevat jalkapallon ottelujärjestykset tietokantoja, jotka täyttävät tietokantadirektiivissä asetetut edellytykset tekijänoikeussuojan saamiselle.

Toisen pääkysymyksen osalta EUT:n mukaan tietokantadirektiivillä pyritään poistamaan erot, jotka olivat olemassa kansallisissa lainsäädännöissä tietokantojen oikeudellisessa suojassa ja etenkin tekijänoikeussuojan soveltamisalassa ja edellytyksissä. Direktiivin 3 artiklalla toteutetaan siis ”tietokannan tekijänoikeudellisen suojan myöntämiseen sovellettavien arviointiperusteiden yhdenmukaistaminen”.

Direktiivin tietokantojen tekijänoikeussuojaa koskeva 3 artiklan 1 kohta on esteenä sille, että kansallisessa lainsäädännössä myönnetään tietokannoille tekijänoikeussuojaa omaperäisyyden edellytyksestä poikkeavin edellytyksin, jollei siirtymäsäännöksistä, ja vain niistä, muuta johdu.

Ensimmäinen analyysi tekijänoikeussuojasta

Tietokantadirektiivistä on annettu runsaasti kansallisia tuomioita ja myös EUT:n ennakkoratkaisuja, jotka ovat tähän saakka koskettaneet vain sui generis -suojan sisältöä. Kansalliset tuomioistuimet ovat joutuneet käsittelemään myös tietokantojen tekijänoikeudelliseen suojaan perustuvia vaatimuksia joko erikseen tai samassa asiassa yhdessä lähioikeussuojan kanssa, eivätkä edes kansallisten korkeimpien tuomioistuinten ratkaisut ole aina olleet ongelmattomia.

Ensimmäinen EUT:n ennakkoratkaisu tietokantojen tekijänoikeudellisen suojan sisällöstä ja suhteesta muihin mahdollisiin tekijänoikeudellisiin suojamuotoihin onkin 16 vuoden jälkeen tervetullut. Ensimmäisen, suojan edellytyksiä koskevan kysymyksen oikeudellinen jako sisällön luomiseen ja sen rakenteeseen, eli valinta- ja järjestelykriteereihin, on odotettu ja selkeä. Vaikeuksia voi kuitenkin syntyä siinä vaiheessa, kun kansallinen tuomioistuin joutuu tosiasiapohjalta arvostelemaan, jakautuuko tietokantojen valmistelutyö kaikilta osin ongelmattomasti sisällön ja rakenteen luomiseen.

Ongelmia voi syntyä myös, kun sovelletaan teknisten seikkojen, sääntöjen ynnä muiden luomisen vapautta rajoittavaa luonnetta suojan rajaamiskriteerinä. Oikeusohje omaperäisyyskriteerin täyttymisestä sisällytettävien tietojen valitsemisen tai järjestämisen kautta silloin, kun tekijä ilmaisee luovuuttaan omaperäisellä tavalla tekemällä vapaita ja luovia ratkaisuja ja lyö siis siihen ”oman persoonallisen leimansa”, on ymmärrettävä ja selkeä. Se palautuu suurelta osin direktiivin 3 artiklan 1 kohtaan.

Valintaa rajoittavien seikkojen määrä

Ongelma on, että vapaus on harvoin täysin rajoittamatonta. Kaunotaiteista pois siirryttäessä valinnanvapautta rajoittavien seikkojen määrä usein kasvaa, funktionaalisista teoksista hyvänä esimerkkinä tietokantojen ohella vaikkapa tietokoneohjelmat. Niiden eurooppalainen luovuuskriteeristö harmonisoitiin ennen tietokantoja varsin samankaltaisesti kuin tietokantadirektiivissä sittemmin tehtiin. Vaikka ohjelmointia niin suunnittelu- kuin koodaustasolla rajoittavat tosiasiallisesti hyvin voimakkaasti monet tekijät, jotka pienentävät valintojen määrää, ei tietokoneohjelmien tekijänoikeussuojaa näillä perusteilla kovin usein kyseenalaisteta.

Sama soveltuu osin myös tietokantojen rakenteisiin. Vaikka faktuaalisesti rajoittavia parametreja voi yksittäisessä suunnittelutyössä olla useita, ne harvoin rajoittavat valinnat vain yhteen olemassa olevaan toteutusmalliin. EUT saattoi olla kuitenkin tietoinen tästä rajoitetun, mutta silti olemassa olevan, toteutustapojen joukon olemassaolosta lisätessään loppuun tavanomaisen lausuman: “Käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on selvitettävä edellä esitettyjen arviointiperusteiden nojalla, ovatko pääasiassa kyseessä olevat jalkapallon ottelujärjestykset tietokantoja, jotka täyttävät direktiivin 96/9 3 artiklan 1 kohdassa asetetut edellytykset tekijänoikeussuojan saamiselle.”

Lisävaikeutta ulkopuoliselle käyttäjälle tuo, että edellä kuvatun työn seurauksena syntynyt tietokanta voi esitettynä olla esimerkiksi varsin yksinkertainen taulukko, josta voi olla vaikea arvioida nauttiiko se tekijänoikeudellista suojaa.

Vastaisuudessa olisi hyödyllistä selkeämmin palauttaa ratkaisevaksi lähtökohdaksi kyseessä oleva väitetty teos, josta mainitut valinnan ja järjestämisen omaperäiset kriteerit tulevat näkyviin.

Suojaa vain omaperäisille tietokannoille

Tuomioistuimen toisen ennakkoratkaisukysymyksen perustelu pohjautuu vahvasti johtolauseista uutettuun säädöksen tarkoitukseen. Direktiivin 3 artiklalla toteutetaan tietokannan tekijänoikeudellisen suojan myöntämiseen sovellettavien arviointiperusteiden yhdenmukaistaminen.

Tietokanta saa tekijänoikeussuojaa vain, jos se muodostaa aineiston valinnan tai järjestämisen perusteella tekijän omaperäisen henkisen luomuksen. EUT piti näitä direktiivin kohtia esteenä sille, että kansallisessa lainsäädännössä myönnetään tietokannoille tekijänoikeussuojaa omaperäisyyden edellytyksestä poikkeavin edellytyksin, jollei siirtymäsäännöksistä muuta johdu. Koska siirtymäsäännöksissä tarkoitetaan direktiivin julkaisupäivänä jo olemassa olleita, direktiivin edellytyksistä poikkeavin perustein tekijänoikeudella suojattuja tietokantoja, kyse on näiltä osin e contrario -päättelystä. Poikkeavin kriteerein toteutettu uusi tekijänoikeudellinen suoja ei ole EUT:n mukaan mahdollista.

Tämä on eurooppalaisen immateriaalioikeuden harmonisoinnin yksi puoli. Olemassa olevien suojajärjestelmien lisäksi ei ole mahdollista luoda uutta kansallista tekijänoikeuteen perustuvaa suojajärjestelmää, joka laventaisi tietokantojen tekijänoikeudellista suojaa.

Spekuloida voi, olisiko se mahdollista tapauksissa, jossa tietokanta ei täytä direktiivin tietokannan määritelmää eikä silloin olisi siinä tarkoitettu oikeudellinen tietokanta. Ajatus tuntuu kaukaiselta, joskin lienee teoriassa mahdollinen.

Teoskynnyksen harmonisointi

Mielenkiintoisen lisämakunsa asiaan tuo viime aikoina EUT:n ratkaisutoiminnassa esillä ollut eurooppalainen yleinen teoksen ja teoskynnyksen käsite, jota ei ole luotu direktiivien soveltamisalan ulkopuolelle kattamaan koko tekijänoikeuden kenttää. Usean oikeustapauksen valossa sellainen näyttää olevan hahmottumassa.

Tapaus ei jää viimeiseksi tietokantaratkaisuksi. Toinen, 18.10.2012 ratkaistu Dataco-tapaus, Football Dataco Ltd v Sportradar GmbH ja muut (C-173/11) koskettaa sui generis -suojaa jälleen kerran, mutta tällä kertaa internetissä tapahtuvien tiedonhakujen kontekstissa.

Tapaus herättää mielenkiintoa tarkasti rajatun soveltamisalansa ulkopuolellakin, koska yksinoikeudet palautuvat jo direktiivissä pitkälle tekijänoikeuden puolelta tuttuihin yksinoikeuksiin ja ne on vastaavasti implementoitu monessa jäsenvaltiossa, Suomessakin.

Ei liene sattumaa, että sama ennakkoratkaisupyynnön tehnyt tuomioistuin on jälkimmäisessäkin Dataco-tapauksessa hahmottelemassa eurooppalaisen immateriaalioikeuden rajoja ja kehitystä. Mutta Mark Twainin sanoin, jälkimmäinen Dataco on ihan toinen juttu ja ansaitsee oman käsittelynsä.

Perttu Virtanen
Tutkijatohtori
Aalto-yliopisto

Euroopan unionin tuomioistuin:  http://curia.europa.eu/

Iso-Britanninan ja Irlannin oikeuskäyntäntö ja lainsäädäntö: British and Irish Legal Information Institute: http://www.bailii.org/ > Databases > England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions > Football Dataco Ltd & Ors v Yahoo! UK Ltd & Ors [2010] EWCA Civ 1380 (09 December 2010)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, 11.3.1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta
3 artikla, Suojan kohde

  1. Tämän direktiivin säännösten mukaisesti tietokannat, jotka aineiston valinnan tai järjestämisen perusteella muodostavat tekijän omaperäisen henkisen luomuksen, saavat sellaisenaan tekijänoikeussuojaa. Muita perusteita ei saa soveltaa määritettäessä, voidaanko ne suojata.

  2. Tällä direktiivillä säädetty tietokantojen tekijänoikeudellinen suoja ei ulotu tietokantojen sisältöihin eikä rajoita mainittuihin sisältöihin kohdistuvia muita oikeuksia.