Tavaramerkkiä voi hakea myös sähköisesti

(IPRinfo 4/2002)

Asiamiehiä ainakin kiinnostanee tieto siitä, että tavaramerkkihakemuksia voi OHIMissa nykyisin jättää sähköisesti. Järjestelmä aloitti toimintansa vastikään, tarkemmin 12.11.2002, joten kattavia kokemuksia siitä ei ainakaan tätä kirjoitettaessa ole vielä olemassa.

Uusi e-filing mahdollistaa siis hakemuksen jätön Internetin kautta asianmukaisesti salatun yhteyden yli. Järjestelmän etuna on paitsi helppous, myös se, että hakija saa vahvistuksen hakemuksen vastaanotosta ja hakemuspäivän saman tien sähköpostilla. Hakemusnumero luvataan kolmen päivän kuluessa.

Käytöstä on tehty sikäli näppärää, että esimerkiksi tavara- ja palveluluettelon voi valita suoraan valikosta ja luokkaotsikot voi kopioida suoraan hakemuslomakkeesta löytyvästä luettelosta hakemukseen. Jos hakijan tai asiamiehen numero on tiedossa, riittää niiden syöttäminen asianmukaisiin kenttiin, minkä jälkeen järjestelmä hakee oikeat tiedot lomakkeeseen automaattisesti.

Lisäksi etuoikeustodistuksen voi liittää hakemukseen edellyttäen tietysti, että se on tallennettuna omalle tietokoneelle. Ennen hakemuksen lähettämistä hakemuksen laatija voi myös varmistua, että hakemus täyttää minimivaatimukset hakemuspäivän myöntämiseksi. Automaattinen tarkastus tapahtuu ”validate” -nappia painamalla.

Hakemusta ei varsinaisesti allekirjoiteta, vaan allekirjoitukseksi tulkitaan etu- ja sukunimen sekä allekirjoittajan aseman ilmoittaminen niille tarkoitetuissa kohdissa.

Trade Marks Department

Toinen merkittävä uudistus on väite- ja tutkimusosastojen sekä rekisteröintien kumoamishakemuksia käsittelevän osaston (Cancellation Division) yhdistäminen yhdeksi osastoksi nimeltään Trade Marks Department. Näin ollen osastoja ei enää jaeta absoluuttisten ja relatiivisten esteiden perusteella, vaan yksi osasto hoitaa kaiken hakemuksiin liittyvän tutkimuksen.

Osastolle on valittu uusi johtaja, joka todennäköisesti aloittaa tehtävässään 1.12.2002. Oletettavasti tehtäviin perehtyminen kestää muutaman kuukauden ja konkreettisia uudistuksia voitaneen odottaa ensi kevään kuluessa.

EU:n laajentuminen

EU:n jäsenmaiden ulkoministerit päättivät 18.11.2002, että uudet jäsenmaat voivat liittyä EU:n jäseniksi 1.5.2004. Osa hakijamaista olisi toivonut voivansa liittyä jo 1.1.2004, mutta ministerit pitivät parempana jättää enemmän aikaa liittymissopimusten ratifioinneille.

Laajentuminen koskee luonnollisesti myös yhteisömerkkijärjestelmää ja erityisesti sen yhteensovittamista jäsenmaiden kansallisten tavaramerkkirekisteröintien kanssa. Tämä on sovittu toteutettavaksi siten, että uusien jäsenmaiden liittyessä voimassa olevat yhteisömerkkirekisteröinnit ja vireillä olevat hakemukset tulevat automaattisesti voimaan uusissa jäsenmaissa alkaen kunkin maan liittymispäivästä. Tämä tulee ilmeisesti koskemaan myös liittymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia, joille on vaadittu etuoikeutta ajalta ennen liittymistä.

Lisäksi yllä mainitulla tavalla uusissa jäsenmaissa voimaan tulleita rekisteröintejä ei voi hakea peruutettavaksi, eikä hakemuksia vastaan voi jättää väitteitä kansallisen merkin nojalla, joka on ollut voimassa uudessa jäsenmaassa ennen maan liittymispäivää.

Sen sijaan aikaisempien kansallisten merkkien haltijat voivat estää yhteisömerkin käytön kyseisen valtion alueella kansallisen tuomioistuimen kautta ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Toisaalta, jos tällainen aikaisempi merkki on hankittu vilpillisin mielin tai se on itse riidanalainen, tätä mahdollisuutta ei ole. Lisäksi aiemman kansallisen merkin nojalla voidaan jättää väite vireillä olevaa yhteisömerkkihakemusta vastaan, jos yhteisömerkki on jätetty liittymistä edeltäneiden kuuden kuukauden aikana taikka sille on vaadittu etuoikeutta tältä ajalta.

Absoluuttisten esteiden osalta on sovittu, että niitä ei tutkita ennen liittymistä jätettyjen hakemusten suhteen eikä rekisteröintejä voida absoluuttisin perustein hakea kumoon. Sen sijaan esimerkiksi uudessa jäsenmaassa erottamiskyvyttömällä yhteisömerkillä ei voida estää termin käyttämistä ”fair use” -periaatteen mukaisesti.
Poikkeuksena on Pariisin sopimuksen 6ter (TML 14.1 § 3 kohta) artiklassa tarkoitetut vaakunat, liput, tarkastusmerkit ja muut vastaavat tunnukset sekä uusille jäsenmaille kuuluvista maantieteellisistä nimistä koostuvat merkit. Lisäksi harhaanjohtavien ja hyvän tavan vastaisten merkkien käyttö voidaan kieltää.

Yhteisömalli voimaan

Yhteisömallin voimaantulo on varmistunut, sillä OHIMin hallintoneuvosto on päättänyt, että yhteisömallihakemuksia voidaan jättää 1.4.2003 alkaen. Tätä edeltävien kolmen kuukauden (eli ajalla 1.1-31.3.2003) aikana jätetyt hakemukset saavat hakemuspäiväkseen 1.4.2003.

Tuukka Airaksinen
VT, Benjon Oy

Tuukka Airaksinen on työskennellyt kesäkuusta 2002 lähtien Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) OHIMin väiteosastolla Alicantessa tarkkailemassa maailman menoa ja ratkaisemassa valituksia. Hän palaa joulukuussa takaisin Suomeen.