Ovatko aineettomat oikeudet yhteydessä yritysten tuloksentekokykyyn?

1/2021 15.2.2021
business in a making
Strategic analysis and investment planning for good profits.

Helmikuun alussa julkaistiin Euroopan patenttiviraston, EPO:n, ja Euroopan Unionin teollisoikeusviraston, EUIPO:n, tutkimus immateriaalioikeuksista ja yritysten tuloksentekokyvystä EU:ssa, ”Intellectual property rights and firm performance in the European Union”. Tästä julkaistiin uutinen IPRinfo-lehdessä 8.2.2021 (uutinen luettavissa TÄÄLLÄ). Tutkimuksessa on päädytty siihen, että immateriaalioikeuksien omistuksen ja yrityksen tuloksentekokyvyn välillä vallitsee vahva ja positiivinen yhteys.

EPO:n ja EUIPO:n tutkimus  

Tutkimus on jatkoa vuonna 2015 tehdylle EPO:n ja EUIPO:n yhteiselle vastaavanlaiselle selvitykselle. Dataa on kuitenkin nyt kaikista jäsenmaista Iso-Britannia mukaan lukien, koska tutkimus kattaa vuosia 2007-2019, jolloin Iso-Britannia vielä oli EU:n täysimääräinen jäsen. Edellinen tutkimus perustui dataan vain 12 jäsenvaliosta. Lisäksi analysointimenetelmää on kehitetty.

Tutkimus koskee 127 199 yritystä. Siinä vertaillaan yrityksiä, jotka omistavat aineettomia oikeuksia (IPR) yrityksiin jotka eivät omista. IPR:llä tarkoitetaan tässä patentteja, malleja ja tavaramerkkejä.

Virastot ovat yhdessä tehneet myös kolme muuta tutkimusta, joissa arvioidaan niin sanottujen IPR-intensiivisten yritysten kontribuutiota EU:n ja yksittäisten jäsenmaiden bruttokansantuotteeseen (BKT). Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2013 ja sitä päivitettiin vuosina 2016 ja 2019. Viimeisimmässä tutkimuksessa todetaan, että yritykset, jotka käyttävät IPR:iä keskimääräistä enemmän, eli sanotut IPR-intensiiviset yritykset, vastasivat 29 % työpaikoista ja 45 % BKT:stä EU:ssa.

Käsiteltävässä tutkimuksessa ei ole otettu huomioon yritysten koon vaikutusta, koska pääindikaattoriksi tuloksentekokyvystä on katsottu yksittäisen työntekijän tuottamaa tulosta. Lisäksi otanta on niin laaja, että tutkijoiden mielestä siitä voidaan vetää selkeitä ja edustavia johtopäätöksiä.

Tutkimustulos

Tutkimuksesta käy ilmi, että IPR:iä omistavissa yrityksissä on enemmän työntekijöitä kuin IPR:iä omistamattomissa. Yksittäisen työntekijän tulos IPR:iä omistavissa yhtiöissä on noin 20 – 36% parempi ja palkat noin 17- 52% suuremmat kuin sellaisissa yrityksissä, jotka eivät omista aineettomia oikeuksia. Palkkataso nousee korkealle erityisesti patentteja omistavissa yrityksissä.

Eniten aineettomia oikeuksia omistavia yrityksiä löytyy informaatio- ja kommunikaatioalalta eli runsaat 17 %. Seuraavaksi sijoittuvat valmistus- ja palvelualalla toimivat.

Aineettomia oikeuksia omistavien ja omistamattomien pk-yritysten välillä yksittäisen työntekijän tuottaman tuloksen ero oli jopa 68%. Isojen yritysten kohdalla ero oli selkeästi alhaisempi, eli 18%.

Tutkimuksessa korostetaan, että tätä kuten muitakin tilastollisia analyysejä on tulkittava harkiten. Se ei ole lopullinen todistus siitä, että hyödyntämällä enemmän aineettomia oikeuksia yritysten tulos paranee. Tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi näiden seikkojen positiivinen yhteys.

Mielenkiintoista on huomata, että yhteys IPR:ien ja tuloksen välillä on erityisen vahva pk-yritysten keskuudessa. Samalla on syytä pitää mielessä, että vähemmän kuin 9 % pk-yrityksistä omistavat jonkun kolmesta IPR:stä. Aiemmista tutkimuksista käy ilmi, että pk-yrityksistä puuttuu tieto aineettomien oikeuksien hyödyistä ja noissa yrityksissä rekisteröintejä ja suojaustoimenpiteitä pidetään monimutkaisina ja kalliina.

Keskustelua ja kysymysmerkkejä

Tutkimus ei puhu syy-seuraussuhteesta, vaan positiivisesta yhteydestä eli korrelaatiosta. Aineettomien oikeuksien omistus viittaa parempaan tulokseen, mutta parempi tulos ei siis välttämättä ole omistuksen seurausta. Liioin tutkimus ei vastaa kysymykseen siitä, edistävätkö aineettomat oikeudet innovaatioita. Tähän palataan uudella artikkelilla, kunhan IPR-taustaselvitys julkistetaan maaliskuun 2021 alkupuolella.

EPO:n ja EUIPO:n tutkimuksen osalta on perusteltua kysyä, ovatko tavaramerkkien ja mallien sekä patenttien rekisteröinnistä huolehtivat viranomaiset oikeita tahoja tekemään aineettomia oikeuksia koskevaa tutkimusta? Asialla ei sinällään pitäisi olla vaikutusta, sillä tutkimuksen metodista ja käytetystä datasta on kerrottu avoimesti ja yksityiskohtaisesti. Lisäksi ko. virastojen tutkimusyksiköt ovat itsenäisiä, eikä yksittäisillä tutkijoilla ole uskottavuutensa säilyttämiseksi varaa puolueellisuuteen.

Toinen kysymys on, että mitkä muut seikat vaikuttavat yritysten tulokseen? Menestyksellinen liiketoiminta on seurausta kuluttajille tai toisille yrityksille mieluisan tuotteen tai palvelun myynnistä, hyvin suunnatusta markkinoinnista, jatkuvasta tuotekehityksestä sekä tuote- tai palvelukustannusten hyvästä hallinnasta. Hyvin johdetussa yrityksessä tarvittavat prosessit ovat tehokkaita ja koordinoituja. Yksi tällainen prosessi on immateriaalioikeuksien tehokas hallinta.

Se, että EPO:n ja EUIPO:n tutkimuksessa on löydetty vahva ja positiivinen yhteys immateriaalioikeuksien omistuksen ja yrityksen tuloksentekokyvyn välillä saattaa siis olla yhteydessä siihen, että menestyvässä yrityksessä kaikki tarvittavat tulokseen vaikuttavat osatekijät on hoidettu tehokkaasti, myös aineettomien oikeuksien suojaus. Lisäksi suojaamattomasta keksinnöstä voi syntyä tulovirtaa joko olemalla ensimmäisenä markkinoilla tai pitämällä esimerkiksi tuotannon tehokkuutta lisäävä prosessi salaisena.

Työntekijöiden määrä ja korkeammat palkat ovat myös yhteydessä yrityksen menestykseen yleisesti ottaen. On myös suhtauduttava varoen korkeimpiin prosenttilukuihin pk-yritysten osalta, koska immateriaalioikeuksia omistavien lukumäärä on pieni koko aineistoon nähden.

Se, että isommilla yrityksillä on enemmän immateriaalioikeuksia omistuksessaan ei sinänsä ole yllättävää. Onhan niillä enemmän henkilökuntaa mahdollisten oikeuksien suojaamisen hoitamiseen tai varaa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tähän.

Päätelmiä

Kuten tutkimuksessakin todetaan datan analysointiin ja mahdollisten yhteyksien toteamiseen, on suhtauduttava varoen, puhumattakaan kausaalisuhteesta. Korrelaatio näyttäisi kuitenkin olevan olemassa. Ei liene epäilystä siitä, että tuloksekkaan yrityksen  tuntomerkkeihin kuuluu yhtenä piirteenä tehokkaasti hoidettu immateriaalioikeuksien suojaus.

Kirjoittajat