Läpileikkaus mallioikeudesta

(IPRinfo 2/2006)

Arvosteltu teos: Rainer Oesch, Marja-Leena Rinkineva, Heli Hietamies, Karri Puustinen: Mallioikeus – muotoilun suoja. Talentum Helsinki 2005. ISBN 952-14-0905-3 s. 327.

Jo Pariisin yleissopimuksessa teollisoikeuksien suojaamisesta vuodelta 1883 on velvollisuus suojata mallia. Mallioikeutta koskeva direktiivi (1998) yhtenäisti EU:n jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Yhteisömallia koskevalla asetuksella luotiin EU:n kattava yhtenäinen suojaoikeus, jossa suoja on mahdollista saada sekä rekisteröimällä malli että ilman rekisteröintiäkin.

Yhteisölainsäädännön johdosta myös Suomen mallioikeuslakia muutettiin vuonna 2002 perusteellisesti. Mallioikeus on yritysten kannalta merkittävä suojamuoto, jota on käytetty valitettavan vähän, jopa muotoilun maana tunnetussa Suomessa. Mallioikeutta koskevaa kirjallisuutta on meillä ollut kovin niukasti. Onkin ilahduttavaa, että joukko mallioikeuden asiantuntijoita on koonnut tietämyksensä kirjaksi.

Kirjoittajien erilainen tausta on mahdollistanut sen, että kirjassa on onnistuneesti käsitelty mallioikeus laidasta laitaan: strateginen merkitys, kansainvälisyys, yhteisöoikeus, kansallinen menettely, sopimuskäytäntö. Mikään immateriaalioikeus ei käytännössä toimi omana erillisenä saarekkeenaan, ja tämä käy ilmi myös mallioikeuden osalta. Kirjassa on esitelty myös muut mallioikeuden kannalta merkitykselliset suojamekanismit ja -käytännöt.

Lukemista helpottamaan kirjaan on koottu kotimainen ja EU-lainsäädäntö. Suunnittelijoiden, toimeksiantajien ja muiden mallioikeutta käyttävien kannalta on erittäin hyödyllistä, että kirjaan on koottu käytännön sopimusmalleja.

Esipuheen mukaan kirja on yhteistyön tulos, jossa kunkin kirjoittajan vastuualueena on hänen oma erityisosaamisensa. Tämä ilmenee myös lopputuloksesta: lukijalla on käsissään selkeästi jäsennelty läpileikkaus mallioikeuden tuomista mahdollisuuksista sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kirja tuo mainion lisän immateriaalioikeuksien eri muotoja koskevaan kirjallisuuteen.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center