Keksintöjä ei synny ilman keksijöitä

(IPRinfo 1/2003)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama, opetusministeriön ylijohtaja Arvo Jäppisen johtama yliopistokeksintötyöryhmä luovutti mietintönsä 3. 6. 2002 (KTM:n työryhmä- ja toimikuntaraportteja 6/2002).

Mietintöä on käsitelty IPRinfo -lehden numerossa 3/2002. Mietintö lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle, jonka tuloksia esiteltiin 13. 2. 2003 Säätytalolla järjestetyssä seminaarissa.

Seminaarin puhujina olivat kirjoittajan lisäksi D.Phil. Martin Meyer SMEK:sta, johtava lakimies Varpu Lindroos VTT:sta, tutkimusasiamies Heikki Mäkipää Helsingin yliopistosta, toimialajohtaja Matti Lähdeniemi Satakunnan ammattikorkeakoulusta, osastopäällikkö Hannele Pohjola TT:sta sekä kehitysjohtaja Olli Lindblad Sitrasta.

Artikkelin kirjoittajan sekä Mäkipään, Lähdeniemen ja Pohjolan seminaariesitykset keskittyivät pääosin tarkastelemaan yliopistokeksintötyöryhmän ehdotuksesta annettuja lausuntoja ja niissä jo esitettyjä kantoja. Lausunnoissa annettu palaute oli pääasiallisesti positiivista, vaikkakaan yksikään lausunnonantaja ei ollut valmis varauksettomasti hyväksymään kaikkia ehdotuksia.

Lausunnoissa todettiin lähes yksimielisesti, että ehdotuksen todistustaakkaa koskeva säännös olisi keksijälle kohtuuton ja merkitsisi osin myös korkeakoulujen tehtävien uudelleenpriorisointia. Lisäksi ”kipupisteitä”, joita on vielä tarkoin harkittava, ovat salassapito- ja julkaisuoikeussäännökset, tutkimustyypit ja niiden välinen rajanveto, ehdotetun lain soveltamisalakysymykset erityisesti suhteessa työsuhdekeksintölakiin ja keksinnöstä maksettavat korvaukset

Näkökulmia monelta kantilta

Varpu Lindroos valotti esityksessään näkökulmaa julkisesta tutkimuslaitoksesta, joka jo nyt pyrkii kaupallistamaan keksintöjä. Esityksessä tuotiin esille seikkoja, joita myös korkeakoulujen olisi pohdittava, vaikka ehdotettua lakia ei koskaan säädettäisikään. Esitys olikin varmasti kaikille kuulijoille hyödyllinen.

Seminaarin varsinaista uutta antia olivat Martin Meyerin ja Olli Lindbladin esitykset. Meyer esitteli suomalaisissa yliopistoissa tehtävien keksintöjen patentointimääristä tehtyä, Sitran ja Tekesin rahoittamaa tutkimusta, jonka loppuraportti on tarkoitus julkaista huhtikuussa. Tutkimuksessa on tarkasteltu suomalaisten yliopistojen palveluksessa olevien henkilöiden USA:ssa hakemia patentteja.

Lindblad esitteli Sitran hanketta kansallisista tutkimussopimusmalleista. Hanke tukee korkeakoulukeksintölain valmistelua. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus laatia konkreettiset ohjeet ja mallit uuden lain edellyttämien sopimusten tekemiseksi. Hanke antaa mahdollisuuden helpottaa korkeakouluille uudesta laista väistämättä seuraavia ongelmia ja omalta osaltaan se tehnee ehdotettuun uuteen järjestelmään siirtymisen helpommaksi ja kivuttomammaksi.

Keksintö tarvitsee keksijänsä

Seminaarin anti ja tarkoitus oli pääosin valmistelutilanteesta tiedottaminen. Osin tämänkin vuoksi seminaari jäi varsin lyhyeksi ja puhujien valinta suppeaksi, esimerkiksi tutkijoiden edustajia ei ollut puhujalistalla. Keskustelussa nousi kuitenkin esille erityisesti professoriliiton huoli tutkijan asemasta: ilman keksijöitä ei synny keksintöjäkään.

Yleisen suhtautumisen perusteella opetusministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat sopineet, että hanketta jatketaan. Lainvalmistelussa tullaan, kattavan lausuntokierroksen selvittämien kantojen lisäksi, kuulemaan eri tahojen edustajia, jotta lopputuloksena olisi mahdollisimman laajasti hyväksyttävissä oleva lakiesitys. KTM:n ja OPM:n tavoitteena on saada aikaan paras mahdollinen laki, jotta suomalainen innovaatiojärjestelmä tältäkin osin voisi tulevaisuudessakin toimia järkevästi.

Karri Puustinen
Ylitarkastaja
Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kirjoittaja toimi yliopistokeksintötyöryhmän sihteerinä ja on korkeakoulukeksintölakia valmisteleva virkamies. Lausunnoista on laadittu myös yhteenveto, joka on saatavissa sähköisessä (pdf-) muodossa kirjoittajalta (karri.puustinen @ ktm.fi).

Mietintö:
Korkeakouluissa tehtävien keksintöjen tehokas kaupallinen hyödyntäminen. Yliopistokeksintötyöryhmän mietintö. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 6/2002). Mietinnön kuvailutiedot KTM:n sivulla:
KTM – Julkaisut – Aikajärjestyksessä – Sarja: Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja – Vuosi 2002 – Numero 6/2002
http://julkaisurekisteri.ktm.fi/

Pekka Salomaan artikkeli ”Työsuhdekeksintölaki yliopistoihin?” mietinnöstä on luettavissa IPRinfo-lehden numerossa 3/2002.