Tekijänoikeusselvitys: lainmuutokset välttämättömiä

1/2018 14.2.2018
shutterstock_537344029.jpg
Joulukuussa 2017 julkaistussa, OKM:n tilaamassa selvityksessä kansainvälisen ja kotimaisen tekijänoikeuden huippuasiantuntija Jukka Liedes ehdottaa useita muutoksia tekijänoikeuslakiin. Hän tiivisti IPRinfolle selvityksen keskeiset taustat ja johtopäätökset.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa selvityksessä esitetään muun muassa, että tekijänoikeuslain 65 § tulisi kumota tai kirjoittaa uudelleen. Pykälä ei nykymuodossaan ole perustuslain mukainen, koska Suomen lain soveltamista muihin maihin ei enää voida tehdä asetuksella. Kansainvälisten sopimusten voimaan saattaminen vaatii eduskunnan hyväksynnän.

Johtopäätöksiin kuuluu myös se, että niin sanottu ETA-asetus tulisi tarpeettomana kumota. Sen edelleen tarpeelliset 4 ja 6 §:n säännökset tulisi siirtää lain tasolle, koska niissä säädetään yksilöiden oikeuksista tai velvollisuuksista. Lisäksi selvityksessä kyseenalaistetaan Ruotsin mallin mukaisen yksityiskohtaisen uuden kansainvälisen soveltamisasetuksen säätäminen. Suomen lainsäädäntöekonomisesti säästeliäämpi malli kannustaa lain soveltajia käyttämään autenttisia lähteitä, joista tärkeimpiä ovat tietysti itse sopimustekstit. Tämä lisää sopimusten tuntemusta.

Selvityksen tavoitteena oli arvioida sekä kansainväliseen soveltamiseen liittyviä asioita että selventämisen ja uuden sääntelyn tarpeita. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on vuosituhannen vaihteesta lähtien arvioitu, että tekijänoikeuslain kansainvälistä soveltamista ja sitä koskevia tekijänoikeuslainsäädännössä olevia säännöksiä tulee tarkastella jossakin uudistustyön vaiheessa. Toimeksiantoon kuului myös esittää suuntaviivoja lain ja/tai asetuksen tasolla tarvittavista säännöksistä ottaen huomioon uuden perustuslain vaatimukset. Ministeriö julkaisi selvityksen 27.12.2017.

Selvityksessä tarkastellaan sekä niitä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alan kansainvälisiä yleissopimuksia, joihin Suomi on liittynyt että uusia yleissopimuksia, joihin Suomi ei ole vielä liittynyt (Pekingin yleissopimus ja Marrakeshin sopimus). Lisäksi tarkastellaan näitä oikeuksia koskevia Euroopan unionin direktiivejä ja niissä vaadittujen suojanormien soveltamista Euroopan talousalueeseen kuuluviin maihin ja laajemmin kansainvälisesti. Selvitykseen sisältyy myös lyhyt katsaus siihen, miten suojan kansainvälinen soveltaminen on toteutettu muissa pohjoismaissa.

Liedes_pieni_245.jpg

Sopimuksien tarkastelussa huomio on kohdistettu erityisesti sopimusten puitemääräyksiin tai suojan struktuuria ja suojan perusteita koskeviin määräyksiin. Näitä ovat sopimusten liittymäkriteerit, kansallista kohtelua koskevat määräykset, poikkeukset kansallisesta kohtelusta (vastavuoroisuus), vähimmäisoikeuksien periaate ja mahdollisuus tehdä varaumia. Selvityksessä ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tarkastella suojan materiaalisia määräyksiä.

Julkaisutiedot:
Jukka Liedes. Tekijänoikeuksien kansainvälinen suoja. Suomen tekijänoikeuslain kansainvälinen soveltaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:53. Pysyvä osoite valtioneuvoston sivustolla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-539-6