Tekijänoikeuksista sopiminen työsuhteissa

3/2016 14.9.2016
(Photo:istockphoto.com/a_wrangler)
Suuri osa luomistyöstä tehdään nykyisin työ- tai virkasuhteessa, joten sopiminen työntekijän tekijänoikeuksien luovuttamisesta työnantajalle on varsin merkittävää. Usein työnantaja haluaa tai tarvitsee oikeudet työntekijän tekemään teokseen hyödyntääkseen sitä liiketoiminnassaan.

Tekijänoikeuden luovutukseen soveltuvat yleiset sopimusoikeudelliset säännökset. Lisäksi tarkempia säännöksiä löytyy tekijänoikeuslain 27 – 29 §:stä. Sopimukselle ei ole määrämuotoa, mutta sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, jotta todisteluvaikeuksilta vältytään. Jos kirjallista sopimusta ei ole, jää sopimuksen sisältö ja tarkoitus osapuolten todistelun varaan. Oikeuksien luovutuksesta voi kirjallisen sopimuksen lisäksi sopia suullisesti tai hiljaisesti eli konkludenttisesti, mutta näitä koskevat edellä mainitut näyttökysymykset.

Työsopimuksella sopiminen

Työnantaja ja työntekijä voivat työsopimuksella sopia jo työtä aloitettaessa tekijänoikeuksien siirtymisestä työnantajalle ja siirtymisen laajuudesta. Tarvittavista ehdoista kannattaa sopia jo ennen sopimuksen allekirjoittamista, koska myöhemmin sopimuksen muokkaamiseen tarvitaan molempien osapuolten suostumus.

Työnantajalle edullisinta on pyrkiä asettamaan työsopimukseen vakiolauseke tekijänoikeuksien siirtymisestä, ettei asiasta tarvitse neuvotella erikseen jokaisen työntekijän kanssa. Näin myös transaktiokustannukset pysyvät mahdollisimman matalina. Työntekijän kannalta taas vakiolauseke saattaa luovuttaa työnantajalle oikeuksia liian laajalti. Työntekijälle yksilökohtaiset sopimukset olisivat kannattavampia, kun luovutuksen laajuudesta voitaisiin sopia tilanteen mukaan. Työntekijän kuitenkin kannattaisi luovuttaa oikeuksia mahdollisimman suppeasti.

Kun tekijänoikeuksien luovutuksesta sovitaan työsopimuksella, voi yksittäinen työntekijä olla neuvotteluissa heikommassa asemassa kuin työnantaja. Työnantajalla voi esimerkiksi olla työsopimuksessa vakiolauseke tekijänoikeuksien siirtymisestä, eikä työntekijä välttämättä voi vaikuttaa ollenkaan sen sisältöön. Jos oikeuksista sovitaan kollektiivisesti työehtosopimustasolla osapuolia edustavien järjestöjen välillä, on tilanne tasapuolisempi. Oikeudet työ- ja virkasuhteessa luotuihin tietokoneohjelmiin, niihin liittyviin teoksiin, tietokantoihin ja luetteloihin siirtyvät kuitenkin suoraan työnantajalle, jollei toisin sovita.

Mistä tulisi sopia?

Sopimuksessa tulee määritellä tarkasti sopimuksen osapuolet, eli ulottuuko luovutus pelkästään tiettyyn yritykseen vai kattaako se koko konsernin. Lisäksi tulisi sopia luovutuksen kohteesta, eli missä laajuudessa tekijänoikeus siirtyy, siirtyvätkö kaikki oikeudet vai vain rajoitettu oikeus. Myös ajallisesta laajuudesta tulee sopia, eli siirtyvätkö oikeudet rajoitetuksi aikaa vai lopullisesti. Lisäksi sopimukseen tulisi ottaa ehdot luovutushinnasta, tulonjaosta (esim. rojaltit) ja sopimuksen päättämisestä.

(Photo:istockphoto.com/FaberrInk)

Luovutuksensaaja ei saa teokseen muuntelu-, edelleenkehittämis-, tai edelleenluovutusoikeutta, jollei niistä ole erikseen sovittu. Luovutuksensaaja voi kuitenkin olla oikeutettu muuttamaan teosta, jos olosuhteista tai luovutuksen tarkoituksesta voidaan näin päätellä. Yritykselle luovutettu tekijänoikeus saadaan edelleenluovuttaa yrityksen tai sen osan luovutuksen yhteydessä. Tässä tapauksessa oikeuden luovuttanut yritys vastaa silti sopimuksen täyttämisestä.

Luovutussopimus sisältää luovutuksen vain sellaisena kuin se oli luovutuksen tapahtuessa, ja mahdollinen myöhemmin tapahtuva oikeuden laajentuminen on tekijän hyväksi. Eräissä tilanteissa, mm. jos luovuttaja on tiennyt muutoksesta jo etukäteen, voi oikeuden muutos tulla myös luovutuksensaajan hyödyksi. Selvyyden vuoksi asiasta on parempi sopia etukäteen. Tämä saattaa kuitenkin nykypäivänä olla ongelmallista, kun uusia käyttömuotoja on syntynyt esim. internetin myötä, ja tätä kautta tekijänoikeus laajenee. Uudet käyttömuodot voivat olla hyvinkin ennalta-arvaamattomia. Parasta olisi, jos uusien käyttömuotojen ilmestyttyä tai oikeuksien muuten laajennettua tekijänoikeuden luovutuksen laajuudesta voitaisiin neuvotella uudelleen osapuolten kesken.

Kohtuuttoman luovutuksen sovittelu

Tekijänoikeuden luovutuksen kohtuuttomuutta voidaan arvioida tekijänoikeuslain tai työsopimuslain mukaan. Jos oikeuksien luovutuksesta on sovittu työsopimuksessa, sovelletaan työsopimuslakia. Tekijänoikeuslakia taas sovelletaan mm. kun luovutuksesta on sovittu työehtosopimuksella tai hiljaisesti. Työsopimuslain mukaan ”Jos ehdon soveltaminen olisi hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta”. Ehto voi olla kohtuuton jo sopimuksen tekohetkestä, tai se voi muuttua kohtuuttomaksi myöhemmin. Säännös vastaa sisällöltään pitkälti oikeustoimilain 36 §:ää. Lisäksi kohtuuttomuutta arvioidessa tulee huomioida tapauskohtaisesti toimialan käytännöt.

Sovittelu perustuu aina kokonaisharkintaan. Yksi tapa arvioida kohtuuttomuutta on miettiä, olisiko osapuoli alun perin tehnyt sopimusta, jos olisi tiennyt uusista olosuhteista. Jos osapuoli olisi tehnyt sopimuksen, ei sopimusta tule sovitella. Tätä tapaa voitaisiin käyttää uusien, ennalta-arvaamattomien käyttömahdollisuuksien syntyessä mm. tekniikan kehityksen osalta. Säännöksen soveltamisesta ei ole ylempien oikeuksien eikä tekijänoikeusneuvoston oikeuskäytäntöä, joten on vaikea sanoa, miten ne sääntöön suhtautuisivat. Työnantajalle kenties varmempaa olisi tarkistuttaa sopimukset kohtuuttomuuksien ja uusien käyttömuotojen osalta tietyin väliajoin.   

Jenni Hänninen
oik.yo
Helsingin yliopisto

Kirjoittaja työskenteli harjoittelijana IPR University Centerissä kesällä 2016.

HE 181/2014 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain
muuttamisesta.

Komiteanmietintö 1953:5: Ehdotus laiksi tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin.

Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2009:12: Tekijänoikeus työsuhteessa

Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus, Talentum 2014.

Haarmann, Pirkko-Liisa: Tekijänoikeus ja lähioikeudet, Talentum 2005.

Harenko, Kristiina – Niiranen, Valtteri – Tarkela, Pekka: Tekijänoikeus: kommentaari ja käsikirja, Talentum 2015.

Hietala, Harri – Kaivanto, Keijo: Työsopimus ja johtajasopimus, Talentum 2014.

Mansala, Marja-Leena: Immateriaalioikeuden lisensointi. Teoksessa Mylly, Tuomas (toim.): Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa, Kauppakaari 2001.

Vuorijoki, Jari: Yrityksen teknologia- ja yhteistyösopimukset, Edita 2007.