Sopimusjuridiikkaa, yhtiöoikeutta ja immateriaalioikeuksia franchisingissa

4/2015 9.11.2015
(Photo:istockphoto.com/http://www.istockphoto.com/cnythzl)
Franchising on yhteistyötä kahden itsenäisen elinkeinonharjoittajan välillä. Franchisingissa ideana on monistaa hyväksi havaittu konsepti yhä useammalle ja useammalle ketjussa toimivalle franchiseyrittäjälle ja sitä kautta aikaansaada menestystä liiketoiminnassa sekä ketjulle että yrittäjille. 

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n käyttämä määritelmä franchisingista on seuraavanlainen: ”Franchising on kahden oikeudellisesti ja taloudellisesti itsenäisen yrityksen, franchise-antajan ja franchise-ottajan pitkäaikaista sopimusperustaista yhteistyötä, jossa franchise-antaja siirtää taloudellista vastiketta vastaan franchise-ottajalle oikeuden käyttää ennalta määriteltyjen ohjeiden mukaisesti sovitun ajan tietyllä alueella tai tietyssä paikassa hallitsemaansa liiketoimintakonseptia.”

Useimmiten ketju itse aloittaa liiketoiminnan omalla toimipisteellään tai useammalla. Kun toiminta on saatu toimivaksi ja menestyksekkääksi sekä konsepti dokumentoitua ja sopimukset kuntoon, on aika laajentaa toimintaa franchiseyrittäjien vetämiin toimipisteisiin joko ketjun omien pisteiden ohelle tai niiden sijaan. Kun ketjun kotimaassa on saatu riittävä kokemus ja ketjutoiminnan on todettu kannattavan, harkitsee yhä useampi ketju laajentumista myös kotimaan ulkopuolelle. Ketjun kotimaan säännöksiä ja käytäntöä noudattaen laaditut franchisesopimukset tulevat tällöin uuden tarkastelun kohteeksi kohdemaassa.

Suomessa ei ole erityisesti franchisingia koskevaa lainsäädäntöä, joten kaikki mm. sopimussuhteita, työsuhteita, immateriaalioikeuksia, yritysten välisiä sopimuksen jne. sääntelevien lakien säännökset tulee huomioida. Mikäli Suomessa tapahtuvaa franchisetoimintaa koskevan sopimuksen mukaan osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovellettaisiin jotakin muuta kuin Suomen lakia, tulee Suomessa toimittaessa joka tapauksessa kuitenkin tarkistettavaksi, etteivät ko. sopimuksen ehdot ole Suomessa voimassa olevien kansallisten ja EU-säännösten pakottavien määräysten vastaisia (esim. työlainsäädäntö, kuluttajansuojalainsäädäntö, markkinointisäännökset, osakeyhtiösäännökset, kilpailulainsäädäntö jne).

Franchiseketjun tavaramerkki

Tavaramerkki / brandi on franchiseketjun yhteinen tunnus, joka sitoo ketjun arvot sekä erottaa ketjun ja sen tarjoamat tavarat tai palvelut muista yrityksistä ja muiden tarjoamista tavaroista tai palveluista. Franchiseketjun yrittäjä saa franchisesopimuksella lisenssin eli käyttöoikeuden ketjun tavaramerkkiin ja siten liiketoiminnalleen lisäarvoa saadessaan hyödyntää ketjun tunnettua tavaramerkkiä.

Tavaramerkkien rekisteröinti on franchise-antajan oikeus ja velvollisuus. Franchise-yrittäjällä ei ole oikeutta rekisteröidä ketjun tavaramerkkejä tai niihin sekoitettavissa olevia tunnuksia omiin nimiinsä missään muodossa (toiminimenä, tavaramerkkinä, Internet domain-nimenä jne.). Myös franchiseyrittäjän oman rekisteröitävän yrityksen toiminimen on erotuttava ketjun tunnuksista.

Franchisesopimuksissa on määritelty ketjun tunnukset ja niiden rekisteröinti, joka on franchise-antajan vastuulla. Franchiseyrittäjän käyttöoikeus ja sallitut käyttötavat on myös määriteltävä sopimuksessa tai sen perusteella annetuissa ohjeissa. Usein tarkempi ohjeistus annetaan franchiseketjun käsikirjassa. Koska tavaramerkit tuovat lisäarvoa koko ketjulle, myös franchiseyrittäjälle asetetaan franchisesopimuksessa yleisesti velvollisuus vaalia yksinoikeutta ja valvoa mahdollisten loukkaavien tunnusten käyttöä markkinoilla. Franchise-antaja merkinhaltijana kuitenkin päättää sen, miten loukkauksiin puututaan. Tavaramerkin yksinoikeusluonnetta franhcisingissakin korostaa se, että franchise-sopimuksen päättyessä yrittäjän oikeus käyttää tunnuksia päättyy välittömästi. Koska tavaramerkit ovat erittäin tärkeä ketjun omaisuuserä, on käytön lopetusvelvollisuus yleensä tehostettu vielä sopimussakkomääräyksellä.

Franchiseyrittäjä usein osakeyhtiömuotoinen

Monet franchiseketjut edellyttävät, että franchiseyrittäjän tulee olla osakeyhtiö. Osakeyhtiön perustaminen ja yhtiön osakkaiden välisten suhteiden sopiminen ovat erittäin tärkeitä toimia franchiseketjujen tuleville yrittäjille.

Osakeyhtiön perustajana voi olla yksi tai useampi henkilö tai yhteisö. Perustamisvaiheessa yhtiön perustajat merkitsevät kaikki yhtiön osakkeet. Yksityisessä osakeyhtiössä osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 euroa.

Yhtiön hallitukseen on valittava vähintään yksi jäsen. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Sen sijaan yhtiölle ei ole pakko valita toimitusjohtajaa, sillä toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukaan vapaaehtoinen toimielin.

Osakeyhtiö syntyy juridisessa mielessä vasta siinä vaiheessa, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin. Tästä hetkestä lukien yhtiöstä tulee itsenäinen oikeus- ja oikeustoimikelpoinen juridinen henkilö. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Ennen osakeyhtiön rekisteröimistä yhtiö ei voi hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia. Kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelyaika on tyypillisesti noin yhdestä kahteen viikkoa. Yhtiön hallituksella on kuitenkin oikeus jo ennen rekisteröintiä ryhtyä tiettyihin yhtiön perustamista edellyttäviin toimiin. Näiden toimien osalta on syytä huomata, että ennen yhtiön rekisteröimistä perustettavan yhtiön lukuun tehdyistä toimista vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet yhteisvastuullisesti. Perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tehdystä toimesta tai perustamissopimuksessa yksilöidystä, enintään vuosi ennen perustamissopimuksen allekirjoittamista tehdystä toimesta aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiön vastattavaksi, kun yhtiö on merkitty kaupparekisteriin.

Franchisesopimusten osalta on melko tyypillistä, että franchiseyrittäjä tekee franchisesopimuksen ns. perustettavan yhtiön lukuun, eli jo ennen kuin yhtiön perustamissopimusta on välttämättä edes vielä allekirjoitettu. Tällöin on syytä muistaa yksilöidä kyseinen franchisesopimus yhtiön perustamissopimuksessa sellaiseksi, joka tältä osin siirtyy yhtiön vastattavaksi.   

Osakeyhtiön osakkeenomistajat vastaavat yhtiön sitoumuksista vain sillä pääomalla, jonka he ovat yhtiöön sijoittaneet, elleivät he erikseen ole esimerkiksi menneet antamaan takauksia tai muita vakuuksia yhtiön saamien lainojen vakuudeksi. Lisäksi franchisesopimuksissa yleisesti edellytetään päävastuullisen yrittäjän sitoutuvan franchisesopimukseen ja sen kaikkiin velvoitteisiin myös henkilökohtaisesti.

Osakassopimuksella pelisäännöt yhtiön ja omistajien välille

Osakeyhtiölain säännökset ja yhtiöjärjestykseen otetut määräykset eivät yleensä ole riittäviä säätelemään yhtiön ja sen omistajien välisiä suhteita tai yhtiön omistajien keskinäisiä suhteita. Mikäli osakeyhtiön perustajia on enemmän kuin yksi, on suositeltavaa tehdä osakassopimus. Osakassopimuksessa sovitaan ne pelisäännöt, joilla osakkeenomistajien välisiä suhteita ja heidän suhdettaan osakeyhtiöön säännellään.

Yhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys täytyy toimittaa kaupparekisteriin rekisteröitäväksi. Osakassopimus sen sijaan ei ole julkinen asiakirja, näin ollen sitä ei myöskään tarvitse toimittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Hyvin laadittu osakassopimus auttaa ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan etukäteen oikeudellisia riskejä, joita voi syntyä osakkeenomistajien kesken. Näin voidaan välttää yhtiön liiketoimintaa haittaavia turhia erimielisyyksiä. Osakassopimuksen tekemisessä kannattaa käyttää osakassopimuksiin hyvin perehtyneen asianajajan apua.

Franchiseyrittäjän toiminimi  

Toiminimen suunnittelu ja valinta on tärkeä osa osakeyhtiön perustamisprosessia. Jotta yhtiön toiminimi erottuisi muista jo olemassa olevista toiminimistä, kannattaa yhtiölle valita riittävän omaperäinen ja aikaisemmin rekisteröidyistä toiminimistä erottuva nimi. Toiminimirekisteröintiä ei hyväksytä, mikäli rekisterissä on aiemmin identtinen toiminimi tai samalla toimialalla toimiva rekisteröitävään nimeen sekoitettavissa oleva toiminimi. Toiminimi ei myöskään saa olla sekoitettavissa aiemmin vastaaville palveluille rekisteröityyn tavaramerkkiin.

Toiminimilain mukaan yhtiön toiminimen on yksilöitävä yritys, eli nimi ei voi kuvata ainoastaan toiminnan laatua tai tarjottavia tuotteita. Toiminimi ei myöskään saa sekoittua samalla alalla toimivan yrityksen toiminimeen tai tavaramerkkiin ja sen on erotuttava selvästi jo rekisteröidyistä toiminimistä. Lisäksi yhtiön toiminimen tulee sisältää sana ”osakeyhtiö” tai ”Oy”. Yhtiön toimiala määritetään yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Mikäli yhtiön toimiala on hyvin laaja-alainen, se saattaa vaikeuttaa toiminimen rekisteröintiä. Toiminimisuoja määräytyy viime kädessä yrityksen tosiasiallisen toiminnan perusteella.

Yhtiö voi käyttää aputoiminimeä nimenä osalle yhtiön harjoittamaa toimintaa. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yhtiön toimialaa kokonaisuudessaan, eikä se saa sisältää sanaa “osakeyhtiö” tai lyhennettä “Oy”.  Ilmoitettaessa aputoiminimi rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, on samalla ilmoitettava myös aputoiminimellä harjoitettava toimialan osa.

Franchiseyrittäjien rekisteröidyt toiminimet eivät saa sisältää ketjulle kuuluvia tunnuksia. Franchise-antaja omistaa ketjun tavaramerkin ja muut tunnukset, joten franchiseyrittäjällä ei ole oikeutta rekisteröidä ketjun tunnuksia tai niihin sekoitettavissa olevia tunnuksia omiksi tavaramerkeikseen, eikä myöskään toiminimekseen tai niiden osaksi.

Koska franchisingissa on tarkoituksena toimia ulospäin eli asiakkaisiin nähden yhtenäisesti ja yhtenäisten tunnusten alla, tulee franchise-antajan ohjeistaa ketjunsa yrittäjiä siitä, miten franchiseyrittäjän rekisteröity toiminimi tulee esiintyä franchiseyrittäjän toiminnassa (yritys- ja yhteisötietolaki asettaa tältä osin vaatimuksia esim. osakeyhtiöiden toiminimen käytölle yhtiön asiakirjoissa) ja miten franchiseyrittäjän taas tulee käyttää ketjun tavaramerkkejä ja muita tunnuksia. Sekä franchiseketjun immateriaalioikeuksien rekisteröintiperiaatteista että ketjun tunnusten käytöstä on aina syytä sopia franchisesopimuksessa.

hanna_maija_elo.jpg

Hanna-Maija Elo

Asianajaja, varatuomari, osakas 
Eversheds Asianajotoimisto Oy,
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy