PK-yrityksen strategia ja IPR

4/2020 31.8.2020
Kaksi ihmistä suunnitelee strategiaa

Aineeton kilpailuetu

Aineettoman pääoman ja aineettoman omaisuuden kehittäminen on yhä tärkeämpää pk-yrityksille, jotka haluavat menestyä tulevaisuudessa. Aineettomat menestystekijät ovat todellinen tulevaisuuden kilpailuedun lähde, mutta niitä ei riittävästi tunneta eikä hyödynnetä pk-yritysten strategioissa. Aineettomaan pääomaan (IC) luetaan aineeton varallisuus (IA) ja aineeton omaisuus (IP). Aineeton pääoma on ihmisiin ja ihmissuhteisiin perustuvaa potentiaalia, jota voidaan muuntaa konkreettiseen muotoon aineettomaksi varallisuudeksi (IA) sekä omistaa (IP), suojata ja hyödyntää.

Aineeton pääoma loistaa usein poissaolollaan pk-yritysten strategioissa, sillä perinteiset strategiatyömallit ja -analyysit eivät huomioi riittävästi aineettomia tulevaisuuden menestystekijöitä. Myös aihealueen osaamisessa on vajetta, eikä aineettoman omaisuuden tärkeyttä, suojaamistarvetta ja hyödyntämismahdollisuuksia tiedosteta riittävästi liiketoiminnan ja pysyvän kilpailuedun suhteen.

Pk-yritys saattaa törmätä aiheeseen ensikertaa, kun kilpailija ottaa yhteyttä patenttiloukkauksen tiimoilta. Tällöin aineettoman pääoman suojausta ja hyödyntämistä aletaan reaktiivisesti miettiä liian myöhäisessä vaiheessa. Aineettomat menestystekijät kannattaa ottaa huomioon paljon aikaisemmassa vaiheessa, mutta miten?

Arvon lähteillä

Aineettoman omaisuuden alkulähteiltä löytyy osaamista, asenteita, ihmissuhteita ja tietoa sekä kyvykkyyttä eri muodoissaan. Kyvykkyyden taustalla on kokemusta, koulutusta, tiedostamista, kognitiivista prosessointia ja reflektointia. Osa tästä henkisestä pääomasta on piilevää ja siksi vaikeaa artikuloida ja jakaa. Piilevä, yksilösidonnainen potentiaali on yrityksille mahdollisuus, mutta myös haaste, sillä se saatetaan menettää henkilön myötä. Yksilöiden saatavuuteen, menestykseen ja pysyvyyteen vaikuttavat muun muassa myötämielinen toimintaympäristö ja yrityskulttuuri. Ihmiset luovat organisaation, sen strategiat, kilpailuedut, innovaatiot, ydinprosessit, toimintakulttuurin, asiakkaan kokeman lisäarvon ja liikesuhteet eli aineettoman varallisuuden, jonka yritys voi omistaa (IP).

Aineettomien menestystekijöiden tehokkaampi hyödyntäminen pk-yrityksissä edellyttää aineettomaan pääomaan ja aineettomaan omaisuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä. Aineettomien menestystekijöiden merkitystä tuskin kielletään yrityksissä, mutta lisäksi tarvitaan selkeä viitekehys ja toimintamalli.  Niiden avulla pk-yrityksen johto voi paremmin tiedostaa, ymmärtää, hallita, kehittää, suojata ja hyödyntää aineetonta pääomaa ja aineetonta omaisuutta osana pk-yrityksen strategiaa.

Integroi ajoissa strategiaan

Aineettomat menestystekijät tulee integroida luonnolliseksi osaksi pk-yrityksen strategiaa ja ympärivuotista strategiatyöskentelyä. Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä aineettomat menestystekijät sisältävää viitekehystä ja toimintamallia pk-yrityksen strategiatyöskentelyssä. Näin pk-yrityksen johto voi systemaattisesti tiedostaa aineettoman omaisuuden ja sen lähteet. Tiedostaminen avaa pk-yrityksen johdolle uuden näkökulman, joka huomioiden voidaan tehdä liiketoimintastrategia ja toimintasuunnitelma, joissa aineettomat menestystekijät on paremmin huomioitu.

Aineettoman Omaisuuden huomioiminen pk-yrityksen strategiassa:

  • Strategian luomisvaiheessa, osana strategia-analyysejä, tunnistetaan aineeton omaisuus ja sen lähteet, arvioidaan niiden nykytilaa ja kirjataan kehittämistarpeet. Näin aineettomat menestystekijät tulee huomioiduksi jo pk-yrityksen strategiassa.
  • Strategian toteutuksen suunnitteluvaiheessa päätetään kuinka strategia käytännössä viedään käytäntöön. Aineettomien menestystekijöiden viitekehystä hyödyntämällä varmistetaan että aineeton omaisuus ja aineeton näkökulma tulee huomioiduksi myös strategian toteutussuunnitelmissa.

Aineettoman Pääoman integroinnissa strategiaan, aineettomat menestystekijät huomioiva viitekehys ja toimintamalli ovat tärkeitä apuvälineitä kun pk-yrityksen johto keskittyy strategian luomiseen ja toteutukseen.

Hyödynnä asiantuntijoita

Aineettoman omaisuuden (IP) kehittämisessä ja hyödyntämisessä kannattaa käyttää viitekehyksen ja strategiatyömallin lisäksi IC/IPR-asiantuntijoita, jotta aineeton pääoma ja aineeton omaisuus voidaan paremmin tunnistaa, hyödyntää sekä integroida pk-yrityksen strategiaan. Aineettoman pääoman tunnistamisen lisäksi asiantuntemusta tarvitaan aineettoman omaisuuden hyödynnettävyyden arviointiin. Suojataanko aineeton omaisuus? Ja jos, niin otetaanko se omaan käyttöön vai lisensoidaanko ulos?

Aineettoman pääoman ja aineettoman omaisuuden integrointi pk-yrityksen strategiseen johtamiseen ei pelkästään tehosta aineettomien oikeuksien (IPR) hyödyntämistä, vaan tarjoaa myös mahdollisuuden ymmärtää ja kehittää sellaisia aineettomia menestystekijöitä (tietoa, osaamista, suhteita, …), joita voidaan johtaa hyödynnettäväksi aineettomaksi omaisuudeksi. Aineettoman pääoman käsitteistön ja terminologian tulisi kuulua luontevana osana yritysten strategiseen dialogiin, sillä aineettoman pääoman kehittäminen ja aineettoman omaisuuden hyödyntäminen ovat avainasemassa pk-yritysten etsiessä tietä tulevaisuuden kilpailuetuun.

Kirjoittajat