Metso Outotecin IP-johtaja Pirke Fustinoni: Globaalin teknologiayhtiön IP-kulttuurissa ambitiotason on oltava korkea

5/2021 7.9.2021
Pirke Fustinoni kuva

Yritysfuusiossa syntyneen uuden yhtiön IP-kulttuurin luominen on inspiroiva haaste, sanoo Metso Outotecin IP-johtaja Pirke Fustinoni.

Pirke Fustinoni valmistui vuonna 1996 oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta ja teki sen jälkeen Kaakkois-Aasiassa jatko-opintoja kansainvälisessä kaupassa ja juridiikassa.

Tie vei sen jälkeen töihin globaaleihin yhtiöihin, joissa hän on toiminut inhouse-lakimiehenä ja IP-asioihin liittyvissä johtotehtävissä lähes koko työuransa.

– Asuin ja työskentelin useita vuosia Milanossa. Italian vuodet olivat minulle merkittävä ”IP-korkeakoulu”, joka innosti entisestään asiaan perehtymiseen. IP:n arvostus on Italiassa suuri monella teollisuudenalalla. Siellä IP yhdistyy esteettiseen tapaan nähdä maailma ja henkisen työn tulosten arvostamiseen.

Fustinoni on perehtynyt työurallaan erityisesti teknologiayhtiöiden immateriaalioikeuksiin. Kymmenen vuotta sitten hän siirtyi Outoteciin, jossa hän on vastannut kaivos- ja metallinjalostusteknologiaa kehittävän ja valmistavan yhtiön IP-asioista.

Työkenttä laajeni entisestään, kun Outotec yhdistyi vuonna 2020 kiviainestuotannon laitteisiin erikoistuneen Metso Mineralsin kanssa Metso Outoteciksi. Fustinoni nimitettiin uuden yhtiön IP-asioista vastaavaksi johtajaksi osana Legal & Compliance -johtoryhmää.

– Teknologia- ja IP-strategiaamme määrittää teknologioiden iso kirjo. Tämä pitää virkeänä, kun mietimme IP:n strategisia painopistealueita korporaatiotasolla.

IP-kulttuurin vahvistaminen inspiroiva haaste

Vaikka peruspilarit olisivat yhteiset, ei sama immateriaalioikeuksien suojausstrategia päde kaikkialla konsernissa. Fustinonin mukaan yhteistä kaikille liiketoiminta-alueille kuitenkin on, että tietoisuus IP-asioiden merkityksestä ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat äärimmäisen tärkeitä.

– IP-kulttuurin luomisessa ja ylläpidossa ambitiotason on oltava korkealla. Globaalisti toimivassa yhtiössä sellaisen kulttuurin luominen on inspiroiva haaste, Fustinoni sanoo. Erityisen mielenkiintoiseksi tehtävän tekee hänestä se, että fuusioituneiden yhtiöiden kulttuurista luodaan uuden yhtiön, Metso Outotecin IP-kulttuuri.

Maailmanlaajuisesti toimivan yhtiön on mietittävä myös koko ajan eri markkina-alueisiin liittyviä haasteita. Kuvaavaa on, että haastattelua edeltävinä päivinä Fustinoni on ratkonut IP-haasteita Chilessä, Kiinassa, Australiassa ja Ranskassa. IP käsite ymmärretään hyvin eri tavoin  eri maissa ja myös lakeihin suhtautuminen voi olla yllättävää. Siksi onkin keskeistä luoda vahva yhtiön IP kulttuuri globaalisti. Myös IP liitännäinen regulaatio kuten kilpailuoikeudellinen regulaatio, saattavat edellyttää merkittävääkin markkina-aluekohtaista pohdintaa.

Datan merkitys korostuu jatkuvasti

IP-johtajan työhön kuuluvat läheinen yhteistyö ja vuoropuhelu yhtiön kaikkien toimintojen kanssa, joissa suojataan dataa ja siihen liittyviä oikeuksia. Fustinonin mukaan Metso Outotecin kaltaisessa globaalissa yhtiössä IP-tietoisuuden on oltava korkealla myös kaikkien sopimuksia valmistelevien ja neuvottelevien juristien työssä.

– Perinteinen – ja auttamattoman vanha – käsitys on, että IP on yhtä kuin yhtiön patentti- tai tavaramerkkisalkku. IP on kuitenkin enenevässä määrin muuta kuin rekisteröityä omaisuutta. Datan merkitys on keskeinen, ja sitä kautta esimerkiksi liikesalaisuuksia koskeva lainsäädäntö on keskiössä.

Fustinonin mukaan on äärimmäisen tärkeää, että teknologiayhtiö osaa tunnistaa tämän tosiasian. Omaa osaamista on kehitettävä niin, että yrityskulttuuri ja toimintatavat IP:n suojaamiseksi ovat laajassa merkityksessään kohdillaan.

– Metso Outotecin tyyppisessä teknologiayrityksessä näkyy iso muutos. IP ei ole enää vain IPR:ää eli rekisteröityjä aineettomia oikeuksia. Keskustelua on laajennettava osaamiseen ja dataan liittyviin oikeuksiin. Samalla on mietittävä, miten aineettomien oikeuksien eri osa-alueet yhdistyvät.

Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat myös IP:n osalta niitä megatrendejä, joihin on Fustinonin mukaan pureuduttava. Jos yritys haluaa pysyä kilpailukykyisenä globaaleilla markkinoilla, tähän haasteeseen on myös IP:n näkökulmasta pystyttävä vastaamaan.

– Tämä pätee myös Metso Outotecin strategiatyöhön.

Verkostoitumisesta paljon hyötyä

Fustinoni on pitänyt aina tärkeänä, että kiireisen työn ohella aikaa ja energiaa riittää myös oman osaamisen kehittämiseen. Hän pitää tärkeänä jatkuvaa yhteydenpitoa akateemisen maailman kanssa ja aktiivisuutta IP-alan järjestöissä.

– Akateeminen tutkimus ja vuoropuhelu tieteen tekijöiden kanssa ovat aina kiehtoneet minua.

Fustinonin Italian vuosina aloittama OTL-tutkinto valmistui vuonna 2019 Helsingin yliopistossa.

– Työtä inspiroi osaltaan professori Rainer Oeschin minulle avaama mahdollisuus vierailla pariinkin otteeseen Max Planck Institute for Innovation and Competition -tutkimuslaitoksessa Münchenissä. Siellä tekemälläni tutkimuksella ja käydyillä keskusteluilla oli suuri merkitys siihen, että koin lisensiaattityöni olevan ajan hermoilla yhä globalisoituvassa IP-lainsäädännössä.

Myös immateriaalioikeuksien kansainvälinen järjestö AIPPI on Fustinonille tärkeä foorumi seurata alan kehitystä. Hän toimii siellä kahdessa teollisuuden kannalta tärkeässä pysyväiskomiteassa (IP & Green Technology ja Trade Secrets).

– Keskustelu AIPPIssa on äärimmäisen ajankohtaista teollisuuden näkökulmasta. Ammennan siitä paljon nykyiseen työkenttääni Metso Outotecissä.

Aktiivisuus toi kansainvälisen tunnustuksen

Fustinoni toimii myös EU:n Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin alaisessa EIT Raw Materials IP -komiteassa puheenjohtajana.

Instituutin keskeisimpiä toimijoita ovat merkittävät eurooppalaiset yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset. Fustinonin mukaan keskustelu liittyy innovaatioon liittyviin ekosysteemeihin ja IP:n kehittämiseen yhdessä.

– Kysymyksenasettelut ja intressit ovat moninaisia.

Keväällä Fustinoni valittiin Global IP Forum -tapahtumassa Powerful Women in IP -listalle, joka koostuu IP-alan vaikutusvaltaisimmista naisista maailmassa.

– Luulen tunnustuksen tulleen siitä, että olen viime vuosina puhunut ja käynyt keskustelua useissa kansainvälisissä IP-konferensseissa juuri niistä asioista, joiden uskon vaikuttavan IP:n tulevaisuuden suuntaan. Tähän olen sopivasti yhdistänyt näkemykseni käytännön työkentästä.

– Uskon verkostoitumisessa globaaliin vuoropuheluun. Se toteutuu tämän tyyppisillä foorumeilla parhaalla mahdollisella tavalla, kun ihmiset kohtaavat ja tutustuvat toisiinsa oikeasti. Se johtaa parhaimmillaan arvokkaan maailmanlaajuisen verkoston syntymiseen.

 

Kirjoittajat