Tekijänoikeus osa medialukutaitoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut julkaisun hyvän medialukutaidon edistämisen suuntaviivoista vuosille 2013–2016 (opetus ja -kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11).

Mediaympäristön muutokset sekä lasten ja nuorten kasvava median käyttö on lisännyt mediakasvatuksen tärkeyttä. Media on tärkeä osa lasten ja nuorten elämää. Mediaa luetaan, katsellaan, kuunnellaan, äänitetään, kirjoitetaan, kuvataan ja pelataan. Median kautta syntyy kokemuksia, merkityksiä ja sosiaalista toimintaa.

Jokaisella on oikeus toimia osana tietoyhteiskuntaa. Julkaisussa taustoitetaankin muuttunutta mediaympäristöä ja -kulttuuria, osallisuuden ja syrjäytymisen kysymyksiä sekä mediakasvattajien osaamisen kehittämisen tarpeita. Myös medialukutaito käsitteenä on tärkeää määritellä, koska aiheeseen liittyvä keskustelu leikkaa läpi yhteiskunnan koskettaen kasvavaa joukkoa toimijoita.

Suomessa moninainen mediakasvatuksen toimijakenttä on vahvuus. Eri sektoreiden toimijoilla on oma roolinsa ja näkökulmansa hyvän medialukutaidon kehittämisessä. Toimijat tarvitsevatkin yhteistä koulutusta ja oppimateriaaleja täsmentämään tavoitetta.

Yksi keskeisimmistä medialukutaitoon liittyvistä täydennyskoulutuksen kehitysalueista on tekijänoikeus. Medialukutaidon idean kirkastamisessa nostetaan myös esiin tekijänoikeuden kysymykset osana eurooppalaista medialukutaitoa, johon sisältyy muun muassa demokratian edistäminen, kulttuuri-identiteetin kehittyminen ja alaikäisen suojeleminen.

Mediakasvatuksen kestävät rakenteet halutaan turvata lainsäädännön, rahoituksen ja ohjauksen avulla, jolloin parannetaan mediakasvatuksen jatkuvuutta, vastataan globaalin mediaympäristön muutoksiin ja lastensuojelun tarpeisiin. Kestävien rakenteiden tavoitteen toteutumista edistävänä toimenpiteenä halutaan selvittää tekijänoikeusjärjestelmän vaikutusta mediakasvatuksen toteuttamiseen, esimerkiksi esitysoikeuksiin opetuksessa. (AH)

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/Hyva_medialukutaito.html?lang=fi