Kopiosto toimii luovan työn asialla

5/2020 29.10.2020
tyttö kirjoittaa

Tämä artikkelisarja käsittelee suomalaisia tekijänoikeusjärjestöjä ja -organisaatioita, jotka valvovat luovien alojen toimijoiden etuja.

Kopiosto on kirjallisen, kuvataiteellisen ja audiovisuaalisen alan tekijöiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö.

Toimintamme voi kiteyttää kahteen toisiinsa kytkeytyvään ydintehtävään. Mahdollistamme tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuullisen käytön asiakkaillemme, joita ovat muun muassa oppilaitokset, yritykset, kunnat sekä valtio. Samalla varmistamme sen, että luovan alan ammattilaiset saavat heille kuuluvat korvaukset teostensa käytöstä.

45:n jäsenjärjestömme kautta edustamme yli 50 000:ta suomalaista luovan työn tekijää ja oikeudenhaltijaa. Joukkoon kuuluu esimerkiksi elokuvantekijöitä, graafikoita, kirjailijoita, kriitikoita, kuvittajia, kustantajia, kääntäjiä, muusikoita, näyttelijöitä, ohjaajia, radio- ja tv-selostajia, sanoittajia, sarjakuvantekijöitä, säveltäjiä, toimittajia ja valokuvaajia.

Yli 40 vuotta tekijänoikeuksien puolesta

Luovien alojen järjestöt perustivat Kopioston vuonna 1978 pitämään huolta lisääntyvän valokopioinnin vastuullisuudesta ja siitä, että korvaukset päätyvät tekijöille. Ylin päätösvalta on jäsenjärjestöillämme, joiden määrä on vuosien saatossa kasvanut 45:een. Reilussa 40 vuodessa valokopioinnista on siirrytty suurelta osin muihin kopioinnin muotoihin, mutta tarve Kopioston kaltaiselle keskitetylle toimijalle on edelleen vahvasti olemassa.

Valvomme luovan alan ammattilaisten puolesta heidän oikeuksiaan ja teosten käyttöä muun muassa myöntämällä ja kehittämällä uusia käyttölupia, kouluttamalla ja tiedottamalla tekijänoikeuksista, vaikuttamalla luovan alan toimintaympäristöön sekä puuttumalla luvattoman käytön tilanteisiin. Työntekijöitä meillä on 43.

Lisäksi osallistumme julkiseen keskusteluun tekijänoikeusmyönteisin äänenpainoin. Lainsäädäntöön vaikutamme antamalla lausuntoja sekä tapaamalla päättäjiä.

”Pyrimme pitämään huolen siitä, että tekijänoikeuslaki antaa jatkossakin teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille vahvan yksinoikeuden suojan. Tällöin oikeudenomistajilla on mahdollisuus edellyttää korvausta teosten käytöstä”, tiivistää toimitusjohtajamme Valtteri Niiranen.

Valtteri Niiranen
Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen. Kuva: Riitta Supperi

Valtuutus mahdollistaa teosten vaivattoman käytön

Tekijät ja kustantajat antavat valtuutuksella Kopiostolle oikeuden myöntää lupia teostensa jälki- tai massakäyttöön. Kopiosto huolehtii heidän puolestaan teosten kopiointiin liittyvistä oikeuksista ja eduista.

Kopiosto on tekijöiden ja kustantajien apuna sellaisissa teosten käyttötilanteissa, joiden lupia olisi hankala yksin hallinnoida. Tällaisia ovat esimerkiksi opetuskäyttö sekä teosten julkinen esittäminen. Tavoitteemme on, että julkaisuja ja av-teoksia voidaan käyttää mahdollisimman monipuolisesti ja että näiden teosten oikeudenomistajat saavat tästä käytöstä heille kuuluvat korvaukset.

”Massakäyttäminen olisi kovin työlästä, jos lupaa tekijänoikeuksien alaisten teosten hyödyntämiseen tarvitsisi kysyä aina suoraan tekijältä itseltään tai yksittäisiltä järjestöiltä. Kopioston kautta lupien hankkiminen onnistuu keskitetysti, jolloin varmistetaan teosten mahdollisimman vaivaton käyttö”, Niiranen kertoo.

”Myös teosten tekijöiltä säästyy aikaa, kun heidän ei tarvitse jälkikäyttötilanteissa valvoa tekijänoikeuksiensa toteutumista jatkuvasti. Ne oikeudet, joita ei ole luovutettu Kopiostolle yhteishallinnointiin, säilyvät tekijöillä, ja he voivat vapaasti myydä teoksiaan tai antaa oikeuden niiden käyttöön yksittäisille asiakkaille.”

infograafi
Tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana Kopiosto tarjoaa lupia teosten monipuoliseen käyttöön ja tilittää tekijänoikeuskorvaukset luovan alan ammattilaisille. Kuva: Hahmo Design

Tekijänoikeuskorvaukset muodostuvat käyttölupien myynnistä

Tekijänoikeuksien suojaamalle sisällölle on käyttöä kaikkialla, ja niinpä asiakaskuntamme onkin monipuolinen. Myymme käyttölupia oppilaitoksille, valtiolle, kunnille, uskonnollisille yhteisöille, yrityksille ja yhteisöille.

Lupamme kattavat julkaisujen ja teosten kopioinnin ja digitaalisen käytön, kuten myös tv-sisältöjen erilaiset käyttötavat esimerkiksi kouluissa ja kirjastoissa.

Käyttölupien myynnillä kerättyjä tekijänoikeuskorvauksia maksamme luovan alan tekijöille ja kustantajille kahdella tavalla.

Tv- ja radio-ohjelmien korvaukset tilitämme pääosin henkilökohtaisina korvauksina ohjelmien tekijöille ja esittäjille, kuten ohjaajille, käsikirjoittajille ja näyttelijöille. Vuonna 2019 jaoimme audiovisuaalisen alan tekijöille yhteensä reilut 22 miljoonaa euroa.

Kirjojen, lehtien ja netissä julkaistujen teosten käytöstä tulevat korvaukset maksamme jäsenjärjestöillemme, jotka jakavat ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Viime vuonna summa oli yli 18 miljoonaa euroa. Jäsenjärjestöt jakavat saamansa korvaukset siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman laajasti alan oikeudenomistajia.

“Järjestöt päättävät, käyttävätkö ne rahat esimerkiksi apurahojen ja palkintojen jakamiseen vai tiedottamiseen ja neuvontapalveluihin. Jäsenjärjestöjemme vuosittain toimittamista selvityksistä tiedämme, että suuri osa varoista käytetään apurahoihin”, kertoo Niiranen.

Jakamistamme tekijänoikeuskorvauksista rahoitetaan useita luovan alan tunnustuksia, kuten kirjallisuuden Finlandia-palkinnot, Kritiikin Kannukset, Vuoden tiedetoimittaja- ja Rudolf Koivu-palkinnot.

Lupatuotteet perustuvat tutkimustietoon

Koska teosten käyttötavat muuttuvat jatkuvasti, myös me muovaamme toimintaamme ja lupatuotteitamme vastaamaan nykypäivän tarpeita. Tämän vuosituhannen puolella tärkeitä saavutuksia tällä saralla ovat olleet digitaalisten julkaisujen käyttöä koskevien lisenssien kehittäminen sekä kotitalouksien verkkotallennuspalveluiden mahdollistaminen.

Yhteiskunnan muuttuessa yhä visuaalisemmaksi esimerkiksi digitaalisten teosten massakäyttö lisääntyy.

”Merkittävät lähitulevaisuuden kehityshankkeet lisensioinnin alueella liittyvät erityisesti av-teosten käytön lisääntymiseen esimerkiksi julkisissa tiloissa. Liikkuvaa kuvaa käytetään yhä enemmän muun muassa kahviloissa, ravintoloissa sekä liikenneasemilla ja -välineissä”, Niiranen kertoo.

Lupatuotteiden kehittäminen perustuu teosten käyttötapoja kartoittavaan tutkimustoimintaamme, minkä lisäksi käymme jatkuvaa keskustelua erilaisten käyttäjäryhmien – kuten opetusalan, kirjastojen, museoiden ja arkistojen – kanssa heidän käyttötarpeistaan. Luparatkaisujen kehittämisessä viimeisen sanan sanovat oikeudenomistajat. Myös lupatuotteiden hinnoittelu ja kopiointikorvausten jakaminen perustuvat tutkimustietoon.

Uusia lupatuotteita käynnistetään myös pilotteina, jolloin saamme kokemuksia käyttötarpeista ja voimme kehittää tuotetta vastaamaan vielä paremmin käyttäjien tarpeita.

Joskus kehitystyötä täytyy tehdä nopealla aikataululla. Näin kävi esimerkiksi viime keväänä koronatilanteen vuoksi. Kehitimme yhdessä Sanaston kanssa kirjastoille luvan toteuttaa lukutuokioita ja kirjavinkkausta videomuotoisena tilanteessa, jossa livetapahtumat eivät olleet totuttuun tapaan mahdollisia.

AVEK tukee audiovisuaalista kulttuuria monipuolisesti

Osana Kopiostoa toimii vuonna 1987 perustettu Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, joka jakaa vuosittain yli kaksi miljoonaa euroa alan tukemiseen. Varat tulevat valtion budjetissa osoitetusta yksityisen kopioinnin hyvityksestä, joka on lakiin perustuva korvaus siitä, että jokainen kansalainen saa kopioida laillisesti teoksia omaan käyttöönsä.

Kokonaisuudessaan yksityisen kopioinnin hyvityksen suuruus on viime vuosina ollut 11 miljoonaa euroa, josta Kopioston jaettavaksi on tullut reilut viisi miljoonaa euroa. Summasta noin puolet tilitetään Kopioston kautta suoraan av-tekijöille. Toisen puolikkaan jakaa AVEK tukirahoina.

Näillä rahoilla AVEK tukee vuosittain kotimaisia dokumentti-, animaatio- ja lyhytelokuvia noin 1,5 miljoonalla eurolla sekä mediataidetta noin 300 000 eurolla. Esimerkiksi tämän vuoden Jussi-palkittu dokumenttielokuva Aatos ja Amine on saanut AVEKilta tukea. Myös Suomen merkittävin mediataiteen tunnustus AVEK-palkinto jaetaan näistä varoista.

Yksityisen kopioinnin hyvityksellä tuetaan vuosittain myös noin 550 000 eurolla av-alan kansainvälistymistä, alan tekijöiden koulutusta sekä av-alan tapahtumien järjestämistä.

Lisäksi AVEK jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamia erityismäärärahoja. DigiDemo-avustuksilla tuetaan digitaalisten kulttuurisisältöjen ja CreaDemo-tuella luovan kulttuurin kehittämistä. Mediarata-määrärahat on tarkoitettu mediataiteen tuotantoyhtiöiden tukemiseen.

”AVEKin kannalta mielenkiintoinen tulevaisuuden kysymys on se, miten yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä muuttuu lähivuosina, sillä hallitusohjelmassa on kirjaus järjestelmän kehittämisestä toimivammaksi”, toteaa Niiranen.

Pojat leikkii
Reetta Huhtasen ohjaama Aatos ja Amine (Zone2 Pictures) voitti dokumenttielokuvan Jussi-palkinnon syksyllä 2020. Elokuva on saanut tukea Kopioston osana toimivalta AVEKilta. Kuva: Hannu-Pekka Vitikainen.

Tekijänoikeustietoutta asiakkaille, tekijöille ja kansalle

Koulutamme sekä teosten käyttäjiä että niiden tekijöitä vastuullisesta teosten käytöstä. Lisäksi tavoitteenamme on yleisen tekijänoikeustietouden lisääminen yhteiskunnassa.

“Järjestämme vuosittain yli 100 koulutusta, joiden pääkohderyhmänä ovat opettajat ja opiskelijat. Osallistumme myös vuosittain kymmeniin opetusalan tapahtumiin, joissa jaamme tekijänoikeustietoa”, Niiranen kertoo.

”Tekijänoikeuskoulutusta suunnataan myös tekijöille ja kustantajille. Esimerkiksi tänä syksynä olemme järjestäneet valokuvaajille ja kirjoittajille verkkokoulutukset. Tänä vuonna järjestetyissä webinaareissa osallistujia on ollut kussakin noin 100, joten niille on selvästi kysyntää.”

Annamme neuvontaa myös puhelimitse ja sähköpostitse esimerkiksi opettajille, luovan alan tekijöille sekä muille tekijänoikeuskysymyksiä esittäville.

Pyrimme tekemään tekijänoikeustiedosta helposti lähestyttävää, ja esimerkiksi verkkosivuillemme on koottu runsaasti selkeästi muotoiltuja esimerkkejä sekä vastauksia yleisiin tekijänoikeuskysymyksiin. Toimitamme myös tekijänoikeuksista ja luovasta alasta kiinnostuneille tilaajille neljää erilaista uutiskirjettä.

Kotisivujemme ohella ylläpidämme Kopiraittila-sivustoa, jonne on luotu monenlaista pelillistä ja pedagogista materiaalia tekijänoikeustiedon ja -taitojen opettamiseen ja oppimiseen. Jokaiselle koulutusasteelle löytyy niitä varten räätälöityä sisältöä. Sivuilla voi suorittaa myös digitaalisen osaamismerkin näytteeksi osaamisestaan.

Tänä vuonna lanseerasimme verkkosivuille ladattavan ©-info-kuvakkeen, jota klikkaamalla vierailija saa tietoa kyseisen sivuston sisältöjen tekijöistä sekä käyttöoikeuksista. Kuvake muistuttaa siitä, että myös verkkosivuilla olevien sisältöjen takana on luovan työn tekijä.

Esimerkeillä ja ohjeilla ei kuitenkaan saada katettua kaikkia vastaantulevia tilanteita, sillä oikeuksien maailma on kiharainen. “Tekijänoikeuksista ja Kopioston toiminnasta kiinnostuneita kannustammekin olemaan rohkeasti meihin yhteydessä. Tekijänoikeuksia puolustetaan ja luparatkaisuja kehitetään parhaiten yhdessä”, Niiranen sanoo.

Katso Kopioston brändivideo 

Kirjoittajat