Julkinen tieto käyttöön

Tutkimustulosten avoin julkaiseminen nopeuttaa tieteellistä tutkimusta ja edistää tutkimustulosten hyödyntämistä eurooppalaisessa elinkeinoelämässä ja teollisuudessa.

Valtioneuvosto antoi 3.3.2011 periaatepäätöksen, jossa linjataan tietopoliittiset periaatteet julkishallinnon digitaalisten tietoaineistojen saatavuudeksi. Sen mukaan julkisen tietoaineiston tulee olla avoimesti saatavilla ja uudelleen käytettävissä yhtenäisin, selkein ja kaikille tasapainoisin ehdoin.

Periaatepäätöksen taustalla on EU-direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä. Lähtökohtana on, että laajentamalla mahdollisuuksia käyttää uudelleen julkisen sektorin tietoja, eurooppalaiset yhtiöt voivat hyödyntää näiden tietojen antamia mahdollisuuksia ja myötävaikuttaa taloudelliseen kasvuun ja työpaikkojen luomiseen.

Valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelman tavoitteena on avata tietovarantoja systemaattisesti ja mahdollisimman nopeasti. Tämä helpottaa muun muassa tietovarantojen käyttöä tutkimukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen tavoitteena on parantaa sähköisten tietoaineistojen hyödyntämistä tutkimuksessa. Hankkeessa valmistellaan kansallista avoimen tieteellisen julkaisemisen ohjeistusta. Monet keskeiset tutkimusrahoittajat ovat alkaneet vaatia tutkimustulosten avointa verkkojulkaisemista ehtona rahoitukselle.

Käyttöehdoista tulossa suositus

Avoimen tiedon ohjelmalla avataan julkisen hallinnon tietovaranto käytettäväksi muun muassa tutkimuksessa ja opetuksessa. Valtiovarainministeriön asettaman ja organisoiman ohjelman toimikausi on 17.5.2013–30.6.2015. Ohjelman ja sen toteutuksen tueksi on muodostettu yhteistyöverkosto. Ohjelma koostuu eri organisaatioiden tai tehtäväkohtaisten ryhmien vastuulle annetuista konkreettisista toimenpiteistä.

Avoimen tiedon ohjelman toimenpiteillä luodaan edellytyksiä tiedon avaamiselle sekä sisältöjen ja palvelujen kehittämiselle. Yksi edellytys julkisen hallinnon tietovarannon avaamiselle ovat selkeät käyttöehdot, joiden avulla julkisen hallinnon toimija määrittelee käyttäjien käyttöoikeudet aineistoihin ilman erillistä lupamenettelyä.

Käyttöehdoista valmistellaan suositusta valtion ja kunnan tietohallintoa koskevaan JHS-järjestelmään. Suositusta on valmistellut työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Anne Kauhanen-Simanainen valtiovarainministeriöstä. JHS-suositusluonnosta koskeva lausuntokierros päättyi 8.11.2013. Suosituksen hyväksyy julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA.

Suosituksen pohjaksi on luonnoksessa valittu Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa, jonka lopullinen sanamuoto vahvistuu marraskuussa. Suomenkielinen käännös tehdään sen jälkeen, kun käyttölupa on lopullisesti hyväksytty. Käännöksen tekevät asianajaja Martin von Willebrand, OTM Henri Tanskanen ja auktorisoitu kielenkääntäjä Liisa Laakso-Tammisto yhteistyössä tekijänoikeusasiamies, OTK Maria Rehbinderin kanssa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan aineistojen tulee olla pääsääntöisesti maksuttomia. Tiedon avaamisessa on huolehdittava yksityisyydensuojan, liikesalaisuuksien ja tekijänoikeuden kunnioittamisesta. Käyttöehtojen tulee sallia monipuolinen kaupallinen ja ei-kaupallinen käyttö. Käyttö tapahtuu ilman erillisiä neuvotteluja ja lupamenettelyjä.

Käyttölupa on kansainvälisesti yhteentoimiva ja antaa oikeudellisen varmuuden siitä, että käyttöluvan kohteena olevia tietoaineistoja voi vapaasti käyttää edellyttäen, että tietoaineistojen lähde mainitaan käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Käyttölupa antaa varman oikeudellisen pohjan tietoaineistojen korvauksettomalle käytölle muun muassa opetuksessa ja tutkimuksessa.

Tietoaineistot avoimesti saataville

Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeessa vuosille 2011–2013 panostetaan tutkimuksen tietoaineistojen hyödyntämisen lisäämiseen, kansallisen tietopolitiikan luomiseen sekä tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentamiseen. Hankkeen aikana on esimerkiksi valmisteltu avoimen julkaisemisen linjausta eli kansallista Open Acces -politiikkaa ja sen käsittely jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Linjaus koskisi sekä julkaisuja että tutkimusdatan avointa jakamista tietoverkossa.

Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan verkkojulkaisemista, joka tukee tieteellisen tiedon vapaata levitystä. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi. Avoin julkaisutapa ei vaikuta patentointiin, joka tehdään tavalliseen tapaan ennen julkaisemista. Avoin julkaisutapa ei myöskään estä tutkimuksen muuta kaupallista hyödyntämistä.

Avointa julkaisemista tuetaan arvovaltaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan työryhmä julkaisi suosituksensa avoimeen julkaisemiseen vuonna 2005. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto allekirjoitti puolestaan vuonna 2006 niin sanotun Berliinin julistuksen avoimesta julkaisemisesta (The Berlin Declaration on Open Access to Scientific Knowledge).

Siirtyminen avoimeen julkaisemiseen on maailmanlaajuinen, voimistuva ja monien lähteiden mukaan jo itsensä läpilyönyt julkaisemistapa. Yhä useammat tutkimusta rahoittavat tahot ja yliopistot vaativat tutkijoitaan julkaisemaan julkisrahoitteisen tutkimuksen tulokset avoimesti. Monet kaupalliset kustantajat sallivat julkaistavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten rinnakkaisjulkaisun avoimissa arkistoissa.

Open Access myötätuulessa

Useat tutkimusrahoittajat vaativat rahoittamissaan projekteissa syntyvien artikkelien julkaisemista avoimen saatavuuden periaatteen mukaisesti tai ainakin kehottavat avoimeen julkaisemiseen.

Suomen Akatemia hyväksyy Open Access -lehtien perimät julkaisumaksut tutkimuskuluiksi ja kehottaa avoimeen verkkojulkaisemiseen. Myös EU:n 7. puiteohjelmassa Open Access -julkaisemisesta aiheutuvat maksut ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Euroopan komissio suosittaa kaikille puiteohjelman rahoituksensaajille Open Access -julkaisemista.

Meneillä on myös Open Access -julkaisemisen pilottihanke (OpenAIRE). Sen piiriin kuuluvissa projekteissa julkaistujen artikkelien täytyy olla vapaasti saatavissa aihealueesta riippuen 6 tai 12 kuukauden kuluessa alkuperäisen artikkelin julkaisupäivästä.

Euroopan tutkimusneuvoston (European Research Council, ERC) hankkeissa edellytetään avointa julkaisemista 6 kuukauden kuluessa alkuperäisen artikkelin julkaisupäivästä.

Horizon 2020 -puiteohjelmassa (2014–2020) Euroopan komissio edellyttää kaikkien sen rahoituksella syntyneiden artikkelien vapaata saatavuutta verkossa. Hyväksyttyjä julkaisutapoja ovat sekä Gold Open Access että Green Open Access. Gold Open Access -julkaisusta aiheutuvat kustannukset ovat hyväksyttäviä kuluja.

Avoimuus edistää tieteellistä tutkimusta

Euroopan komission tekemien konsultaatioiden mukaan tutkijat, kirjastot, tutkimusrahoittajat ja elinkeinoelämä kokevat vakavana ongelmana pääsyn tutkimustietoon ja näkevät tämän esteenä tiedon ja osaamisen tarkoituksenmukaiselle liikkumiselle Euroopassa.

Tutkimustulosten (julkaisut ja data) avoin julkaiseminen nopeuttaa tieteellistä tutkimusta, mahdollistaa uutta data-intensiivistä tutkimusta ja edistää tutkimustulosten systemaattista hyödynnettävyyttä eurooppalaisessa elinkeinoelämässä ja teollisuudessa. Tavoitteena olisi, että avoimesti julkaistu artikkeli linkittyisi myös avoimesti julkaistavaan tutkimusdataan.

Maria Rehbinder
tekijänoikeusasiamies
Aalto-yliopisto

Gold Open Access:

Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen julkaisukustannusten maksaminen on siirretty tekijöille lukijoilta, joilta ne on aikaisemmin peritty tilausmaksujen muodossa. Yleensä Gold Open Access kustannuksista vastaa tutkimusta tukeva rahoittajataho tai yliopisto tai tutkimuslaitos, jonka palveluksessa tutkija on.

Green Open Access:

Tutkija arkistoi lopullisen vertaisarvioidun käsikirjoituksen (final draft) tai julkaistun artikkelin avoimeen sähköiseen julkaisuarkistoon. Artikkeli rinnakkaisjulkaistaan ennen julkaisua, sen jälkeen tai samaan aikaan. Usein artikkeli on kustantajan pyynnöstä saatavilla viivästetysti (embargo eli julkaisukieltoaika), jotta kustantajalle tilausmaksua maksavat tilaajat saavat lisäetua.

Euroopan yhteisön neuvoston ja parlamentin direktiivi 2003/98/EY julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä ja sen muuttamista koskeva direktiivi 2013/37/EY.

Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt (Valtiovarainministeriön julkaisuja 2/2012)
Avoimen tiedon ohjelma:
http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/02381_avoin_tieto/index.jsp

Tutkimuksen tietoaineistot -hanke (TTA) vuosille 2011–2013: http://www.csc.fi/sivut/e-infra/tietoaineistot

The Berlin Declaration on Open Access to Scientific Knowledge: http://www.berlin9.org/about/declaration/