IPR by design and default – sisäänrakennettu ja oletusarvoinen IPR-suoja

2/2020 9.4.2020

Taloudellisesti haastavina aikoina on tehtävä liiketoiminnan kehittämiseksi perusteltuja ja tehokkaita investointeja. Immateriaalioikeudet (IPR) ovat yrityksen elämänlanka, joka kehittyy ja jopa halutessasi vahvistuu poikkeusaikamme koettelemuksissa. Pidä oikeuksistasi huolta, tunnista uudet keksinnölliset aihiot, rekisteröi tavaramerkki-ideat, valvo sopimuksissa määriteltyjen lisenssiehtojen toteutumista ja lähetä loukkaajalle varoituskirje – älä katkaise elämänlankaa.

IPR-instrumenteilla:

 • Varmistat markkinatasoiset tuotot suojaamalla tuotteesi ja palvelusi kilpailijoiden kopioratkaisuilta;
 • Teet tuloja lisensointiliiketoiminnalla;
 • Avaat kumppanuuksilla uusia tuote- ja markkinamahdollisuuksia ja rajaat teknologista erikoistumista valitsemallasi tavalla;
 • Tuet rahoitus- ja luotonhankintaasi;
 • Estät kilpailijoidesi toiminnan kasvua vähentämällä kilpailijoidesi kannustimia investointeihin valitsemallasi markkinalla;
 • Varmistat itsellesi neuvotteluvaltin tai valuuttaa, jonka avulla voit varmistaa oman toimintavapautesi markkinoilla (freedom to operate) tai ristiinlisensoida pääsyn muiden IPR-oikeuksiin;
 • Vahvistat yrityksesi arvoa yrityskauppa- ja yritysjärjestelytilanteita varten;
 • Erotut markkinoilla kilpailijoista ja vahvistat yrityksen, tuotteiden ja palveluiden innovatiivista imagoa.

Jokainen teknologiajuristi, tietosuojan ammattilainen ja GDPR-kehitysprojektin läpikäynyt yritys tuntee EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) by design and default -vaatimukset. Pienin muutoksin ne kuvaavat myös yrityksen IPR-politiikkaa. GDPR-kehitystyössä saatuja organisaatiokehityksen kokemuksia kannattaa hyödyntää myös IPR-hallinnoinnin tehostamisessa ja IPR:ien elämänlangan vahvistamisessa.

IPR artikla

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen IPR-suoja

 1. Ottaen huomioon uusimman lainsäädännön, menettelytavat, tekniikan ja toteuttamiskustannukset sekä toiminnan luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä toiminnan aiheuttamat todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit immateriaalioikeuksien suojalle, oikeudenhaltijan on menettelytapojen määrittämisen ja itse menettelyjen yhteydessä toteutettava tehokkaasti immateriaalioikeuksien suojaamisen, hallinnoimisen, hyödyntämisen ja puolustamisen toteuttamiseksi tarvittavat asianmukaiset organisatoriset toimenpiteet valintansa mukaan tehostettuna ja tuettuna teknologisilla ratkaisuilla, jollaisia voivat olla esimerkiksi aktiivinen johdon hyväksymä IPR-strategia, portfolioiden ammattimainen hallinnointi, selkeät vastuutukset ja organisaation sisäisten ja tarvittaessa sen ulkopuolisten sidosryhmien kommunikaation varmistaminen, valuaatiokäytännöt ja tekniikat ali- ja yliarvostusriskien hallitsemiseksi, suunnitellut ja systemaattiset rekisteröintikäytännöt sekä portfoliohallinnan teknologiat, jotta ne saataisiin sisällytettyä menettelyjen osaksi ja jotta menettelyt vastaisivat tämän IPR-artiklan vaatimuksia ja immateriaalioikeuksia suojattaisiin.
 2. Oikeudenhaltijan on toteutettava asianmukaiset organisatoriset toimenpiteet valintansa mukaan tehostettuna ja tuettuna teknologisilla ratkaisuilla, joilla varmistetaan, että oletusarvoisesti investoidaan suojaten, hallinnoiden, valvoen ja puolustaen oikeudenhaltijan nykyisten ja tulevien erityisten tarkoitusten kannalta tarpeellisiin immateriaalioikeuksiin. Tämä velvollisuus koskee immateriaalioikeuksien tunnistamista, oikeuksien siirtämistä oikeudenhaltijalle, rekisteröintitoimenpiteitä, portfolion sisältöä koskevaa päätöksentekoa ja arvostustoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden avulla on varmistettava etenkin se, että immateriaalioikeuksia ei jätetä suojaamatta ja oletusarvoisesti saateta rajoittamattoman hyödyntäjämäärän saataville ja hyödynnettäväksi ilman oikeudenhaltijan tietoista päätöksentekoa asiassa.
 3. Virallisia rekisteröintejä, oikeudenhaltijoiden toteuttamia IPR-strategioita ja -politiikkoja sekä sopimusasiakirjahallintaa ja -valvontaa voidaan käyttää eräinä tekijöinä sen osoittamiseksi, että tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia noudatetaan.

 

Kirjoittajat