Instituutin uudet tuulet

1/2021 19.1.2021
Sailing with sailboat

Uudet johtajat

Instituutin johdossa ovat aloittaneet marraskuun alussa 2020 uudet johtajat Tuomas Mylly ja Juha Vesala. He johtavat instituuttia yhteisjohtajina (co-directors) Nari Leen jatkaessa varajohtajana. Toimikausi on viisi vuotta (2020-2025). Mitä uutta tämä merkitsee instituutin toiminnalle? Kirjoituksessa kuvataan uusien johtajien suunnitelmia ja ideoita tuleville vuosille.

Rahoituksen vahvistaminen ja toiminnan kehittäminen

Keskeinen tavoite on instituutin rahoitustilanteen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen. Tämä on tarpeen, jotta instituutin toimintaa voidaan kehittää ja siten jäsenyliopistoja, kannatusyhdistyksen jäseniä ja IPR-kenttää laajemmin palvella mahdollisimman hyvin. Keskeisinä keinoina rahoitustilanteen vahvistamiseen ovat uusien jäsenten hankkiminen sekä tulonhankinnan lisääminen koulutus- ja muusta toiminnasta.

Pyrkimyksenä on verkottua aiempaa enemmän kansainvälisesti muihin instituutteihin ja yliopistoihin sekä lisätä vuorovaikutusta alan eri toimijoiden välillä. Immateriaalioikeudet pysyvät instituutin toiminnan keskiössä, mutta myös lähi-ilmiöt (esimerkiksi data, alustat) ja -oikeudenalat (esimerkiksi kilpailuoikeus ja tietosuoja) ovat aihepiirejä, jotka ovat tulevaisuudessa luonteva osa instituutin toimintaa niiden liittyessä monin tavoin IPR-alan ammattilaisten arkeen ja kytkeytyessä alueen tutkimusteemoihin.

Konkreettisia instituutin toiminnan osa-alueita koskevia suunnitelmia esitellään alla tarkemmin.

Opetus ja tohtorikoulutuksen tukeminen

Opetus muodostaa IPR-osaamisen kivijalan. 2000-luvun alussa instituutti koordinoi opetusta eri yliopistoissa ja järjesti esimerkiksi yhteisiä syventäviä opintoja oikeustieteellisissä tiedekunnissa, kun alan asiantuntemus Suomessa oli vielä varsin suppeaa. Vaikka tilanne on näiltä osin muuttunut, instituutin opintoja tukeville toiminnoille on yhä tarvetta. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa instituutin koordinoimaa ja järjestämää verkko-opetusta, jota suunnataan instituutin jäsenyliopistoille. Instituutin tarjoamat yhteistyöpuitteet mahdollistavat laajemman opetuksen kehittämisen.

IPR UC tuottaa koulutussisältöä verkkoon myös muille aloille. Osa sisällöistä tullaan suuntaamaan  ammattikorkeakoulujen käyttöön, sillä IPR-alan tuntemuksen tarve ei rajoitu yliopistoihin tai oikeustieteellisiin yksiköihin vaan muun muasssa teknillisillä, taiteellisilla ja kaupallisilla aloilla IPR-asiat ovat keskeisiä.

Myös tohtorikoulutusta kehitetään virtuaalisen tutkijakoulun suuntaan, jolloin on perusteltua tehdä laajaa yhteistyötä paitsi Suomen sisällä, myös kansainvälisesti. Erilaisia työpajoja ja metodologiaseminaareja voidaan kehitellä yliopistojen välisen yhteistyön, virtuaalisten tilojen ja etäyhteyksien varaan. Väitöskirjojen ohjauksessa on myös mahdollista tehdä nykyistä laajemmin yhteistyötä. Useat yliopistot ovat siirtymässä usean ohjaajan malliin, jolloin yliopistojen ja maiden rajat ylittävät yhteistyöjärjestelyt ovat nykyisellään yksinkertaisia järjestää ja tarjoavat maiden rajat ylittävää tutkimusyhteistyötä- Tohtorikoulutettavien verkostoitumisen tukemiseksi tullaan pohtimaan vastavuoroisia tutkimuskausia ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Tutkimus

Instituutti parantaa tutkimusta koskevaa tiedotusta siten, että alan tutkijoista, tutkimushankkeista ja julkaisuista löytyy koottua tietoa instituutin kotisivuilta. Lisäksi tutkimuksia ja tutkijoita esitellään IPRinfo-lehden artikkeleissa, seminaareissa sekä instituutin sosiaalisen median kanavissa. Näin alan tutkijat voivat esitellä tutkimustaan, ja tutkimuksesta kiinnostuneet löytävät tiedot helposti.

Instituutin rooli tutkimusrahoituksen hankinnassa on erityisesti täydentää sen jäsenyliopistojen toimintaa. Tästä esimerkkejä ovat muun muassa osallistuminen eurooppalaisiin tutkimusrahoitushakuihin sekä selvitystehtäviin. Suunnitelmissa on myös kansainvälisten tieteellisten konferenssien järjestäminen ajankohtaisista teemoista.

IPR University Center tulee edelleen edistämään opetus- ja tutkimusresurssien lisäämistä IPR-alalle Suomessa. Vaikuttaa siltä, että Suomi on merkittävästi jäljessä monista maista tässä suhteessa. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa yhdessä yliopistossa voi olla enemmän IPR-alan professoreita kuin Suomessa yhteensä. Suomen yliopistojen opetus- ja tutkimustarpeiden selvittäminen ja tätä koskevan vertailevan tiedon tuottaminen, suositusten tekeminen ja resursointiin vaikuttaminen olisivat luontaisia instituutin tehtäviä.

Täydennyskoulutus ja IPR-osaaminen Suomessa

IPR University Center on merkittävä täydennyskoulutuksen järjestäjä Suomessa. Tarkoituksena on vahvistaa verkossa tapahtuvaa koulutusta. Tämä mahdollistaa myös ulkomaisten osaajien entistä laajemman käytön. Pandemian väistyttyä tarkoitus on panostaa myös koulutustarjontaan perinteisillä seminaareilla, joissa verkotutaan kasvokkain. Instituutti järjestää myös räätälöityjä koulutuksia yritysten, viranomaisten ja tuomioistuinten tarpeisiin. Täydennyskoulutusta on viedään myös laajempien kokonaisuuksien suuntaan, jotka voivat johtaa esimerkiksi osaamissertifikaatteihin tai diplomeihin suoritetuista kokonaisuuksista. Osaa koulutustarjonnasta on tarkoitus jatkossakin pitää avoimesti kaikkien saatavilla, osan taas ollessa maksullista.

Opiskelijoiden työelämään siirtyminen

Instituutti pyrkii tukemaan opiskelijoiden työelämään siirtymistä. Instituutin kotisivuilla tullaan julkaisemaan entistä enemmän tietoa työ- ja harjoittelupaikoista, minkä lisäksi kotisivuilla tiedotetaan alan tutkielmapalkinnoista ja vastaavista mahdollisuuksista. Opiskelijat ovat jo entuudestaan osallistuneet aktiivisesti instituutin tilaisuuksiin, ja tulevaisuudessa tilaisuuksia pyritään suuntaamaan myös erityisesti opiskelijoille. Tämä palvelee myös jäsenyliopistoja niiden tehtävissä sekä IPR-kenttää laajemminkin.

IPR University Centerin oma harjoitteluohjelma jatkuu edelleen ja sitä tukee IPR University Center Association. Harjoitteluohjelma tarjoaa opiskelijoille syvää tietämystä aineettomista oikeuksista sekä mahdollisuuden verkottua laajalti Suomessa ja kansainvälisesti.

Tietoa Suomen IPR-asioista

Edellä kuvattujen toimien lisäksi suunnitelmissa on parantaa Suomen IPR-asioita koskevan tiedon saatavuutta Suomen ulkopuolella muilla kuin kotimaisilla kielillä. Tähän välineinä ovat muun muassa blogikirjoitukset, käännökset ja muut kirjoitukset alan tapauksista ja lainsäädännöstä, sillä tämä tieto kiinnostaa tutkijoita ja alan ammattilaisia myös maamme ulkopuolella.

Vaikuta ja osallistu toimintaan!

Yllä on esitelty aihioita ja joitakin pidemmälle kehiteltyjä suunnitelmia, joita ollaan toteuttamassa jo tämän vuoden aikana. Keskustelemme mielellämme niistä kaikkien alan toimijoiden kanssa ja olemme avoimia uusille ajatuksille, toiveille, sekä yhteistyölle. Instituutin toiminta perustuu pitkälti jäsenyliopistojen, kannatusyhdistyksen jäsenten sekä muiden alan toimijoiden aktiivisuuteen. Tätä aktiivisuutta ja yhteistyötä haluamme vaalia ja kehittää edelleen. Siksi rohkaisemme ottamaan yhteyttä uusiin johtajiin ja instituutin vakituiseen henkilökuntaan, jotka tavoittaa parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot löydät TÄÄLTÄ.

Aiheet: Muut

Kirjoittajat