EUn valkoinen kirja tekoälystä

1/2020 28.2.2020

Keskiviikkona 19.2.2020 EU julkaisi valkoisen kirjansa tekoälystä ” White Paper On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust” COM (2020) 65 final. Kaksikymmentäseitsemän sivuinen dokumentti on jaettu kuuteen lukuun, jossa neljäs kuvaa miten EU:ssa luodaan ”An ecosystem of excellence” ja viides kuinka samaan aikaan varmistetaan ”An ecosystem of trust”. Kommission tavoitteena on  tehdä EU:sta tekoälyn (AI) johtavia alueita maailmassa, mutta myös minimoida AI:n aiheuttamat kielteiset riskit.

Valkoinen kirja määrittelee AI:n yhdistelmäksi ” … of technologies that combine data, algorithms and computing power.” Kuten tiedetään, tietokoneiden lisääntyvä kapasiteetti ja käytettävissä olevan datan yhdistelmä ovat tekoälyn nopean kehityksen mahdollistajia. Kirjan mukaan siitä hyötyvät kansalaiset esimerkiksi paremman terveydenhoidon, turvallisempien kuljetusten ja parempien julkisten palvelujen muodossa. Yritykset voivat luoda uuden sukupolven tuotteita ja palveluja.  Myös julkiset palvelut tulevat edullisemmiksi ja kansalaisten turvallisuus voidaan AI:n suomin välinein taata paremmin samalla kun varmistetaan perusoikeuksien säilyminen.

EU on tällä hetkellä – valkoisen kirjan mukaan – heikommassa asemassa muun muassa kuluttajasovellusten ja online alustojen suhteen, mutta datan lisääntyessä ja sen käytön monipuolistuessa EU:lle tulee uusia mahdollisuuksia kivuta datatalouden kärkeen.

Asiakirjassa ehdotetaan seuraavia toimia kärkisijan saavuttamiseksi:

1. Valkoisesta kirjasta saadun palautteen perusteella korjataan huhtikuussa 2018 EU:n ja jäsenvaltioden välillä hyväksytty tekoälyä koskeva suunnitelma, ns. Coordinated Plan

2. Kommissio avustaa huippuyksiköiden luomisessa, joissa mm. kehitetään ja testaan AI-ratkaisuja

3. Luodaan ja tuetaan verkostoja johtavien yliopistojen välillä parhaimpien tutkijoiden houkuttelemiseksi ja tarjotaan tekoälyä koskevia huippu maisteriohjelmia

4. Kommissio varmistaa yhteistyössä jäsenmaiden kanssa, että jokaisessa jäsenvaltiossa on yksikkö, ”digital hub”, jossa keskitytään tiettyyn tekoälyä koskevaan erikoisalaan, sekä kommissio että Euroopan investointirahasto laskevat tämän vuoden alussa liikkeelle 100 miljoonan euron suuruisen rahoitusohjelman tekoälyä koskevien innovaatioiden edistämiseksi

5. Kommissio luo tekoälyä ja automaatiota koskevan yhteistyön julkisen ja yksityisen sektorin välille

6. Kommissio tekee aloitteen yhteistyön kehittämiseksi eri sektoreiden välillä antaen etusijan mm. terveydenhoidolle ja julkisille palveluille.

Minimoidakseen tekoälyn aiheuttamia kielteisiä riskejä tulee sääntelyn mahdollistaa  inhimillinen valvonta, tekninen selkeys ja turvallisuus, yksityisyyden suoja, läpinäkyvyys, monimuotoisuus,  ei-syrjivyyden ja reiluuden periaatteiden toteutuminen sekä yhteiskunnallisen ja ympäristön hyvinvoinnin suojaus ja tarkastettavuus.

EU:lla on jo olemassa, kuluttajia koskevaa lainsäädäntöä ja sopimatonta menettelyä elinkeinoelämässä rajoittavia säännöksiä. Lisäksi on säännöksiä koskien tietosuojaa ja yksityisyyttä. Kaikki nämä säännökset koskevat jatkossakin tekoälyä. Tekoälyä ohjaavat säännökset eivät kuitenkaan, valkoisen kirjan mukaan, saa olla liian ohjaavia ja liian suurena rasituksena erityisesti pk-sektorille. Tämän vuoksi ehdotetaan, että AI-regulaation on perustuttuva riskianalyysiin – AI:n käyttö sektoreilla missä riskejä on ennestään olemassa ja AI:n käytön tuomat riskit. Kirjassa kiinnitetään erityistä huomiota etäällä tapahtuvaan biometriseen tunnistukseen.

Valkoisessa kirjassa lyödään lopuksi lukkoon, että ”AI is a strategic technology that offers many benefits for citizens, companies and society as a whole, provided it is human-centric, ethical, sustainable and respects fundamental rights and values”. Aika näyttää miten EU:ssa onnistutaan löytämään tasapaino tekoälyn huippuunsa kehittämisen ja luottamuksen välille.

Valkoista kirjaa, johon kannatta tutustua tarkemmin, voi kommentoida toukokuun 19 päivään asti.

WHITE PAPER On Artificial Intelligence -A European approach to excellence and trust

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

Kirjoittajat