EUIPO:n tavaramerkkejä ja malleja koskeva koulutusohjelma

1/2019 25.2.2019

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) alulle paneman koulutusohjelman (Trade Mark and Design Education Programme) ensimmäinen opetusohjelma on muutaman kuukauden kuluttua päättymässä. Runsaat 50 asiamiestä ympäri EU:ta on viime syksyn ja tämän vuoden kevään aikana osallistunut ohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena on edistää tietämystä EU-tavaramerkkejä ja yhteisömalleja koskevasta lainsäädännöstä, eritoten viraston menettelyistä ja käytännöistä. Se toteutetaan sekä etäopiskeluna että paikanpäällä seminaareina virastossa Alicantessa. Saamieni tietojen perusteella voitaneen jo tässä vaiheessa todeta, että ohjelma on ollut varsin onnistunut.

Ohjelman taustasta

Uudistettaessa tavarmerkkiasetusta muutama vuosi sitten käytiin vilkasta keskustelua siitä miten tulisi käyttää EUIPO:n ylijäämää. Tämähän syntyi, ja syntyy, merkittävästä EU-tavaramerkkien rekisteröintimäärästä, eli noin sadantuhannen rekisteröinnin vuosivauhdista. Käyttäjäyhdistysten ehdotukset olivat mitä moninaisimpia. Eräs yhdistys ehdotti, että rahat pitäisi maksaa osittain takaisin tavaramerkin haltijoille, toinen oli sitä mieltä, että maksuja olisi alennettava, mikä olisi todennäköisesti vain lisännyt rekisteröintejä entisestään ja vaikuttanut epäsuotuisasti kansallisiin rekisteröinteihin. Toiset taas ajoivat henkilöstön lisäämistä laadun parantamiseksi, jne.  Yksi ehdotuksista, jota myös ECTA (European Trade Mark Association) tuki, kannatti rahojen investoimista koulutukseen. Tätä hanketta on erityisesti ajanut juristi ja tavaramerkkiasiantuntija Judit Lantos Budapestista. Hän on mm. toiminut ECTA:n hallituksen jäsenenä ja ECTA:n WIPO-komitean puheenjohtajana.

Ohjelman sisällöstä

Koulutusohjelma koostuu 24 osiosta eli moduulista. Se alkaa johdatuksella tavaramerkki- ja yhtreisömallilähteisiin ja niiden hierarkiaan. Sen jälkeen seuraa osio prosessi- ja näyttökysymyksistä, jonka jälkeen tutustutaan asioiden ajamiseen virastossa, tavaramerkkirekisteröintiin, absoluuttisiin esteisiin, epätavallisiin merkkeihin, ym., maantiteellisiin merkintöihin, ym., relatiivisiin esteisiin, sekoitettavuuskysymyksiin, oppositiota koskeviin sääntöihin, puolustukseen, käyttövaatimuksiin, kumoamiseen, valitukseen, esiintymiseen mm. EU tuomioistuimessa, sekä yhteisömallia koskeviin sääntöihin. Lopuksi puhutaan myös brändeistä digiympäristössä.

Jokainen osio on seikkaperäisesti kuvattu opinto-ohjelmassa (Programme of Studies). Ohjelma on kattava ja koskee monipuolisesti tavaramerkkiasetusta ja yhteisömallia ja erityisesti asioiden ajamista virastossa.

Vuoden opetus päättyy etänä suoritettavaan kirjalliseen kokeeseen sekä suulliseen loppukokeseen, joka toteutetaan kesäkuussa Alicantessa.

Ohjelman hallinnosta

Koulutusohjelmaa valvoo EUIPO:n toimitusjohtaja, johtoryhmä ja tutkintolautakunta. Kahta jälkimmäistä säätelee johtosääntö (Rule of Governance) sekä toimeenpanosäännöt (Implementing Rules).

Johtoryhmään kuuluu seitsemän henkilöä. Kolme edustaa EUIPO:a, kaksi käyttäjäyhdistyksiä ja kaksi yliopistotutkijoita. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii valituslautakunnan jäsen Stefan Martin. Hänet on nimittänyt EUIPO:n toimitusjohtaja. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu mm. ohjelman sisältö. Se antaa myös neuvoja koskien osallistujia, opettajien valintaa ja kuulusteluja.

Toimeenpanosäännösten mukaan tutkintolautakuntaan kuuluu vähintään neljä jäsentä. Siinä tulee olla edustettuna samat ryhmät kuin johtoryhmässä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Cristoph Bartos, joka niinikään on valituslautakunnan jäsen. Sen tehtävänä on mm. valmistaa koemateriaalit, korjata kokeet ja päättää mahdollisista valituksista koskien kokeen tuloksia. Jotkut tehtävistä voidaan delegoida kolmansille tahoille. Tutkintolautakunta arvioi myös osallistujien suullisia esityksiä, jotka, kuten sanottua, ovat osa loppututkintoa.

Johtoryhmän jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja tutkintolautakunnan jäsenten kaksi. Sääntöjen mukaan yksi jatkokausi on sallittu kummankin toimielimen osalta.

EUIPO:n Academyn puolesta koulutusohjelmasta huolehtii Jovica Karanfilov ja Diane Nicki. Kummankin panos ohjelman onnistumiselle on ratkaisevan tärkeä.

ECTA:n osallistumisesta ohjelmaan

Koulutusohjelman johtoryhmän jäsenenä toimii Judit Lantos yhtenä ohjelman aloitteentekijänä. Max Oker-Blom entisenä ECTA:n puheenjohtajana ja pääsihteerina on tutkintolautakunnan jäsen.

ECTA:n nykyinen johtoryhmä on hiljan nimittänyt Delia Belciun, Benjamin Fontainen ja Philipp Homannin jäseniksi loppukokeen paneleihin. Kaikki kolme toimivat myös ohjelman opettajina.

ECTA on siten aktiivisesti mukana ohjelmassa.

Ohjelman jatkosta

Johtoryhmän ja tutkintolautakunnan jäsenten tavatessa joulukuussa Alicantessa syntyi yhteisymmäärrys siitä, että vuoden pituista ohjelmaa kannatta jatkaa. Sitä tulee toki arvioida säännöllisesti. Mutta kuten edellä totesin palaute osallistujilta on ollut myönteinen.

Mainittakoon lopuksi, että on myös keskusteltu mahdollisuudesta järjestää yksityisten tavaramerkkitoimistojen hallintohenkilökunnalle (paralegals) kurssi, joka kattaisi sekä EUIPO:n että Euroopan patenttitoimiston (EPO) käytäntöjä. On selvää että mitä paremmin asiamiehet ja heidän kanssaan työskentelevä henkilökunta tuntevat EU:n immateriaalijärjestelmiä sitä tehokkaammin ne toimivat. Se palvelee viimekädessä EU:ssa toimivia yrityksiä ja on myös omiaan tehostamaan sisämarkkinoita eikä mielestäni sodi kansallisia järjestemiä vastaan. Mitä paremmin tunnemme EU:n sääntöja sitä paremmin pystymme päinvastoin arvioimaan milloin kannattaa pitäytyä käyttämään pelkästään kansallisia järjestelmiä ja milloin käyttää koko EU:ta kattavia.

Kirjoittaja: Max Oker-Blom, KTT, OTL, dosentti, Hanken School of Economics

Aiheet: Tavaramerkit