Brändäyksellä Suomi nousuun

3/2015 3.9.2015
(Photo:iStock/enotmaks)
Tulevaisuudessa brändien merkitys tulee kasvamaan ja yrityksen on pystyttävä erottautumaan kilpailijoista. Brändiammattilainen ymmärtää myös tavaramerkkien ja niihin liittyvän lainsäädännön merkityksen omassa työssään. Osaaville henkilöille on tarvetta ja kysyntään vastataan nyt viisiosaisella Trademark meets Brand -koulutuksella.

Usein yrityksen arvokkain pääoma on brändi, ja sen suojaaminen on elintärkeää.   Vahva brändi on apuna liikevaihdon kasvussa ja se tuo lisäarvoa asiakkaalle sekä yritykselle.  Yritykset, jotka brändäävät onnistuneesti, kykenevät muuntamaan brändinsä tuotoksi ja nauttivat brändien tuomasta kilpailuedusta.

Uusien brändien luominen edellyttää sekä luovuutta että juridiikan tuntemusta. Tavaramerkkioikeuden lisäksi suunnittelulle antavat pohjan toiminimi-, malli-, verkkotunnus- ja tekijänoikeuden tunteminen. Lainsäädäntö ei toimi esteenä tai hidasteena, vaan liiketoiminnan mahdollistajana. Ihanteellisessa tilanteessa yrityksen tavaramerkkistrategia on tuotu lähelle brändi- ja liiketoimintastrategiaa ja ne tukevat toisiaan. Jos brändistrategia toimii irrallaan tavaramerkeistä, suojaamisesta ei saada täyttä hyötyä. Jos brändiä ei pystytä suojaamaan, yritysten investoinnit brändin markkinointiin valuvat hukkaan.

Brändin suunnittelu, suojaaminen, hallinnointi ja tavaramerkkistrategia edellyttävät osaavia henkilöitä. Tällä hetkellä kouluttautuminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtehtävien yhteydessä yrityksissä, asiamiestoimistoissa sekä asianajotoimistoissa. Systemaattinen ja syvällinen tavaramerkkikoulutus puuttuu. Brändi- ja tavaramerkkiosaamista ei tule erottaa, vaan tärkeintä on löytää niiden välinen synergia ja yhteinen potentiaali. Jos yrityksessä luodaan uusi brändi tai tehdään muutoksia brändistrategiaan, tulee tavaramerkkistrategian vastata muutokseen välittömästi, jotta voidaan toimia kustannustehokkaasti.

Monipuolinen koulutus

IPR University Center vastaan tavaramerkki- ja brändiosaamiseen liittyviin tarpeisiin Trademark Meets Brand -koulutuksella. Viisiosainen koulutus alkaa syyskuussa 2015 ja päättyy tammikuussa 2016.  Osioihin voi osallistua erikseen yksittäisinä 1,5 päivän seminaareina, moduuleittain tai kokonaan. Luennoitsijoina ovat alan kotimaiset sekä ulkomaalaiset huippuasiantuntijat.  Seminaarien lisäksi koulutukseen kuuluvat kirjalliset työt, case studyt, ryhmätyöt ja oheislukemistot.

Koulutus tähtää osallistujan strategisen tietotaidon kasvattamiseen brändäyksen ja tavaramerkkien osalta niin, että koulutuksen jälkeen ymmärretään tavaramerkkien ja brändien välinen yhteys ja osataan linkittää ne toisiinsa yrityksen sisällä. Koulutus antaa osallistujalle kattavan katsauksen brändäyksen eri vaiheista ja siitä, millaista tukea IP-lainsäädäntö antaa. Tavoitteena on oppia kuinka rakennetaan ja hallinnoidaan yrityksen brändi- ja tavaramerkkiportfoliota siten, että se tukee koko yritystä aina yrityskaupasta lisensiointiin. Koulutuksessa käydään läpi myös kuinka brändiä käytetään sosiaalisessa mediassa, miten hoidetaan loukkaustapaukset, kuinka tehdään brändin käytön ohjeistukset, mitkä ovat brändäyksen trendit ja kuinka nämä toimet näkyvät tavaramerkkityössä.

Tavaramerkkeihin ja brändeihin kohdistuvan koulutustarjonnan lisääminen parantaa kaikkien alan toimijoiden mahdollisuuksia suojaamisen tehokkaaseen käyttöön ja kustannustehokkaaseen portfolion hallintaan, joka tukee koko yrityksen liiketoimintaa.

Tavaramerkkiasiamiestutkintoa suorittamaan?

Trademark Meets Brand -koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden ammattitaidon syventämiseen ja laajentamiseen. Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä tuli voimaan 1.7.2014. Asiamiestutkinnon tarkoituksena on varmistaa teollisoikeudellisten palveluiden ja teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavien henkilöiden ammattipätevyyden taso. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut henkilö tuntee asiamiestoiminnan kannalta keskeisen lainsäädännön ja hallitsee teollisoikeudellisten toimeksiantojen edellyttämät käytännön toimet. Teollisoikeusasiamieslautakunta järjestää asiamiestutkinnon 25.-26.4.2016 ja siihen liittyvä tutkintoaineisto julkaistaan 1.10.2015.

Trademark Meets Brand -koulutusohjelma antaa osallistujalleen sellaiset tiedot ja taidot, että tuleva tavaramerkkiasiamiestutkinto on tavaramerkin osalta läpäistävissä. Koulutuksen suunnittelussa on otettu huomioon myös mahdolliseen tutkintoon liittyvät vaatimukset.

Koulutuksen suunnittelusta vastaa IPR University Center.

Tervetuloa kouluttautumaan!

Taru Kallio-Nyholm