Teknisten suojakeinojen asema hahmottuu – Oikeudelliseen statukseen lisävaloa oikeuskäytännöstä

(IPRinfo 5/2008)

Saadakseen oikeudellista suojaa teknisen toimenpiteen on oltava riittävän tehokas. Tämä ei kuitenkaan tarkoita murtamattomuuden vaatimusta.

Tekijänoikeuslakia uudistettaessa vuonna 2005 säädettiin myös niin sanottujen teknisten toimenpiteiden suojasta ja eräistä niihin liittyvien tekojen kriminalisoinnista. Säätely perustui vuoden 1996 WIPO-sopimuksiin ja niihin pohjautuvaan tietoyhteiskuntadirektiiviin (2001/29/EU).

Taustalla on ollut ajatus digitaalisen kaupan markkinoiden käynnistämisestä. Helsingin käräjäoikeus on antanut kaksi tuomiota DVD-levyyn liittyvän teknisen toimenpiteen kiertämiskeinojen valmistamisesta ja levittämisestä. Toinen tuomioista muuttui hovioikeudessa, eikä korkein oikeus myöntänyt siihen muutoksenhakulupaa.

Tekninen suojaus luotiin luvatonta käyttöä ja kopiointia vastaan
Oikeudenomistajat ja myyjät ovat vastanneet digitaalisen markkinan haasteisiin käyttämällä teknisiä toimenpiteitä (suojakeinoja) sekä fyysisissä (mm. DVD-levyt) että digitaalisissa tallenteissa (mm. äänitetiedostot).

Toimenpiteitä voivat olla mm. digitaalisen kopioinnin esto- ja rajoitusjärjestelmät, salausjärjestelmät sekä erityyppiset hallinnointitiedot (ns. watermark-tekniikka). Näiden kiertämisen ja purun estämiseksi on kuitenkin tarvittu oikeudellista suojaa itse suojatekniikoille.

Vuonna 1996 ei ollut vielä tarkkaa tietoa tulevista tekniikoista. Suojan kohteena olevat tekniset ratkaisut onkin määritelty yleisesti ”tehokkaina teknisinä toimenpiteinä”, jotka voivat olla sovellusmenetelmiä tai tekniikoita, joiden tarkoituksena on rajoittaa tai estää teosten käyttämistä tai muita yksittäisiä tekoja ilman oikeudenhaltijan lupaa.

Avoin, tekniikkaneutraali sääntely mahdollistaa erilaisten tekniikoiden kehittymisen ja käytön mutta siirtää oikeudellisen arvioinnin tapauskohtaiseen tekniseen tarkasteluun.

DVD-elokuvalevyillä käytetään yleisesti vuonna 1996 käyttöön otettua CSS-suojausta (Content Scrambling System). Järjestelmä murrettiin jo vuonna 1999, kun norjalainen Jon Johansen kehitti ja julkaisi DeCSS-työkalun. Yksi hänen motiiveistaan oli mahdollistaa DVD-katselu Linux-laitteissa, koska niille – toisin kuin Windows-käyttöjärjestelmälle – ei ollut lisensoituja katseluohjelmia.

Suojakeinojen tehokkuus ei merkitse murtamattomuutta
Suomen tekijänoikeuslain 50a §:ssä tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan tekniikkaa, laitetta tai osaa, joka on suunniteltu tavanomaisessa käyttötarkoituksessaan estämään tai rajoittamaan teoksiin ilman oikeuden haltijan lupaa kohdistuvia tekoja, ja jolla tavoiteltu suoja saavutetaan. Tämä vastaa direktiivin 6 artiklan määrittelyä.

DVD-elokuvien yksityiseen katsomiseen ei oikeudenhaltijan lupaa tarvita. Teoskappaleen laillisesti haltuunsa saanut saa siis murtaa teknisen suojakeinon vain teoksen kuullakseen tai nähdäkseen. (TekijäL 50a§ 3 mom, joka perustuu direktiivin 6 artiklan 3-kohdan soveltamisalamääritykseen).

Saadakseen oikeudellista suojaa teknisen toimenpiteen on oltava riittävän tehokas. Suojaustarkoitus tulee saavuttaa.
Tekijänoikeuslakiuudistuksen esitöissä suojauksen tehokkuuden eräänä kriteerinä pidettiin sitä, että toimenpidettä ei voisi kiertää tai purkaa vahingossa. Lähtökohta lienee se, että oikeudellista suojaa pyytävän tulee näyttää suojakeinon tehokkuus. Se ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin murtamattomuus, ja tehokkuutta tuleekin tarkastella aina kyseisen käyttöajan tekniseen tasoon suhteutettuna.

Kiertämiskeinojen valmistus ja levittäminen on kriminalisoitu
Tekijänoikeuslain (50b §) mukaan tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai kiertämistä helpottavia laitteita, tuotteita tai osia ei saa valmistaa tai tuoda maahan yleisölle levittämistä varten, levittää yleisölle, myydä, vuokrata, mainostaa myytäväksi tai vuokrattavaksi eikä pitää hallussa kaupallisessa tarkoituksessa. Lisäksi tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai sitä helpottavia ”palveluja” ei liioin saa tarjota.

Kiertämiskeino voi hallituksen esityksen mukaan olla esimerkiksi tietokoneohjelma tai sen osa. Kiertämispalveluna on mainittu mm. asentamispalvelu tai ohjelman toimittaminen tietoverkon välityksellä.

Laissa (50b § 2 mom) on tarkennettu kiellettyjä laitteita ja palveluja. Niitä markkinoidaan, mainostetaan tai pidetään kaupan teknisten toimenpiteiden kiertämiseksi, tai niiden tarkoituksella tai käytöllä on teknisen toimenpiteen kiertämisen lisäksi vain vähäistä muuta kaupallista merkitystä taikka niiden tarkoituksena on mahdollistaa teknisten toimenpiteiden kiertäminen tai helpottaa sitä.

Tämä muun käytön ja kiertämisen helpottamisen arviointi on tapauskohtaista ja teknislähtöistä perustuen mm. muiden ominaisuuksien merkitykseen ohjelmien normaalikäytössä.

Vuoden 2006 alussa tuli virallisen syyttäjän alaiseksi rikokseksi tai rikkomukseksi mm. lain tunnusmerkistön mukainen teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavan laitteen tai tuotteen valmistaminen ja levittäminen. Tammikuussa 2006 eräät internet-aktivistit ilmoittautuivat itse poliisille DVD-levyjen teknisen suojauksen purkamiseen liittyvän toimintansa vuoksi.

Internet-aktivistit testasivat lain merkitystä käytännössä
Esitutkinnan jälkeen aluksi kahta henkilöä vastaan nostettiin syyte teknisen toimenpiteen loukkaamisrikkomuksesta. Syytteen mukaan he olivat yhdessä rikkoneet kiertämiskieltoa siten, että toinen syytetyistä oli toisen tarjoamaa 0,05 euron korvausta vastaan laatinut/valmistanut Haskell-ohjelmointikielelle kirjoitetun tietokoneohjelman, jonka avulla DVD-levyn CSS-suojaus voidaan kiertää tai purkaa tai ainakin merkittävästi helpottaa näitä toimia.

Tämän jälkeen syytetyt ovat levittäneet/saattaneet ohjelmiston internetin kautta yleisön saataville lähettämällä se toisen syytetyn ylläpitämälle sivustolle, jonka tarkoituksena on ollut organisoidusti tarjota mm. teknisten toimenpiteiden kiertämis- ja/tai purkamispalveluita. Riidatonta oli, että henkilöt olivat toimineet syytteen teonkuvauksessa kuvatulla tavalla.

Syytetyt kiistivät syytteet. Perusteet olivat pääpiirteissään, että CSS-suojaus ei ole tehokas, syytetyillä oli laillinen oikeus kiertää suojaukset katsoakseen elokuvat ja sitaattioikeuden käyttämiseksi sekä se, että kyseessä ei ole ollut laissa tarkoitettu ”palvelu”. Lisäksi vedottiin sananvapauteen.

Käräjäoikeus katsoi suojauksen muuttuneen tehottomaksi
Käräjäoikeus katsoi, että vuoden 1999 CSS-suojauksen murtamisen jälkeen on loppukäyttäjän näkökulmasta tilanne muuttunut sellaiseksi, että vastaavia purkuohjelmia on ollut myös ilmaiseksi saatavissa internetistä. Lisäksi eräissä tietokoneen käyttöjärjestelmissä tällainen ohjelma on valmiina.

Käräjäoikeuden perusteluiden mukaan tekijänoikeuden haltijoiden kannalta syytettyjen menettelyä ei ole voitu katsoa sellaiseksi, että se olisi ”aiheuttanut CSS-suojaukseen vähäisemmässäkään määrin lisää aukkoa jo vallitsevaan olotilaan verrattuna”.

Oikeuden mukaan CSS-suojausta ei voitu enää pitää laissa tarkoitettuna tehokkaana teknisenä toimenpiteenä, ja siten teon tunnusmerkistö ei täyttynyt. Syytteet hylättiin (tuomio 07/4535, asianro R 07/1004).

Tekijänoikeusneuvosto piti suojaustarkoitusta ilmeisenä
Syyttäjä pyysi asiassa tekijänoikeusneuvoston lausuntoa kahdesta seikasta: Onko CSS-suojaus tehokas tekninen toimenpide, ja täyttääkö syytettyjen menettely tekijänoikeuslain 50 b § tunnusmerkistön?

Neuvosto katsoi, että syytetyt olivat olleet tietoisia siitä, että suojauksella oli pyritty rajoittamaan DVD:n käyttöä, ja siten suojaustarkoitus on olemassa. Vaikka lähdekoodi on helposti saatavilla, ei suojauksen kiertäminen ole normaalikäyttäjälle yksinkertaista eikä myöskään yleistä.

Syytettyjen toiminnasta neuvosto lausui, että se täyttäisi rikkomuksen tunnusmerkistön, jos katsotaan suojauksen olevan tehokas, koska kierto-ohjelma on valmistettu ja saatettu yleisön saataville, ja koska ohjelma helpottaa suojauksen kiertämistä.

Helsingin hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota ja luki vastaajien syyksi teknisen toimenpiteen loukkaamisrikkomuksen, mutta jätti heidät rangaistukseen tuomitsematta (tuomionro 1427, 22.5.2008, diaarinro R 07/2622).

HO: toimenpide oli tehokas koska suojaustarkoitus täyttyi
Lähtökohtaisesti hovioikeus on ottanut kantaa siihen, onko kyseessä ollut ensinnäkin tehokas tekninen toimenpide, toisekseen tekijänoikeudellisesti relevantti käyttö ja kolmanneksi tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämistä helpottava palvelu.

Hovioikeuden mukaan se, että oikeudenhaltijat ovat edelleen CSS-suojauksen murtamisen jälkeen suojanneet DVD-levyjä kyseisellä suojaustekniikalla, tarkoittaa sitä, että oikeudenhaltijat ovat ilmoittaneet, että suojauksen kohteena olevaa teosta voidaan käyttää vain rajoitetusti. Kysymyksessä on siis ollut sellainen suojaustarkoitus, jota edellytetään tehokkaalta tekniseltä toimenpiteeltä.

Tehokkaan teknisen toimenpiteen sisällön tarkasteleminen yksinomaan loppukäyttäjän näkökulmasta (käräjäoikeuden tuomion mukaisesti) tarkoittaisi HO:n mukaan sitä, että laittoman murtamisen jälkeen suojausta tulisi pitää lähes säännönmukaisesti tehottomana. Tämä ei kuitenkaan tarkoittaisi automaattisesti, ettei suojauskeino kuitenkin olisi tehokas tekninen toimenpide tietoyhteiskuntadirektiivin tarkoittamalla tavalla.

Lähestymistapa lienee perusteltu, koska yksittäinen suojauksen murtaminen esimerkiksi supertietokoneilla ei voine tehdä normaalin kotikäyttäjän osalta suojausta tehottomaksi.

Suojauksen purkaminen edellyttää tietoteknistä harrastuneisuutta
CSS-suojauksen kiertäminen asianmukaisen lisenssin puuttuessa on edellyttänyt loppukäyttäjältä aktiivisia toimenpiteitä. Siksi suojausta on pidettävä tehokkaana siitä huolimatta, että sitä on kierretty laajasti, eikä suojaus sinällään ole aukoton.
Vastaajien valmistama ja levittämä lähdekoodi ei sellaisenaan ole ollut normaalikuluttajan käytettävissä suojauksen purkamiseen ilman erityisiä tietoteknisiä toimia.

Hovioikeus totesi CSS-suojauksen keskeisen alkuperäisen tarkoituksen olleen laittomien kopioiden estäminen. Siten se kohdistuu tekijänoikeudellisesti relevanttiin käyttöön. Tämä osin perustuu jo hallituksen esityksessä esitettyyn esimerkkiin TV-lähetyssignaalin salauksen poistamisesta ja sen jälkeisestä kopioinnin mahdollisuudesta.

”Palvelu”-termin osalta HO katsoi toisen vastaajan ylläpitämän verkkosivuston olleen nimenomaisesti organisoitua toimintaa.

Puolisen vuotta myöhemmin (21.10.2008) Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion, jossa henkilö tuomittiin teknisen toimenpiteen loukkaamisrikkomuksesta ja julkisesta kehottamisesta rikokseen 30 päiväsakkoon (tuomio 08/8247, asia R 07/10626).

Tuoreessa ratkaisussa käytettiin samoja perusteluja
Tuomittu oli saattanut yleisön saataviin kolme CSS-suojauksen kiertämisohjelman lähdekoodia ja kehottanut muita levittämään DeCSS-ohjelmaa. Ohjelmat toimivat, mutta eivät sisältäneet tarpeellisia purkuavaimia.

Käräjäoikeus katsoi CSS-suojauksen olevan tehokas mm. tekijänoikeusneuvoston perustelujen mukaisesti. Tuomittu myönsi, että hän oli tiennyt CSS-suojauksen luonteesta, ja että hänen ohjelmansa ovat kierto-ohjelmia.

Molemmissa tuomioissa on katsottu, että CSS-suojaus on yhä tehokas tekninen toimenpide murtamisestaan huolimatta, ja että sitä käytettäessä on olemassa suojaustarkoitus. Internetissä suojaustenpurkuohjelmien ohjelmakoodien levittäminen laajasti muille käyttäjille on katsottu laissa määritellyksi ”palveluksi”.

Vastaajien sananvapausargumentointi on jäänyt vähälle huomiolle. Lain esitöissä on yksityinen keskustelu teknisistä toimenpiteistä jätetty rangaistavaksi katsottavan toiminnan ulkopuolelle.

Molemmissa oikeustapauksissa on otettava huomioon, että vastaajat ovat tietoisina CSS-suojauksesta tehneet tekonsa kansalaisaktiivisuuden nimissä tekijänoikeuslain uudistusta vastaan.

Koska näissä asioissa on monia uusia tekijänoikeuslain soveltamisen kannalta mielenkiintoisia oikeudelliisia piirteitä, odotetaan tulevaa oikeuskäytäntöä mielenkiinnolla.

Ilkka Vuorenmaa
Varatuomari, KTM
Asianajotoimisto Merilampi Oy

Oikaisu painetussa lehdessä IPRinfo 5/2008 olleeseen artikkeliin:
Kirjoittaja oli asiasta saanut virheellisen tiedon, minkä vuoksi painetussa lehdessä lukee virheellisesti, että korkein oikeus olisi myöntänyt valitusluvan Helsingin hovioikeuden 22.5.2008 antamaan tuomioon.