Mikä on ”tekninen toimenpide”?

(IPRinfo 4/2005)

Tekijänoikeuslain uuden 50 a §:n 3 momentin mukaan teoksen kappaleen laillisesti hankkinut saa kiertää teoksen suojaksi asetetun teknisen toimenpiteen saadakseen teoksen kuultavakseen tai nähtäväkseen. Ilman säännöstäkin asia vaikuttaa selvältä. Miksi tästä on ollut tarpeen säätää?

Asiaa on syytä lähteä purkamaan selvittämällä, mitä teoksen suojaksi asetetulla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan. Lain 50 a §:n 2 momentissa määritellään tehokas tekninen toimenpide.

Kun tehokkuusvaatimus jätetään sivuun, säännös kertoo teknisellä toimenpiteellä tarkoitettavan ”tekniikkaa, laitetta tai osaa, joka on suunniteltu tavanomaisessa käyttötarkoituksessa estämään tai rajoittamaan teoksiin ilman tekijän tai oikeuksien muun haltijan lupaa kohdistuvia tekoja”.

Sanamuoto ei ole aivan suoraan säännöksen taustalla olevasta tietoyhteiskuntadirektiivin 6 artiklan 3 kappaleesta, mutta on lähellä sitä.

Lupavaatimus koskenee relevantteja toimia
Tekninen toimenpide on siis tarkoitettu estämään sellaisia tekoja, joihin ei ole tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltijan lupaa. Kieltämättä sanamuoto tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin tulkintoihin.

Jos oikeudenhaltija jostakin syystä haluaisi käyttää tekniikkaa, joka estäisi äänitteen ostajaa kuuntelemasta sitä ilman hänen lupaansa, sanamuodon mukaan kysymyksessä näyttäisi olevan direktiivin ja lain tarkoittama tekninen toimenpide. Näin laki ei sentään liene tarkoitettu luettavaksi.

Vaikka sitä ei laissamme suoraan sanota, kysymys voinee olla vain sellaisista tekniikoista ja laitteista, jotka estävät tekijänoikeudellisesti relevantit toimet eli kappaleiden valmistamisen ja teoksen saattamisen yleisön saataviin. Kun näistä jälkimmäinen on tässä yhteydessä vähemmän merkityksellinen, yleisessä kielenkäytössäkin on tullut tavaksi puhua kopiosuojauksesta.

Hallituksen esityksessä (HE 28/2004) ei TekijäL 50 a §:n säännökselle ole esitetty juurikaan perusteluja. Siihen, että säännöksessä on pidetty silmällä vain tekijänoikeudellisesti relevantteja toimenpiteitä, viitataan ohimennen puhuttaessa DVD-levyjen aluekoodauksista.

Direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suojan kerrotaan koskevan vain sellaisia teknisiä toimenpiteitä, joilla voidaan estää tekijän lupaa edellyttäviä tekoja. Kun ko. aluekoodauksella ei estetä levyjen levittämistä – muut tekijän yksinoikeuden komponentit tuskin voisivat tulla kysymykseen – koodaus ei ole laissa tarkoitettu toimenpide, joten sen purkamista ei ole kielletty.

Pohjoismaissa erilaisia määritelmiä
Oletan lakiin otetun puheena olevan säännöksen johdosta, että relevantit ”tekniset toimenpiteet” voisivat olla kolmenlajisia:
– jotkut estävät kuuntelemisen/katselemisen
– jotkut estävät kuuntelemisen/katselemisen sekä kopioimisen
– jotkut estävät (pelkästään) kopioimisen.

Ymmärtääkseni pelkästään kuuntelemisen tai katselemisen estävät toimenpiteet eivät ole TekijäL 50 a §:ssä tarkoitettuja. Jos sellaisia todella esiintyisi, niiden kiertämistä ei tekijänoikeuslaki siis kieltäisi. Nimenomaan kopioimisen estämiseen tarkoitetut toimenpiteet taas ovat säännöksen ydinaluetta.

Ryhmistä keskimmäinen, jossa estetään kopioimisen lisäksi kuunteleminen/katseleminen kopioimisen, lienee ollut pääasiallisena syynä TekijäL 50 a §:n 3 momentin säätämiseen. Voin vain olettaa, että jotkut kopiointisuojaukset todella estävät myös kuuntelemisen/katselemisen.

Pohjoismaisista EU-maista Ruotsin tekijänoikeuslakiin on ko. säännös kirjoitettu niin, että siinä expressis verbis puhutaan suojauksista, jotka estävät teoksen kappaleiden valmistamisen tai teoksen saattamisen yleisön saataviin. Tanskassa tekijänoikeudellisesti relevantin käytön suojasta pääsykontrollin vastakohtana puhutaan hallituksen esityksen perusteluissa.
Pohjoismainen(kaan) linja ei siis ole yhtenäinen. Direktiivin kieltämättä hämärä sanamuoto on arvattavasti vaikuttanut asiaan.

Viimeisen sanan tulee sanomaan yhteisöjen tuomioistuin. Komission käsityksellä artiklan oikeasta sisällöstä ei enää tässä vaiheessa ole ratkaisevaa merkitystä.

Pirkko-Liisa Haarmann
OTT, oikeusneuvos

Lainsäädäntö:
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta 14.10.2005/821

Ns. tietoyhteiskuntadirektiivi:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 2001/29/EY (EUVL L 167, 26.6.2001)