(IPRinfo teemanumero-2002)

Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2001/29/EY) tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (tietoyhteiskuntadirektiivi) annettiin 22.5.2001. Kansallisen lainsäädännön muutokset on saatettava voimaan ennen 22.12.2002.

Direktiivin tarkoituksena on saattaa yhteisön lainsäädännössä voimaan vuonna 1996 tehtyjen WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys-ja äänitesopimuksen määräysten mukaiset säännökset. Sopimuksiin liittyminen edellyttää direktiivin kansallista voimaansaattamista jäsenmaissa. Koska direktiivi on ns. minimidirektiivi, jäsenvaltiot voivat säätää myös tehokkaammasta tekijänoikeudellisesta suojasta. Nopeuttaakseen asiaa komissio kehotti jäsenvaltioita kuitenkin lähinnä saattamaan voimaan direktiivin asiasisällön.

Tekijänoikeustoimikunta luovutti 2.5.2002 tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisehdotuksia sisältävän mietintönsä (KM 2002:5) opetusministeriölle. Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamiseksi (HE 177/2002) annettiin eduskunnalle 11.10.2002. Esitykseen sisältyvät ehdotukset sekä direktiivin edellyttämistä säädösmuutoksista että joitakin direktiivistä riippumattomia lainmuutoksia. Lain on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 21.12.2002.
Samassa yhteydessä annettiin myös hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 178/2002). Tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta käydä läpi koko hallituksen esitystä, vaan tyydyn poimimaan esityksestä joitakin kohtia.

Kappaleen valmistus ja yleisön saataviin saattaminen

Hallituksen esityksen mukaan 2 §:n muutoksilla pyritään selkeyttämään olemassa olevaa sääntelyä. Muutoksilla ei tuoda yksinoikeuden piiriin uusia toimia eikä uusia oikeuksia.
Tekijänoikeuslain 2 §:n mukaan tekijällä on yksinoikeus valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa teos yleisön saataviin. Esityksessä on ehdotettu, että kappaleen valmistamisoikeutta selvennetään siten, että sen laajuus ilmenisi suoraan lain säännöksestä. Selvennyksen seurauksena säännös pitenisi. Samoin oikeutta saattaa teos yleisön saataviin esitetään selvennettäväksi. Teos voitaisiin saattaa yleisön saataviin neljällä tavalla eli

  • välittämällä teos yleisölle,
  • esittämällä teos julkisesti,
  • levittämällä teoksen kappaleita tai
  • näyttämällä teosta julkisesti.

Välittäminen olisi uusi termi tekijänoikeuslaissa. Esityksen mukaan se kattaisi kaiken johtimitse tai johtimitta tapahtuvan välittämisen eli siis myös radio- ja televisiotoiminnan. Lisäksi välittäminen kattaisi ns. on demand -tilanteen eli tilanteen, jossa vastaanottaja itse määrittää katselunsa tai kuuntelunsa ajan ja paikan.

Julkisesta esittämisestä olisi kysymys silloin, kun teos saatetaan läsnä olevan yleisön saataviin. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että oikeuskäytännössä vakiintuneet rajanvedot sen suhteen, mitä pidetään julkisena esittämisenä, ovat sovellettavissa myös lainmuutoksen jälkeen.

Teoskappaleen levittäminen ja teoksen julkinen näyttäminen vastaavat nykyisin voimassa olevaa sääntelyä.
Linkityksen oikeudellinen luonne ja tekijänoikeudellinen merkitys on hallituksen esityksessä jätetty tapauskohtaisesti arvioitavaksi. Esityksessä todetaan, että aineiston linkittämisessä voi tapahtua tekijänoikeudellisesti merkityksellistä kappaleen valmistamista ja yleisölle välittämistä.

Rajoituksia koskevat yleiset säännökset

11 §:n 3 momenttiin on kirjattu voimassa oleva periaate siitä, että rajoitussäännöksen perusteella valmistettua kappaletta saa käyttää vain rajoitussäännöksen mukaisessa tarkoituksessa.
Lisäksi 5 momenttiin on otettu säännös siitä, että rajoitussäännösten nojalla saisi käyttää ainoastaan laillisesti levitykseen saatettuja teoskappaleita tai laillisesti välitettyjä teoksia.

Tilapäinen kappaleen valmistaminen

11a §:ään on sisällytetty tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklassa oleva pakottava säännös tekniseen prosessiin sisältyvien tilapäisten ja väliaikaisten kappaleiden valmistamisesta. 11a §:ssä on tiettyjen kappaleiden valmistaminen suljettu tekijän yksinoikeuden ulkopuolelle. Säännöksen soveltaminen edellyttää, että

  • kappaleen valmistaminen on väliaikaista tai satunnaista,
  • se on erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia,
  • sen ainoa tarkoitus on mahdollistaa teoksen siirto verkossa tai sen laillinen käyttö eikä
  • sillä ole itsenäistä taloudellista merkitystä.

Muut rajoitukset

Esityksessä ehdotetaan muutoksia lähes kaikkiin 2 luvun säännöksiin. Samalla ehdotuksessa laajennetaan sopimuslisenssisäännöksen piiriin kuuluvaa toimintaa huomattavasti. Sopimuslisenssiä koskeva yleissäännös on sisällytetty 26 §:ään. Esityksen perusteluissa on todettu, että sopimuslisenssisäännös on tietoyhteiskuntadirektiivissä mahdollistettu oikeuksien hallinnointia koskeva lainsäädäntöratkaisu eli “laajennettu kollektiivinen lupa”.

Hyvitys yksityisestä käytöstä

2a luvun otsikossa ehdotetaan sanan “korvaus” sijasta sanaa “hyvitys”. Esityksessä ehdotetaan lisäksi 26a §:ää muutettavaksi siten, että hyvitysvelvollisuuden piiriin tulisivat kaikkia teoslajeja eikä pelkästään ääntä ja kuvaa sisältävät laitteet. Säännöksen piiriin kuuluisivat samat tallennusalustat kuin nykyisinkin. Valtioneuvosto vahvistaisi vuosittain hyvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvat laitteet ja opetusministeriö hyvityksen suuruuden.

Lähioikeudet

Esittävän taiteilijan oikeuksiin ehdotetaan lisättäväksi teoksen esityksen lisäksi kansanperinteen esitys. Sekä esittävän taiteilijan että äänitetuottajien oikeuksien määrittelyssä on otettu huomioon 2 §:ään ehdotettujen muutosten vaikutus.
Ehdotuksessa esitetään lisäksi 47 §:ä muutettavaksi siten, että aikaisemmin voimassa ollut korvausoikeus äänitallenteiden käyttämisestä julkisessa esittämisessä muutetaan pakkolisenssisäännökseksi.

Tekninen suojaus

Esityksessä ehdotetaan, että tekijänoikeuslakiin lisätään uusi 5a luku, joka koskisi teknisiä toimenpiteitä ja oikeuksien sähköisiä hallinnointitietoja. Pääsäännön mukaan teknisen suojakeinon kiertäminen kiellettäisiin. Lisäksi kiellettäisiin teknisen suojauksen kiertämiskeinojen valmistus ja levittäminen. Näitä koskevat rangaistus- ja sanktiosäännökset ehdotetaan sijoitettavaksi rikoslain 49 luvun 3-5 §:ään. Enimmäisrangaistus olisi sama kuin tekijänoikeusrikoksesta eli kaksi vuotta vankeutta.

Piraattien maahantuonti

Esityksen 56a §:ssä ehdotetaan kokonaan kiellettäväksi luvattomasti valmistettujen teoskappaleiden maahantuonti. Teko tuomittaisiin tekijänoikeusrikkomuksena. Säännöstä ehdotetaan kuitenkin lievennettäväksi siten, että tekijänoikeusrikkomuksena ei pidettäisi muutaman kappaleen tuomista maahan yksityiseen käyttöön.

Lopuksi

Hallituksen esitys sisältää runsaasti tietoyhteiskuntadirektiivistä riippumattomia muutoksia, joilla tulee toteutuessaan olemaan huomattava vaikutus koko tekijänoikeuskenttään. Esityksessä ei ehdoteta säännöksiä, jotka koskisivat työsuhteessa luotuihin teoksiin liittyviä oikeuksia.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center