Lyhyesti

(IPRinfo 5/2009)

Yhteisön työsuhdemallisäännös ei sovellu tilaustyönä tehtyyn malliin

Espanjalainen käsityöalan järjestö FEIA oli koordinoinut D’ARTES -hankkeen, jossa tarjottiin käsityön ammattilaisille mahdollisuus luoda tuoteperhe ja tuoda se markkinoille. FEIA antoi AC&G SA- nimisen yhtiön tehtäväksi valita muotoilijat ja tehdä sopimukset. Yritys teki Cul de Sac Espacio Creativo SL -yhtiön kanssa sopimuksen uuden tuotesarjan luomiseksi, antoi sille teknistä apua ja maksoi korvausta. Cul de Sac valmisti hankkeeseen seinäkellosarjan ja toi myöhemmin toisen yrityksen kanssa markkinoille uuden seinäkellosarjan.

FEIA nosti Cul de Sacia vastaan kanteen mallioikeuksiensa loukkauksesta, koska myöhempi kellosarja perustui D’ARTES-projektissa luotuihin malleihin. FEIAn mukaan sillä oli hankkeen kummina ja päärahoittajana oikeus kellosarjan muodostaviin rekisteröimättömiin yhteisömalleihin, ja se oli myös saanut AC&G:lta yksinoikeuden mallien hyödyntämiseen.
Espanjalainen tuomioistuin pyysi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta (EYT) ennakkoratkaisua siitä, oliko yhteisömalliasetuksen (EY N:o 6/2002) työsuhdemallia koskevia säännöksiä tulkittava ulottumaan myös tilattuun mallin.

Asetuksen (14 art 3 kohta) mukaan oikeus työsuhteessa luotuun malliin siirtyy yleensä työnantajalle, mutta säännös ei käsittele mallin tilaajan oikeuksia. Oikeus myös kysyi, tulisiko sovellettavaksi kansallinen lainsäädäntö, jos vastaus kysymykseen oli kieltävä.

EYT vastasi (2.7.2009, asia C-32/08), että laajentava tulkinta asetuksen työsuhdemallisäännöksestä ei ollut mahdollinen. Myöskään kansallista lainsäädäntöä ei voinut soveltaa, koska se estäisi asetuksen luoman mallioikeuden yhtenäisen toteutumisen jäsenmaassa. FEIAn tapauksen kaltaisissa oloissa oikeus malliin oli sen luojalla tai sillä, jolle oikeus on sopimuksella siirtynyt.

Komissio oli ollut huomautuksessaan samalla kannalla. Se viittasi yhteisömalliasetuksen esitöihin ja siihen, että säännös oikeuksista tilaustyönä tehtyyn malliin oli sisältynyt komission alustavaan ehdotukseen, mutta oli jätetty pois lopullisesta asetuksesta. (VS)

EYT:n ratkaisu C-32/08 Eur-lex-tietopankin sivulla:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0032:FI:HTML

Vilpittömän mielen suoja ei ulotu mallin rekisteröintioikeuden luovutukseen

Ruotsin korkein oikeus (Högsta domstolen, HD) antoi 4.11.2009 ratkaisunsa riidassa mallin rekisteröintioikeuden luovutuksesta ja paremmasta oikeudesta malliin (T 170-08). Malli tarkoittaa tavaran tai sen osan ulkomuotoa, johon voi rekisteröimällä saada mallioikeuden. Oikeus rekisteröidä malli on muotoilijalla tai sillä, jolle tämä on siirtänyt oikeutensa.
Ruotsalaisyhtiö Dolomit AB oli hankkinut muotoilijoilta A ja B oikeudet rollaattorimalliin www-rollator. Yhtiö oli vuonna 2000 hakenut Ruotsissa mallin rekisteröintiä, mutta perunut hakemuksensa ennen mallin tulemista julkiseksi. Vuonna 2004 Gate Rehab Development AB oli saanut EU:n laajuisen yhteisömallirekisteröinnin RollX-rollaatorimallille, jonka mallioikeudet Gate oli saanut muotoilija A:lta.

Dolomit oli vaatinut RollX-mallirekisteröinnin siirtämistä vastaajalta itselleen sillä perusteella, että se perustui samaan malliin, johon Dolomit oli hankkinut oikeudet jo 2000. Asia eteni korkeimpaan oikeuteen (HD). Keskeisenä oikeuskysymyksenä käsiteltiin, oliko Dolomitilla parempi oikeus rekisteröidä RollX:n perustana oleva malli. Sen ratkaisemiseksi oli selvitettävä, olivatko rollaattorien pohjana olevat mallit samoja.

HD:n mukaan tapauksessa oli saattanut tapahtua rekisteröintioikeuden kaksoisluovutus. Immateriaalioikeuden luovutuksensaaja ei kuitenkaan voi saada vilpittömän mielen suojaa, joten kaksoisluovutuksessa oikeus pysyisi aikaisemmalla saajalla. Jos malli on rekisteröity sellaiselle, jolla ei ole siihen oikeutta, rekisteröintiin oikeutettu voi vaatia kanteella mallirekisteröinnin siirtämistä.

Peruuttaessaan rekisteröintihakemuksensa Dolomit oli menettänyt oikeutensa hakea rekisteröintiä sellaisellekin mallille, joka perustui hakemuksen malliin, mutta johon kohdistui lisäksi muita muotoilupanostuksia (formgivningsinsatser). Esineen omistaja voi vindikaatiokanteella saada omaisuutensa takaisin kolmannelta, vaikka omaisuutta olisi muutettu. Aineettomien oikeuksien vindikaatio ei kuitenkaan saanut säädöstukea.

HD totesi, että kanne voi menestyä vain, jos www-rollator ja RollX ovat sama malli, mutta kuva-aineiston perusteella näin ei ollut. Oikeus hylkäsi kantajan vaatimukset. Yksi oikeusneuvoksista antoi perustelujen osalta eriävän mielipiteen, jonka mukaan mallioikeuden tulisi kollisiossa syrjäyttää mallin rekisteröintioikeus. (VS)

Ratkaisu on saatavilla Ruotsin korkeimman oikeuden kotisivuilta (ruotsiksi): Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till formgivarrätt, T 170-08, 4.11.2009:
http://www.domstol.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2009/2009-11-04%20T%20170-08%20Dom%20skiljaktig%20mening.pdf