Lyhyesti

Kuulemistilaisuus KTM:ssä

Kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti 12.11.2002 kuulemistilaisuuden, jonka aiheena oli grace period. KTM:ssä tutkijana työskentelevä Heli Siukonen oli laatinut tilaisuutta varten muistion, jossa esiteltiin grace periodiin liittyviä taustoja. Grace period -käsitteen yhtenä ongelmana on ollut käsitteen kääntäminen suomen kielelle. Muistiossa esitettiin eräs vaihtoehto suomennokseksi: ”uutuuden suoja-aika”.

Kuulemistilaisuuden puheenjohtajana toimi vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Rinkineva.

Tilaisuudessa pitivät kommenttipuheenvuorot toimitusjohtaja Juha Kurkinen, Danisco Finland Oy, IPR-johtaja Esko Friman, Nokia Oyj, sekä Keksijöiden keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, varatuomari Timo Kivi-Koskinen. Tilaisuudessa oli läsnä laaja asiasta kiinnostuneiden joukko, mukana sekä patentti- ja rekisterihallituksen että opetusministeriön edustajat. Asian pohjustuksen ja kommenttipuheenvuorojen jälkeen syntyi erittäin vilkas keskustelu.

Patentin edellyttämä absoluuttisen uutuuden vaatimus koettiin puheenvuorojen perusteella ongelmaiseksi lähinnä tutkimuksen yhteydessä sekä pienissä yrityksissä ja itsenäisten keksijöiden osalta. Varsinkin bioteknologiaan liittyvä tutkimus on aikaavievää, ja rahoituksen saaminen saattaa edellyttää tulosten julkaisemista ennen kuin patenttia on haettu. ”Patenttiammattilaiset” vastustivat lähes yksimielisesti grace periodin hyväksymistä.

Keskustelun tuloksia

Puheenjohtaja summasi tilaisuuden päätteeksi keskustelun tuloksen ansiokkaasti seuraavasti:

  • grace periodin hyväksymistä voidaan harkita keinona yhdenmukaistaa patenttijärjestelmä maailmanlaajuisesti (first-to-file v. first-to-invent)
  • grace period järjestelmän tulee olla globaali
  • sen tulee olla mahdollisimman lyhytaikainen
  • tutkimukseen liittyvien ongelmien osalta paljon on jo tehty
  • koulutuksen ja tietoisuuden merkitys korostuu.

Grace periodia koskeva Heli Siukosen artikkeli löytyy tämän lehden sivulta 5. Asiaa koskevan raportin voi ostaa Editasta tai tilata kauppa- ja teollisuusministeriöstä (Ministry of Trade and Industry, Reports and Papers 8/2002) (MLM)
Kauppa- ja teollisuusministeriön Kertomuksia ja selvityksiä 8/2002: Searching Balance in the Harmonization of Patent Laws: First-to-File versus First-to-Invent Patent Regimes and Introduction of a Grace Period into First-to-File Patent Regimes.

Yhteisöpatentin kuulumiset

Yhteisöpatentin osalta päästiin toukokuussa 2002 sisämarkkinaneuvostossa poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä perusperiaatteista, joiden nojalla keskusteluja päätettiin jatkaa. Tällöin sovittiin yhteisestä lähestymistavasta mm. kielikysymyksen ja tuomioistuinjärjestelmän osalta. Neuvotteluissa korostettiin kuitenkin kokonaispaketin merkitystä ja todettiin, että mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu.

Tuomioistuinjärjestelmän osalta sovittiin toukokuussa hyvin yleisistä, mutta tärkeistä periaatteista. Lähtökohdaksi asetettiin keskitetyn yhteisöpatenttituomioistuimen perustaminen myös ensimmäisessä asteessa. Yhteisestä muutoksenhakuasteesta oli sovittu jo aiemmin. Toukokuun yhteisen lähestymistavan mukaan ensimmäinen aste koostuisi sekä keskusjaostosta että aluejaostoista. Ensimmäisen asteen yhteisötuomioistuin katsottiin välttämättömäksi turvaamaan yhteisöpatentin yhtenäinen luonne sekä toisaalta oikeusvarmuus ja prosessin tehokkuus.

Syyskuussa komissio esitteli uutta yhtenäistä tuomioistuinjärjestelmää koskevan yksityiskohtaisen työasiakirjansa. Asiakirjan pohjalta käytiin neuvotteluja neuvoston patentti- ja tuomioistuintyöryhmässä. Hankalimmaksi asiaksi muodostui aluejaostojen perustaminen. Jäsenvaltioiden näkemykset aluejaostojen perustamistarpeesta, perustamiskriteereistä, perustamisajankohdasta, prosessikielestä, tuomareiden kansallisuudesta sekä aluejaostojen luonteesta suhteessa keskusjaostoon erosivat toisistaan.

Yhteisöpatentti oli marraskuussa esillä kahdesti kilpailukykyneuvostossa (= ent. sisämarkkinaneuvostossa). Tulokset olivat kuitenkin melko laihoja, eikä uusia päätöksiä syntynyt. Kiista koski edelleen aluejaostojen perustamista. Työtä päätettiin kuitenkin jatkaa.

Kilpailukykyneuvostossa 26.11.2002 neuvosto otti tiedoksi puheenjohtajan menettelytapapäätelmät. Niissä asetetaan tavoitteeksi poliittinen sopimus kaikista patentin osa-alueista hyvissä ajoin ennen kevään 2003 Eurooppa-neuvostoa. Hankkeen merkitystä korostettiin Lissabonin tavoitteiden, innovaation ja kasvun kannalta. Neuvoston patenttityöryhmä tulee vielä joulukuussa kokoontumaan viimeisen kerran Tanskan puheenjohtajuuskaudella keskustelemaan kilpailukykyneuvoston tuloksista sekä hankkeen jatkosta. Tämän jälkeen neuvotteluja jatketaan uuden puheenjohtajamaan Kreikan johdolla.

Hallitussihteeri Minna Tukiainen
Kauppa- ja teollisuusministeriö

Yhteisöpatenttituomioistuista koskevaa komission valmisteluasiakirjaa käsitellään IPRinfon numerossa 3/2002; Marja-Leena Mansala: Yhteisöpatenttiasetus etenee.

Softan patentointi myötätuulessa

Jäsenmaat saavuttivat kilpailukykyneuvoston kokouksessa Brysselissä 14.11.2002 laajan yksimielisyyden tietokoneohjelmien patentoitavuutta koskevan direktiiviehdotuksen (KOM (2002) 92 lopullinen) sisällöstä.

Komissiolla sekä muutamalla jäsenmaalla on kuitenkin varauma ehdotukseen. Direktiivistä päätetään yhteispäätösmenettelyllä, ja ehdotuksen käsittely Euroopan parlamentissa on vielä kesken.

Suomi on tukenut direktiiviehdotusta, koska katsoo sen vahvistavan innovatiivisten keksintöjen patenttisuojaa. Nykyinen epäselvä oikeudellinen tilanne on haitaksi eurooppalaisten yritysten kansainväliselle kilpailukyvylle.

Ehdotuksen keskeinen periaate on teknisen lisäyksen vaatiminen myös tietokoneella toteutetuilta keksinnöiltä. EU katsoo, että liian alhaisilla kriteereillä myönnetyt patentit voivat haitata alan teknistä kehitystä ja erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiä.

Suomelle tärkeitä periaatteita ovat lisäksi olleet tekijänoikeussuojan säilyminen käyttökelpoisena suojamuotona patenttisuojan rinnalla sekä yhteensopivien ohjelmistojen kehittämismahdollisuuksien turvaaminen. Komission ehdotus tukee näitä periaatteita.

Komission alkuperäinen ehdotus poikkesi Euroopan patenttiviraston kannasta sallia ohjelmatuotepatentit. Nyt sovittu kompromissi kuitenkin sallisi ohjelmatuotepatentit tietyin edellytyksin. Ohjelmatuotepatenttien salliminen mahdollistaa patentin haltijan tehokkaan oikeuksiensa puolustamisen loukkaustilanteissa.

Lisätietoja: Hallitussihteeri Minna Tukiainen, KTM, puh. (09)1606 3580, sähköposti minna.tukiainen@ktm.fi