Kaikki patenttiasiat yhteen tuomioistuimeen? Pääkirjoitus

LehtiarkistoIPRinfo_4-2007 Pääkirjoitus 14.2.2008

(4/2007 IPRinfo)

EPLA on kuollut, eläköön keskitetty ratkaisu! Eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämisen keskeisestä kysymyksestä eli yhtenäisestä tuomioistuinmenettelystä on esillä uusi lupaava ehdotus. Syksyn kuluessa käytyjen keskustelun pohjana on ollut EU:n puheenjohtajamaan Portugalin esitys, joka löysästi pohjautuu EPLAan (European Patent Litigation Agreement). Pitkästä aikaa yleisesti uskotaan, että patenttia koskeva yhtenäinen tuomioistuin saattaa toteutua, vaikka paljon onkin edelleen avoinna.

“Portugalin paperissa” ehdotetaan, että Eurooppaan luodaan patenttioikeuteen erikoistunut tuomioistuin, jolla on yksinomainen toimivalta sekä eurooppapatenttia että tulevaisuudessa yhteisöpatenttia koskevissa asioissa. Järjestelmä sitoisi EU:n jäsenmaita, ja siihen voisivat liittyä myös muut EPO-maat.

Tavoitteena on yhtenäinen patenttiasioiden tuomioistuinjärjestelmä, joka käsittelisi sekä loukkauksiin että patenttien pysyvyyteen liittyvät seikat. Ehdotetussa tuomioistuimessa olisi ensimmäinen aste, jolla olisi kansallisia, alueellisia ja keskitetty jaosto. Lisäksi siihen kuuluisi keskitetty muutoksenhakuaste. Kaikki jaostot linkitettäisiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. Koska tällaisen tuomioistuimen toimivalta kattaa koko yhteisön, pääpainon jo perustamisedellytyksissä tulisi olla sen varmistamisessa, että tuomarikunnan asiantuntevuus on riittävän korkea.

Kansalliset ja alueelliset jaostot ovat ilmeisesti poliittisesti välttämätön osa kokonaisratkaisua. Ehdotetussa järjestelyssä käsittely uhkaa kuitenkin hajota. Mikäli loukkausasiaa käsitellään kansallisessa tai alueellisessa jaostossa, käsittelee vastakanteena nostetun mitättömyyden keskitetty jaosto. Tällainen ehdotus heijastelee sitä, että kansallisten ja alueellisten jaostojen asiantuntemukseen ei täysin uskota.

Kaksijakoisuuden ongelmia olisivat esimerkiksi prosessin joutuisuus ja kieli, joka ei tunnetusti ole pulmakohdista pienimpiä. Tähän puuttui myös EU:n kilpailukykyneuvosto 15.11.2007 todeten kuitenkin, että ehdotuksen suunta on oikea, ja että vakavaa pyrkimystä löytää todellinen ratkaisu on tuettava.

Portugalin paperissa ei ole otettu kantaa siihen mahdollisuuteen, että keskitetyn tuomioistuimen rinnalla toimisi kansallisia tuomioistuimia, joiden toimivalta olisi edelleen kansallinen. Näiden tehtävä voisi olla kaksijakoinen: ne käsittelisivät sellaiset riidat, joissa osapuolet pitävät kansallista ulottuvuutta riittävänä, ja toisaalta niiden avulla ylläpidettäisiin kansallista patenttioikeudellista osaamista.

Eurooppalaisen kehityksen lisäksi ja siihen liittyen keskusteluja immateriaalioikeusasioiden tuomioistuinkäsittelystä käydään eri puolilla, muun muassa kaikissa Pohjoismaissa. Kaikkialla ilmenee sama huoli: tuomioistuimissa tarvitaan kriittinen massa juttuja, jotta käsittelijöiden asiantuntemus voidaan osoittaa. Ilman todistettua osaamista ei päästä mukaan keskitetyn tuomioistuimen toimintaan.

Immateriaalioikeusasioiden keskittämisen tarve on Suomessa todettu nykyisen hallituksen ohjelmassa. Yksi ongelma on, että immateriaalioikeuksia koskevat asiat saattavat olla hallinnollisia, siviilioikeudellisia tai rikosoikeudellisia. Prosesseissa on perimmältään kysymys suojan olemassa olosta ja / tai sen laajuudesta. Kaikkien näiden asioiden keskittäminen samaan tuomioistuimeen ei ole yksinkertaista. Oikeastaan kysymys onkin siitä, mitä keskitetään ja mihin.

Oikeusministeriön asettama keskittämistä pohtiva työryhmä antaa mietintönsä joulukuun 2007 lopussa. Mietintö tulee osoittamaan sen suunnan, johon käytännön työ keskittämisen saavuttamiseksi meillä suunnataan. Meneillään olevan eurooppalaisen kehityksen valossa kotimaisen tuomioistuinjärjestelmän kehittämisen kiireellisyys kohti keskitettyä immateriaalioikeusasioiden käsittelyä korostuu entisestään.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center

Asiaa on työstetty ministerineuvostossa eteenpäin myös Slovenian puheenjohtajakaudella. Dokumentin 14492/07 pohjalta laadittiin työpaperi 5954/08 PI 5 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st05/st05954.en08.pdf).
Siihen tehdyt tarkistukset ovat mukana 27.02.2008 päivätyssä neuvoston asiakirjassa 7001/08 LK/mg 1
Working document, from Presidency to Working Party on Intellectual Property (Patents)
“EU Patent Jurisdiction – Main features of the Court system (first part); Remedies, procedures and other measures (second part)” (23 sivua)