WIPO: Innovaatiotoiminta on alueellisesti keskittynyttä mutta yhä useammin valtioiden rajat ylittävää ja yhteistyöhön perustuvaa

10.12.2019

WIPO:n vuoden 2019 raportti käsittelee innovaatiotoiminnan maantieteellistä jakautumista ja keskittymistä tiettyihin innovaatiokeskittymiin. Raportissa syvennytään autoteollisuuteen ja erityisesti maataloutta koskevaan bioteknologiaan, jotka ovat nopeasti kehittyviä ja merkittävän muutoksen kynnyksellä olevia teknologian aloja.

Raportin pohjana oleva miljoonia patentteja ja tieteellisiä tutkimuksia koskeva data osoittaa, että siinä missä ennen vuotta 2000 Japani, USA ja Länsi-Eurooppa vastasivat 90 prosentista maailman patenteista ja yli 70 prosentista maailmanlaajuisesta tieteellisestä julkaisutoiminnasta, ovat nämä osuudet pudonneet 70 ja 50 prosenttiin. Sen sijaan Kiinan, Intian, Israelin, Singaporen ja Korean rooli patentoinnin ja tutkimuksen saralla on noussut yhä merkittävämmäksi.

Vaikka innovaatiotoiminta on levinnyt yhä laajemmalle maantieteelliselle alueelle, monikansalliset yritykset keskittävät tutkimuksensa ja tuotekehityksensä tiettyihin innovaatiokeskittymiin. Näitä ovat esimerkiksi San Franciscon ulkopuolella sijaitseva Silicon Valley ja Kiinan Shenzhen -Hong Kong. Toisaalta esimerkiksi Googlen Silicon Valleyn pääkonttoriin sijoittuu vain puolet yhtiön patenttitoiminnasta innovaatioiden kehittämisen tapahtuessa myös Zürichissä, Lontoossa ja New Yorkissa. Kansainvälinen yhteistyö on tästä huolimatta edelleen kuitenkin tyypillisempää tieteellisessä julkaisutoiminnassa kuin patentoinnissa.

Ajan myötä uuden teknologian jatkuva kehittäminen vaikeutuu: Jotta voitaisiin saavuttaa sama teknologisen kehityksen taso kuin aikaisemmin, vaaditaan yhtä enemmän yhteistyötä, tutkimusta ja tuotekehitystä sekä investointeja. Innovaatiokeskittymien myötä alueelliset erot tulotasossa, innovaatiotoiminnassa sekä työvoiman osaavuudessa ovat kasvaneet. Tähän voidaan pyrkiä puuttumaan poliittisilla päätöksillä ja alueellisella tuella.

Autoala

Autoala on raportin selvityksen mukaan kohtaamassa merkittävän rakenteellisen muutoksen kun uudet toimialaa disruptoivat yritykset uhkaavat alan vakiintuneita toimijoita. Itseohjautuvien autojen ja tekoälypohjaisten innovaatioiden myötä ala muokkautuu yhä enemmän palvelusuuntautuneeksi, jolloin alan perinteisen ytimen eli autojen valmistamisen ja rakentamisen merkitys vähenee. Eniten patentteja itseohjautuvien autojen alalla ovat tehneet Ford, Toyota ja Bosch. Toisaalta myös yhtiöt, jotka eivät itse valmista autoja, ovat yhä aktiivisempia patentoijia; esimerkiksi Googlella on 156 patenttia, mikä on enemmän kuin vaikkapa BMW:llä ja Nissanilla.

Bioteknologia

Maatalouteen – erityisesti satoihin – liittyvät biotekniikan innovaatiot ovat sidoksissa paikallisiin maatalous-ekologisiin oloihin, vaikka suuri osa alan keksinnöistä tehdään suurkaupungeissa. Vaikka Kiina, Saksa, Japani, Korea ja USA vastaavat 80 prosentista alan patenteista, on innovaatiotoiminta muihin aloihin nähden maantieteellisesti melko laajalle levittäytynyttä. Alalla toimii neljä suuryritystä, jotka vastaavat lähes kaikista kasvien bioteknologiaan liittyvistä tuotekehitysinvestoinneista. Bioteknologian kaupallistaminen edellyttääkin lähes aina yhteistyötä monikansallisten suuryritysten kanssa. Yhteistyö toteutetaan esimerkiksi ristiinlisensoinnin, yhteistutkimushankkeiden ja yritysjärjestelyjen sekä yhteisen patentoinnin kautta.

WIPO:n tiedote.

World Intellectual Property Report (2019) The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks.

(AL)