Työryhmä esittää lisensointikäytäntöjen läpinäkyvyyden lisäämistä radioalalla

7.7.2014
Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) asettama suomalaisen radiotoiminnan tulevaisuutta kartoittava työryhmä on julkaissut raporttinsa ”Suomalaisen radioalan toimintasuunnitelma”. Työryhmän taustalla on hallitusohjelman mukaisesti laadittu sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman kirjaus. Raportissa esitetään sekä lyhyen että pidemmän aikavälin toimenpide-ehdotuksia alan myönteisen kehityksen edistämiseksi. 

Raportin mukaan tekijänoikeusasiat ovat keskeisiä suomalaisen radiotoiminnan kehittymisessä ja tekijänoikeuksien tehokas turvaaminen nähdään oikeudenhaltijoiden, tekijänoikeuden arvoverkon ja yhteiskunnan etuna. Musiikin tekijänoikeuskustannukset ovat merkittävä kustannuserä kotimaisille radioyhtiöille. Suomessa tekijänoikeusmaksut ovat selvästi yli eurooppalaisen keskitason. Raportissa todetaan, että radiotoimijoiden näkökulmasta on tärkeää, että tekijänoikeuskorvaukset ovat kohtuullisia ja vastaavat tavoitteeseen radion monikanavajakelun turvaamisesta. Tällä hetkellä radioyhtiöt joutuvat hankkimaan oikeudet erikseen kutakin jakelukanava varten.

Radiotoimialalla toivotaan tekijänoikeuskäytäntöjen selkeyden ja läpinäkyvyyden kehittämistä. Raportin mukaan nykytilanteessa radiotoimijoilla ei ole mahdollisuutta saada tietoa kollektiivihallintojärjestöjen lisensointimalleista ja näihin perustuvista tulovirroista. Lisäksi raportissa todetaan, että musiikin käyttäjien neuvotteluasema suhteessa vakiintuneisiin kollektiivihallinnointijärjestöihin, kuten Teostoon tai Gramexiin, on heikko ja aseman parantaminen edellyttäisi avoimuuden lisäämistä.

Pidemmän aikavälin toimenpiteinä raportissa ehdotetaan radiotaajuuksien laajamittaisen uudelleenjärjestelyn selvittämistä sekä eri viranomaisten, toimijoiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä sääntelyn kehittämiseksi. Tekijänoikeusasioiden osalta LVM:n työryhmä esittää, että musiikkiteoksien oikeuksien lisensointiin liittyviä käytäntöjä muutettaisiin läpinäkyvämpään ja selkeämpään suuntaan ja varmistettaisiin riittävä tiedonsaanti. Lisäksi työryhmän mukaan tekijänoikeusmaksut tulisi päivittää vastaamaan nykytilannetta, johon liittyy esimerkiksi monikanavajakelu.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote (4.7.2014): http://www.lvm.fi/tiedote/-/view/4415428

Raportti: Suomalaisen radioalan toimintasuunnitelma (4.7.2014): Julkaisuja 18/2014

(MH)