Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi kyselytutkimuksen toiminnastaan

26.5.2021

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin sidosryhmien näkemyksiä tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnasta ja kansalaisten näkemyksiä muun muassa liittyen toimiston yhteiskunnalliseen näkyvyyteen. Kyselututkimuksen tulokset olivat suurelta osin positiiviisia, mutta myös muutamia kehityskohteita löytyi. Tutkimuksen pohjalta toimisto pyrkii edelleen kehittämään toimintaansa.

Kyselytutkimus toteutettiin kahdessa osassa siten, että kansalaisilta ja sidosryhmiltä kysyttiin hieman eri asioita. Sidosryhmäkyselyn kohderyhmä koostui ministeriöiden ja virastojen, eduskunnan, laillisuusvalvojien, sairaanhoitopiirien, järjestöjen ja liittojen, korkeakoulujen sekä ohjaus- ja työryhmien asiantuntijoista ja johtajista. Lisäksi kyselyyn vastasi tietosuojavastaavia yrityksistä, julkisista organisaatioista, järjestöistä ja oppilaitoksista.

Sidosryhmiltä kysyttiin ensinnäkin tyytyväisyyttä asiointiin tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Enemmistö (60 %) oli tyytyväisiä ja noin viidennes tyytymättömiä. Kehityskohteina tuotiin esiin erityisesti palveluiden ja viestinnän selkeyttäminen, verkkopalveluiden jatkokehittäminen sekä vastausaikojen lyhentäminen. Sidosryhmiltä kysyttiin myös toimiston toimintaa koskevista odotuksistaan ja tietosuojaan liittyvistä tarpeistaan. Sidosryhmät odottavat toimistolta ajankohtaisia ja ymmärrettäviä kannanottoja tietosuojakysymyksiin, ohjeistusta sekä näkyvää roolia yhteiskunnallisena keskustelijana. Sidosryhmät antoivat positiivista palautetta siitä, että erityisesti tietosuojaoikeuksien ja -velvollisuuksien yleinen tuntemus on parantunut ja luottamus ja avoimuus yksityisyydensuojaa koskevissa kysymyksissä on kasvanut.

Kansalaiskyselyyn vastanneista peräti 87 % koki tuntevansa tietosuojaan liittyvät oikeutensa vähintään kohtalaisesti ja 76 % oli myös kiinnostunut tietosuojakysymyksistä. Toisaalta vain 36 % osasi nimetä tietosuojakysymyksessä auttavan viranomaisen. Joka tapauksessa 95 % vastaajista pitää tärkeänä, että Suomessa on viranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista ja palvelee tietosuojakysymyksissä. Kansalaiset yleisesti ottaen myös luottivat tietosuojavaltuutetun toimistoon ja pitivät sitä asiantuntevana. Toimiston toimintaa koskevassa kehittävässä palautteessa tuli ilmi samoja asioita kuin sidosryhmien vastauksissa. Lisäksi tietosuoja-asioita koskevan viestinnän toivotaan olevan selkeää, sillä tietosuoja-asioiden käsittely julkisuudessa koetaan usein liian vaikeaselkoiseksi.

(HL)