Tekijänoikeustoimikunnan mietinnöstä ratkaisuja digiajan haasteisiin

24.1.2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön 15.3.2010 asettama tekijänoikeustoimikunta luovutti 24.1.2012 mietintönsä ministeri Paavo Arhinmäelle. Toimikunnan tehtävänä on ollut tekijänoikeuslainsäädännön uudistustarpeiden käsitteleminen ja suuntaviivojen valmistelu Suomen kannanottoihin EU:n ja kansainvälisen tason tekijänoikeuskysymyksissä.

Tarkemmassa valmistelussa toimikunnalla on ollut neljä asiakokonaisuutta: tv- ja radioyhtiöiden sekä sanomalehtien arkistojen online-saatavuus, tekijänoikeuksien täytäntöönpano internet-ympäristössä, erilaiset verkkotallennuspalvelut sekä kaupallinen linkittäminen. Toimikunnan mietintö koostuu kahdesta muistiosta ja kahdesta selvityksestä. Muistiot on laadittu hallituksen esityksen muotoon, ja niissä ehdotetaan lainmuutoksia tv- ja lehtiarkistojen käytön edistämiseksi sekä verkkopiratismia vastaan.

Tekijänoikeuslakiin ehdotettavat muutokset 

Tv- ja radioyhtiöiden sekä sanomalehtien arkistojen online-saatavuutta koskeva muistio sisältää ehdotuksen tekijänoikeuslain 25 g §:n muuttamisesta. Muutoksen tarkoituksena on, että lähettäjäyritykset ja lehtikustantajat voisivat sopia sopimuslisenssillä tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja tuottajia edustavien järjestöjen kanssa arkistoituihin tv- ja radio-ohjelmiin sekä sanoma- ja aikakausilehtiin sisältyvien teosten uudelleen käytöstä. Ehdotettu säännös tukisi aineiston säilymistä, ja mahdollistaisi arkistojen hyötykäytön sekä korvaukset aineistojen käyttämisestä oikeudenhaltijoille. 

Toinen muistio koskee tekijänoikeuksien täytäntöönpanon tehostamista internetissä. Toimikunta ehdottaa, että tekijänoikeuslain 56 g §:ä muutettaisiin niin, että oikeudenhaltijan vaatimuksesta tuomioistuin voisi määrätä teleoperaattoria estämään pääsyn sellaiselle verkkosivulle, jonka tarkoituksena on tekijänoikeudella suojatun aineiston saattaminen yleisön saataviin ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Estopäätöstä kuitenkin edeltäisi tuomioistuimen suorittama, kaikkia osapuolia koskeva kokonaisuus- ja kohtuullisuusarviointi, sillä päätös ei saisi olla kohtuuton aineistoa yleisön saataville saattaneen henkilön, verkkoyhteyden tarjoajan (välittäjän) eikä tekijän oikeuksien kannalta. Kokonaisarvioissa huomioitaisiin myös sivuston mahdollinen laillinen sisältö. Esitykseen sisältyy myös verkko-osoitteen yksilöintivaatimus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva määräys.

Toimikunnan arvion mukaan säännöksellä voitaisiin vähentää luvattomasta verkkojakelusta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia oikeudenhaltijoille ja kuluttajille. Samalla kuluttajia ohjattaisiin laillisten palvelujen käyttöön. Asia on ollut vaikea ja kiistanalainen, ja verkko-operaattorit ovat jättäneet mietintöön eriävän lausuman. Mietinnössä kuitenkin todetaan, ettei verkkoyhteyden tarjoajalla ole monitorointivelvoitetta. 

Selvennyksiä yksityiseen kopiointiin ja kaupalliseen linkittämiseen 

Tekijänoikeustoimikunnan mietintöön kuuluu kaksi selvitystä, joista toinen käsittelee verkkotallennuspalveluiden oikeudellista luonnetta. Selvityksessä on arvioitu, voidaanko TV-ohjelmien tallennusta erilaisiin verkkopalveluihin pitää tekijänoikeuslain sallimana yksityisenä kopiointina vai edellyttääkö tallentaminen tekijänoikeuden haltijoiden lupaa. Asian selventämiseksi on esitetty neljä erilaista vaihtoehtoa: 1) yksityisen kopioinnin rajoitussäännöksen täsmentämistä ja kopioinnin korvaamista hyvitysmaksun tuotolla, 2) suoraa lisensiointia, 3) kollektiivista lisensiointia, tai 4) sopimuslisenssisäännöstä.

Tekijänoikeudelliset ongelmat linkittämisessä koskevat erityisesti tilanteita, joissa uusia palveluita rakennetaan ansiotarkoituksessa automaattisen linkittämisen avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset uutisaggregointipalvelut. Nykyinen tilanne kaupallisen linkityksen osalta on epäselvä, joten toimikunta tilasi asiaa koskevan selvitystyön dosentti Taina Pihlajarinteeltä Helsingin yliopistosta. Selvityksen ulkopuolelle on jätetty yksityisessä käytössä tapahtuva linkittäminen sekä laittoman aineiston linkittämiseen liittyvät kysymykset. Jos asiaan ei saada EU-linjauksia, linkittämiskysymystä voitaisiin selventää kansallisella tasolla, esimerkiksi lisäsuojasäännöksellä. Tekijänoikeustoimikunnan mielestä asiassa on ennenaikaista ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön, mutta Pihlajarinteen laatima selvitys antaa hyvän pohjan linkityskysymysten tekijänoikeudelliseen arviointiin. Selvitystyö on kokonaisuudessaan toimikunnan mietinnön liitteenä. (SM)

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö: ratkaisuja digiajan haasteisiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:2. ISBN 978-952-263-093-3 (PDF).
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/OKMtr2.pdf?lang=fi