Tavaroiden vapaata liikkumista voidaan rajoittaa tekijänoikeuden suojaamiseksi – EU-tuomioistuimen ratkaisu 21.6.2012

11.7.2012
Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu 21.6.2012
Asia C-5/11 Donner
Sopimus Euroopan unionista 34 ja 36 artikla
Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EC

Saksalainen Titus Donner oli levittänyt maassa myyntiin tunnettujen suunnittelijoiden huonekalujen kopioita, jotka olivat Saksassa tekijänoikeudella suojattuja. Kopiot tuotiin maahan Italiasta, missä niihin liittyvää tekijänoikeutta ei voitu panna täytäntöön. Markkinoinnin ja myynnin saksalaisille asiakkaille suoritti italialainen yhtiö Dimensione Direct (Dimensione). Huonekalujen kuljetukseen Italiasta Saksaan Dimensione suositteli kuljetusyhtiö In.Sp.Em:a, jonka toimitusjohtaja Donner oli.

EUT huomautti 21. kesäkuuta antamassaan ratkaisussa ensinnäkin, että rikoslain soveltaminen kyseisessä kansallisessa tuomiossa antoi aihetta olettaa, että kyseessä oli ollut yleisölle levittäminen direktiivin 2001/29/EC tarkoittamalla tavalla. EUT:n mukaan tällaisesta levittämisestä on kyse, kun toimittaja suuntaa markkinointinsa tietyn jäsenvaltion asukkaille ja saattaa heidän saatavilleen tietyn toimituskanavan, sekä maksutavan tai sallii kolmannen tehdä näin. Toimittaja mahdollistaa näin yleisölle tilaisuuden saada haltuunsa tekijänoikeudella suojattujen teosten kopiota.

Toiseksi EUT totesi, että kansallisella rikoslailla sanktioitu levityksen estäminen luo rajoitteen tavaroiden vapaalle liikkumiselle unionin alueella (SEUT 34 artikla). Tällainen rajoitus on tuomioistuimen mukaan kuitenkin oikeutettavissa, kun tavoitteena on suojata teollista ja kaupallista omaisuutta.

Tapauksessa rajoitus perustuu jäsenmaiden eri laajuiselle tekijänoikeussuojalle, joiden on katsottava olevan erottamaton osa oikeuksia itsessään. Tapauksessa levitysoikeuden suojaamisen ei EUT:n mukaan voitu katsoa aiheuttavan kohtuutonta tai keinotekoista markkinoiden jakamista. Rikoslain säännösten soveltaminen saattoi kyseisessä tapauksessa olla tarpeellista tekijänoikeuden suojaamiseksi, joka oikeutena käsittää yksinoikeuden hyväksikäyttöön. Täten rajoitus oli oikeutettu ja oikeasuhtainen tavoiteltuun päämäärään nähden. 

Unionin oikeus ei siten estä jäsenvaltiota asettamasta kansallisen rikoslain mukaista sanktiota tekijänoikeudella suojattujen teosten kielletystä levittämisestä yleisölle, kun teokset on levitetty yleisölle jäsenvaltion alueella. Tällaisen levittämisen tarkoituksena katsotaan olevan tarkoitus suunnata teokset nimenomaan yleisölle tässä jäsenvaltiossa, teosten ollessa peräisin jäsenvaltiosta, jossa ne eivät joko saa tekijänoikeussuojaa tai se ei ole tehokkaasti voimaansaatettavissa. (HKM)

Asia C-5/11