Taistelu Rubikin kuution tavaramerkkisuojasta jatkuu – Euroopan Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti EU-tavaramerkin peruuttamisen

4.11.2019

 

Taistelu Rubikin kuution tavaramerkkisuojasta sai alkunsa jo vuonna 2006, kun Simba Toys GmbH & Co. Kg (myöhemmin Simba) niminen saksalainen leluvalmistaja haki EUIPO:lta Rubik’s Brand Ltd:n (tavaramerkki siirrettiin vuonna 2014 Rubik’s Brandille) Rubikin kuution vuonna 1999 saaman tavaramerkin mitätöimistä. EUIPO sekä unionin yleinen tuomioistuin (EUYT) hylkäsivät valituksen. Simba saattoi asian lopulta unionin tuomioistuimen (EUT) käsiteltäväksi, joka kumosi 10.11.2016 antamalla tuomiollaan (C-30/15 P) EUYT:n tuomion ja EUIPO:n päätöksen, joilla oli vahvistettu Rubikin kuution muodon rekisteröinti tavaramerkiksi. Tarkemmin tapauksen taustasta voit lukea täältä.

Asia palautui EUIPO:n ratkaistavaksi, ja sen tuli uutta päätöstä tehdessään ottaa huomioon EUT:n tekemät havainnot. EUIPO katsoi, että Rubikin kuution olemuksesta oli erotettavissa kolme olennaista ominaisuutta, joita oli 1) kuution muoto, 2) mustista viivoista kuution jokaiselle sivulle muodostuva 3×3 ruudukkorakenne, ja 3) kuution värierot sen jokaisella eri sivulla. EUIPO katsoi, että nämä olennaiset ominaisuudet kävivät ilmi teknisen toiminnan seurauksena, kun pysty- ja vaakasuorassa pyörivistä monivärisistä pienemmistä kuutioista muodostuvat rivit asettuivat siten, että jokaisessa yhdeksästä neliöstä kuution jokaisella eri sivulla on sama väri. Yhteisön tavaramerkeistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa kielletään rekisteröimästä tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan välttämättömästä muodosta teknisen tuloksen saavuttamiseksi. EUIPO päätyi 19.6.2017 antamaan päätöksen, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity edellä mainittua asetusta rikkoen, ja näin ollen se peruutti tavaramerkin rekisteröinnin.

Rubik’s Brand valitti EUIPO:n päätöksestä unionin yleiseen tuomioistuimeen, ja taistelu tavaramerkkisuojasta sai jälleen uuden kappaleen, kun EUYT antoi vastikään asian tiimoilta uuden tuomion T-601/17. EUYT katsoi EUIPO:n tehneen arviointivirheen päätöksessään siltä osin, kun se oli katsonut värierojen kuution eri pinnoilla muodostavan yhden sen olennaisista ominaisuuksista. Tavaramerkin haltija ei ollut väittänyt värierojen muodostavan yhden olennaisista ominaisuuksista, eikä tavaramerkin graafinen esitettävyys edes mahdollistanut riittävän tarkkaa värierojen esittämistä. Näin ollen riidanalaisen tavaramerkin olennaisiksi ominaisuuksiksi jäivät ainoastaan kuution muoto sekä mustista keskenään risteävistä viivoista kuution jokaiselle sivulle muodostuva 3×3 ruudukkorakenne.

EUYT vahvisti riidanalaiseen päätökseen sisältyneen teknisen tuloksen määritelmän paikkansapitävyyden. Tuomioistuin totesi, että kyseessä oleva kuution muoto edustaa sitä tuotteen osaa, jota varten rekisteröintiä haettiin eli tässä tapauksessa kolmiulotteista palapeliä, joka tunnetaan nimellä Rubikin kuutio. Toiseksi tuomioistuin totesi, että Rubikin kuutio on peli, jossa tarkoituksena on saada kolmiulotteisen kuution muotoisen palapelin jokaiselle eri sivulle sama väri pyörittämällä aksiaalisesti pysty- ja vaakasuoraan pienemmistä eri värisistä kuutioista muodostuvia rivejä.

Kuution ensimmäisestä olennaisesta osasta, eli kuution muodosta tuomioistuin totesi, että kuutioriveistä muodostuvasta 3×3 ruudukkorakenteesta, sekä Rubikin kuution teknisestä rivejä pyörittävästä ominaisuudesta johtuen kuution muoto on tuotteelle välttämätön.

Kuution toisesta olennaisesta osasta, eli mustista viivoista muodostuvasta ruudukkorakenteesta, tuomioistuin totesi, että sen olemassaolo on välttämätön johtuen sen teknisestä ominaisuudesta. Rubikin kuution tekninen ominaisuus edellyttää, että ruudukkorakenne tekee jaon pieniksi samankokoisiksi kuutioiksi, jotka on jaettu 3×3 riveihin. Mustista viivoista muodostuva ruudukkorakenne elementtinä edustaa fyysistä erottelua pienten kuutioiden välillä, jotta pelaaja voi kiertää kutakin pienemmistä kuutioista muodostuvaa riviä toisistaan riippumattomasti kerätäkseen nämä pienet kuutiot halutussa värimallissa kuution kuuteen eri pintaan. Erottelu on tarpeen pienten kuutioiden muodostamien eri rivien kiertämiseksi pysty- ja vaakasuoraan kuution keskellä sijaitsevan mekanismin avulla. Ilman tällaista fyysistä erottelua kuutio olisi vain kiinteä lohko, jossa yksittäiset elementit eivät voisi liikkua toisistaan riippumatta.

Ottaen huomioon, että muodon olennaiset ominaisuudet olivat välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi, joka muodostui tuotteen pyörimiskyvystä, tuomioistuin totesi, että muoto ei ole rekisteröitävissä EU tavaramerkiksi.

(VV)

Kuva: Fletcher Pride, Unsplash