Selvitys eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistuksesta julkaistu

15.4.2014
Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi selvityksen eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistuksesta. EK:n tilaama selvitys syntyi elinkeinoelämän ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteishankkeena.

Patenttijärjestelmän uudistuksen tarkoituksena on mahdollistaa keksinnön patentointi entistä kustannustehokkaammin yhdellä hakemuksella jopa 24 EU-jäsenmaassa ja luoda yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, UPC), jonka tuomio patenttiriita-asiassa kattaisi kaikki yhtenäispatenttijärjestelmään kuuluvat maat. Uudistus astuu voimaan, kun siihen on liittynyt 13 EU-jäsenmaata. Joukossa on oltava Iso-Britannia, Saksa ja Ranska.

EK:n selvityksessä on tutkittu uudistuksen vaikutuksia suomalaisyrityksiin siitä lähtökohdasta, että uudistus tulee toteutumaan riippumatta siitä, liittyykö Suomi järjestelmään. Selvitys tarkasteli, mitä seurauksia Suomelle olisi mahdollisesta poisjäämisestä tai mukanaolosta. Selvitystä varten järjestettiin yrityskysely sekä toteutettiin haastatteluja.

Yrityskyselyn vastaajista suurin osa katsoi uudistuksen tuovan enemmän hyötyjä kuin haittoja. Valtaosa suhtautui lisäksi ainakin varovaisen myönteisesti siihen, että Suomi olisi mukana uudessa patentti- ja tuomioistuinjärjestelmässä. Selvityksessä tehtyjen yritysskenaarioiden mukaan uudistus vaikuttaa eri tavalla eri asemassa oleviin yrityksiin. Niiden yritysten määrä, jotka eivät osanneet ottaa kantaa uudistuksen vaikutuksiin toimintaansa, oli huomattava. Uudistuksessa on vielä paljon avoimia kysymyksiä, jotka vaikeuttavat kannan ottamista.

Yritykset pitivät Suomen mukanaoloa tärkeänä, jotta Suomi ei jäisi jälkeen IPR-osaamisessa. Suomalaisyritysten kansainvälistyminen voisi lisääntyä, kun yritysten olisi ajateltava koko EU:ta markkina-alueenaan. Esiin tulleita uhkia olivat esimerkiksi kansallisen patenttiviraston PRH:n toimintaedellytysten heikkeneminen, patenttien loukkausriskin kasvu ja toimintavapauden rajoittuminen, kun kilpailijoiden omistamien patenttien määrä kasvaa.

Selvityksen tiivistelmä ja koko selvitys on julkaistu EK:n verkkosivulla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lehdistötiedote

Selvityksen tiivistelmä

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys

(MH)