Samsungin tablet-laitteet eivät loukkaa Applen rekisteröityä mallia – High Court (Chancery Division) Patents Court (Yhdistynyt kuningaskunta) 9.7.2012

13.7.2012
High Court (Chancery Division) Patents Court (Yhdistynyt kuningaskunta), 9.7.2012
Tapaus HC 11 C 03050, Samsung Electronics (UK) Ltd (Samsung) vastaan Apple Inc (Apple)
Yhteisömallista 12.12.2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002 (EYVL L 3, 5.1.2002, s. 1)

Britannialainen tuomioistuin antoi 9.7.2012 päätöksen Samsungin ja Applen välisessä oikeudenkäynnissä, jossa se tutki loukkaavatko Samsungin kolme tablet-laitetta (Galaxy Tab 10.1, 8.9 ja 7.7) Applen rekisteröityä yhteisömallia 000181607-0001. Eri maissa käydyistä Samsungin ja Applen välisistä oikeudenkäynneistä tämä oli ensimmäinen, jossa tuomioistuin otti kantaa kysymykseen mallioikeuden loukkaamisesta. Applen yhteisömallin rekisteröinnin kelpoisuus, jota tässä tapauksessa ei käsitelty, on edelleen sisämarkkinoiden harmonisointivirasto OHIMin arvioitavana.

Tapaukseen soveltui yhteisömallista annettu neuvoston asetus (EY) 6/2002 (kts. 6, 8 ja 10 artiklat sekä johdanto-osan 14 kohta). Tuomioistuimen tuli selvittää, saako asiantunteva käyttäjä samanlaisen yleisvaikutelman sekä Applen mallista että Samsungin tablet-laitteista. Arviossaan tuomioistuimen tuli kiinnittää huomiota myös mallin luoneella henkilöllä olleeseen vapauteen sen kehittelyssä (design freedom) sekä mallin yleisvaikutelmaan suhteessa jo olemassa olleisiin laitteisiin (design corpus). 

Apple esitti oikeudenkäynnissä seitsemän sen omalle mallille ja Samsungin tablet-laitteille samankaltaista ominaisuutta, joita tuomioistuin arvioi kutakin erikseen. Yhteenvedossaan tuomioistuin kuvaili Applen mallin yleisvaikutelmaa äärimmäisen yksinkertaiseksi. Applen mallin ja Samsungin tablet-laitteiden vertailussa tuomioistuin piti laitteiden etupuolen näkymää yhtenä merkittävimmistä samankaltaisuuksista. Tärkeimpinä eroina se puolestaan piti Samsungin laitteiden ohuutta ja niiden takaosissa olevia yksityiskohtia. Samsungin Galaxy-tabletit eivät olleet yhtä yksinkertaisia kuin Applen malli.

Tuomioistuimen mukaan jo aiemmin olemassa olleiden laitteiden muodostamalle tuoteryhmälle, johon se katsoi myös Applen mallin ja Samsungin tablet-laitteiden kuuluvan, oli tyypillistä etupuolten samankaltaisuus. Merkittävimmät erot kyseiseen ryhmään kuuluvissa laitteissa olivat niiden sivu- ja takapuolilla. Näin ollen tuomioistuin katsoi etupuolen samanlaisuuden merkityksen vähenevän ja asiantuntevan käyttäjän huomion kiinnittyvän laitteiden sivuihin ja takaosaan.

Edellä mainituin perustein tuomioistuin piti asiantuntevan käyttäjän Samsungin tablet-laitteista saamaa yleisvaikutelmaa erilaisena suhteessa Applen mallin yleisvaikutelmaan. Tuomioistuin katsoi, etteivät Samsungin tablet-laitteet loukkaa Applen rekisteröityä mallia 000181607-0001. (MK)

Tuomioistuimen ratkaisu