Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi suositukset tekijänoikeuskirjeiden hyviksi käytännöiksi

2.2.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tekijänoikeuskirjetyöryhmä selvitti, miten tekijänoikeuksien valvontaan olisi mahdollista kehittää alan hyviä käytäntöjä turvaamaan tekijänoikeuskirjeiden vastaanottajien asemaa. Selvityksen perusteella työryhmä julkaisi suositukset hyviksi käytännöiksi yksityishenkilöihin kohdistuvassa kirjevalvonnassa.

Työryhmä antoi suositukset hyviksi käytännöiksi, joilla tekijänoikeuden valvontakirjeitä ja -menettelyjä selkeytetään. Suositusten tavoitteena on lisätä näiden luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Suosituksia on yhteensä 15 ja ne ovat luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Työryhmä piti tärkeänä sitä, että kaikki kirjevalvontamenettelyyn liittyvät tahot viittaisivat kyseiseen sivustoon, jotta menettelyä koskeva tieto olisi mahdollisimman yhdenmukaista ja luotettavaa.

Työryhmän mukaan tekijänoikeuksien valvonnassa tulee varmistaa kirjeen saaneiden oikeusturva. Suosituksissa korostetaan, että valvontakirjeiden tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Kirjeissä tulee kertoa, mihin vaadittu hyvitys ja selvityskulut perustuvat ja mistä kaikista kuluista valvontakulut muodostuvat. Kirjeissä on myös kerrottava, mihin kirjeen saaja voi olla tarvittaessa yhteydessä ja varmistettava, että saaja tietää miten hänen valintansa vaikuttavat asian selvittämiseen liittyvään menettelyyn. Kirjeissä tulee kaikilta osin välttää harhaanjohtavien ilmaisujen käyttöä.

Suosituksissa on erikseen mainittu, että kirjeiden lähettäjien tulee kiinnittää erityistä huomiota tilanteisiin, joissa kirjeen lähettäjälle käy ilmi, että kyse on alaikäisestä tai iäkkäästä henkilöstä.

Työryhmän mukaan tavoitteena on selvittää tekijänoikeuden loukkaus ja mahdollisesti sovitella se ilman oikeudenkäyntiä. Valvontaan eri vaiheissa liittyvät menettelyt on hoidettava viiveettä, jotta asia saadaan selvitettyä ja sovittua kohtuullisessa ajassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote luettavissa täältä.

Hyvät käytännöt yksityishenkilöihin kohdistuvassa kirjevalvonnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:2.

(AH)