Neuvosto hyväksyi EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevan tullitoimintaohjelman

12.10.2018

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 9.10.2018 uuden teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa EU:ssa vahvistavan tullitoimintaohjelman. Uuden toimintaohjelman tavoitteena on muun muassa varmistaa teollisuus- ja tekijänoikeuksien tehokas valvonta ja parantaa viranomaisyhteistyötä oikeuksien loukkaustilanteissa.

Neuvoston mukaan uusi tullitoimintaohjelma on tarpeellinen, sillä tavarakauppaan liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset ovat vakava ongelma myös EU:ssa. Vuonna 2016 EU:ssa takavarikoitiin tullivalvonnan avulla yli 41 miljoonaa tuotetta. Väärennyksillä on merkittävä vaikutus EU:n markkinoihin, sillä väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tuotteiden osuus EU:ssa on enimmillään 5 prosenttia tuonnista, eli 85 miljardia euroa.

Uudessa tullitoimintaohjelmassa painotetaan yritysten innovoinnin edellytysten parantamista, sillä talouksien kilpailukyky perustuu yhä enemmän innovaatioihin ja luovuuteen. EU:ssa tullivalvonnan tärkeys korostuu erityisesti sisämarkkinoiden toimintaperiaatteiden vuoksi, sillä mikäli teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat pääsevät EU:n sisämarkkinoille, niitä on sen jälkeen huomattavasti vaikeampi pysäyttää. Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tuotteet aiheuttavat paitsi taloudellista vahinkoa yrityksille ja suunnittelijoille, mutta tuottavat myös voittoja järjestäytyneelle rikollisuudelle.

Nyt hyväksyttyä, vuodet 2018-2022 kattavaa tullitoimintaohjelmaa edelsi vuosille 2013-2017 vahvistettu ohjelma. Aiemman toimintaohjelman arvioinnissa esiin nousivat lisätoimien tarve tehokkaan teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnan varmistamisessa, teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien riskienhallintatyökalujen kehittämisessä sekä tulliyhteistyön vahvistamisessa tulliviranomaisten ja Europolin sekä tulliviranomaisten ja muiden valvontaviranomaisten välillä.

Nyt hyväksytty tullitoimintaohjelma vuosille 2018-2022 pyrkii vastaamaan tunnistettuihin lisätoimien tarpeeseen. Se koostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat tehokkaan teollis- ja tekijänoikeuksien varmistaminen kaikkialla unionissa, teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden kaupassa yleisesti esiintyvien suuntausten torjunta, teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden kaupan torjunta kaikkialla kansainvälisissä toimintaketjuissa sekä yhteistyön lujittaminen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaustilanteissa eurooppalaisen seurantakeskuksen ja lainvalvontaviranomaisten kanssa. Ohjelmassa vahvistetaan myös erilaisia erityistavoitteita sekä indikaattorit jokaiselle toimelle, joiden avulla niiden toteutumista seurataan. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa komissio laatii kevääseen 2019 mennessä etenemissuunnitelman toimintaohjelman täytäntöönpanosta.

Neuvoston hyväksymä tullitoimintaohjelma on luettavissa täällä.

(HK)