Markkinaoikeuden ratkaisuja elo- ja syyskuulta 2014

16.10.2014
Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeneissa ratkaisuissa käsiteltiin mm. tavaramerkkien sekoitettavuutta sekä hakemuksen sillensä jättämistä.

MAO:596/14: kansainvälinen rekisteröinti -sekoitettavuus – tosiasiallisen käytön merkitys                                 Antopäivä: 28.8.2014

PRH oli hylännyt Henkel AG & Co. KGaA:n (valittaja) hakemuksen tavaramerkille Pritt Rainbow (kuvio), sillä haettu merkki oli PRH:n mukaan sekoitettavissa aikaisemmin rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin numero 4746442 RAINBOW (kuvio). Valittaja vaati, että päätös kumotaan ja asia palautetaan PRH:lle tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin numero 1103613 hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Valittajan mukaan tavaramerkit eivät olleet sekoittavissa. Ainoa yhteinen tekijä merkeissä oli se, että ne sisälsivät sanan “rainbow”. Haetun merkin hallitseva osa oli kuitenkin valittajan mukaan sana “Pritt” tyylitellyn kuvion sisällä. Valittaja vetosi myös siihen, että aikaisempi yhteisön merkki ei ollut käytössä liimoille.

PRH totesi, että aikaisemman yhteisön tavaramerkin numero 4746442 RAINBOW osalta valituskirjelmässä ei esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä kyseisen merkin osalta.

MaO totesi, että tavaroiden vertailussa merkitystä ei ollut tosiasiassa tarjottavilla tavaroilla, vaan ainoastaan tavaraluetteloissa mainituilla tavaroilla. Kansainvälinen tavaramerkki Pritt Rainbow oli rekisteröity seuraaville tavaroille luokassa 16: “Adhesives for stationery and household purposes”. Aikaisempi yhteisön tavaramerkki RAINBOW oli puolestaan rekisteröity muun ohella seuraaville tavaroille luokassa 16: “paperi- ja kotitalousliimat”. Näin ollen merkit kattoivat samoja tavaroita luokassa 16.

MaO:n mukaan vertailtavat merkit olivat samankaltaisia ainoastaan siltä osin kuin kumpikin sisälsi sanan “Rainbow”. MaO katsoi, että kokonaisuutena arvioiden kansainvälinen tavaramerkki Pritt Rainbow (kuvio) ei ollut sekoitettavissa aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin RAINBOW (kuvio). Vaikka merkkien kattamat tavarat olivat samoja, erosivat merkit selvästi toisistaan ottaen erityisesti huomioon merkin Pritt Rainbow hallitsevan osan Pritt.

MaO kumosi PRH:n päätöksen 27.8.2013 ja palautti asian PRH:lle käsiteltäväksi.

Ratkaisu luettavissa:

http://markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1410242441976.html

MAO:597/14: turvaamistoimi                                                                                                                                                                Antopäivä: 29.8.2014

Orkla Foods Sverige AB ja Orkla Foods Finland Oy (hakijat) olivat kansallisen rekisteröidyn tavaramerkin FELIX nro 53629 haltijoita ja se oli rekisteröity tavaraluokissa 29, 30, 31 ja 32. Suomen Nestlé Oy (vastaaja) oli tuonut Suomen markkinoille kissanruokaa Felix-tunnusmerkillä. Kyseiset päivittäistavarakaupoissa markkinoitavat uutuustuotteet olivat nimeltään “FELIX Party Mix”.

Hakijat vaativat, että MaO kieltää 100.000 euron sakon uhalla vastaajaa Suomessa tapahtuvassa elinkeinotoiminnassaan käyttämästä, tarjoamasta, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta tunnusmerkillä FELIX varustettuja kissanruokatuotteita. Lisäksi kaikki tuotteet ja markkinointimateriaali oli välittömästi vedettävä pois markkinoilta. Hakijat totesivat, että vastaajan käyttämän Felix-tunnuksen ja hakijoiden tavaramerkin välillä oli sekaannusvaara, sillä sinällään eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tavaroita tarjottiin samalle kohderyhmälle päivittäistavarakaupoissa.

Vastaaja vaati hakemuksen tutkimatta jättämistä, koska turvaamistoimi ei ollut hakijoiden tavaramerkkioikeuden kannalta tarpeellinen. Mikään ei vastaajan mukaan viitannut siihen, että vastaajan Purina Felix Party Mix -tunnuksen käyttö aiheuttaisi hakijoille mitään vahinkoa.

MaO totesi, että asianosaisten esittämät näkökohdat eivät tue käsitystä siitä, että ihmisille tarkoitetuissa elintarvikkeissa ja kissanruuassa olisi kysymys samoista tai samankaltaisista tavaralajeista. Hakijoiden tavaramerkin ja vastaajan käyttämän tunnuksen väliset erot eivät juuri tukeneet käsitystä sekoitettavuudesta ja sekaannusvaarasta.

MaO katsoi, että vastaajan kiistämisen johdosta hakijoiden tavaramerkin loukkaaminen oli tullut epävarmaksi. Hakijat eivät olleet saattaneet todennäköiseksi, että niillä olisi vastaajaa vastaan Felix-tavaramerkkiin perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

Edellytyksiä vaaditun turvaamistoimen myöntämiselle ei ollut, joten MaO hylkäsi hakemuksen.

Ratkaisu luettavissa:

http://markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1409302677119.html

MAO:606/14: tavaramerkki – sekoitettavuus – tavaroiden vertailu                                                                                    Antopäivä: 29.8.2014

Asiassa oli kysymys siitä, oliko haettu tavaramerkki ALLURE sekoitettavissa aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn, esteeksi asetettuun yhteisön tavaramerkkiin numero 9487539 Allure. Advance Magazine Publishers, Inc. (valittaja) oli vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja että haettu merkki ALLURE hyväksytään rekisteröitäväksi.

Aikaisempi yhteisön tavaramerkki Allure oli rekisteröity luokassa 9 seuraaville tavaroille: “thermostats, sensors, regulators, timers, relays and microprocessor-based interface controllers and software for controlling heating, ventilation, air conditioning systems for the environmental and energy management of buildings”.

Valittaja oli valituksessaan ilmoittanut supistavansa hakemuksen tavaraluetteloa siten, että tavaramerkin rekisteröintiä haettiin luokassa 9 seuraaville tavaroille: “puhelinsovellukset aikakauslehden käyttöön, lataamiseen ja/tai digitaaliseen katseluun matkapuhelimilla; ohjelmistot aikakauslehden käyttöön, lataamiseen ja/tai digitaaliseen katseluun matkapuhelimilla” PRH:n lausunnon mukaan tavaraluettelon supistamisesta huolimatta haetun merkin kattamat tavarat käsittivät edelleen samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin estemerkin luettelo.

MaO katsoi, että tavaramerkkihakemuksen numero T201301908 ALLURE kattamat tavarat eivät olleet samoja tai samankaltaisia kuin rekisteröinnin esteeksi asetetun yhteisön tavaramerkin numero 9487539 Allure kattamat tavarat. Merkit eivät siten olleet toisiinsa sekoitettavissa eikä haetun merkin ALLURE rekisteröinnille näin ollen ollut sanotulla perusteella estettä.

MaO kumosi PRH:n 17.12.2013 tekemän päätöksen ja palautti asian PRH:lle tavaramerkin ALLURE rekisteröintiä varten luokassa 9 valittajan ilmoittaman supistetun tavaraluettelon mukaisesti.          

Ratkaisu luettavissa:

http://markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1410183475249.html

MAO:620/14: tavaramerkki – erottamiskyky                                                                                                                                Antopäivä: 8.9.2014

Atria Oyj (valittaja) vaati, että PRH:n päätös kumotaan siltä osin kuin yhtiön hakemus oli hylätty luokan 41 palveluiden osalta ja asia palautetaan PRH:lle haetun merkin 100 NUORTA KOKKIA rekisteröimiseksi kaikille haetuille luokan 41 palveluille.  PRH oli katsonut, että haettu merkki ei ollut erottamiskykyinen luokan 41 palveluille “koulutus; koulutuksen järjestäminen; kaikki muut samanlaiset tai samankaltaiset palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan aakkosellisessa luettelossa”.

Valittajan mukaan haettu merkki oli erottamiskykyinen mainittujen palveluiden osalta. Haettu merkki voi herättää tiettyjä mielleyhtymiä, mutta se ei ollut kuvaileva. Merkki ei luonut mitään konkreettista tai välitöntä mielikuvaa palveluiden lajista tai laadusta.

PRH:n mukaan haetun merkin teksti 100 NUORTA KOKKIA ilmaisi palveluiden lajin, käyttötarkoituksen sekä kohderyhmän. Merkki oli kokonaisuutena arvioituna erottamiskyvytön.

MaO totesi, että ilmaisu 100 NUORTA KOKKIA ei itsessään sisältänyt mitään viittausta siihen, että kyse olisi ollut koulutuksesta tai koulutuksen järjestämisestä. Haetun merkin ei voitu myöskään muutoin katsoa ilmaisevan palveluiden lajia tai käyttötarkoitusta kysymyksessä olevien palveluiden osalta. Sitä voitiin pitää enintään suggestiivisena merkkinä. MaO katsoi, että haettu merkki 100 NUORTA KOKKIA oli erottamiskykyinen myös niille luokan 41 palveluille, joilta osin hakemus oli valituksenalaisella PRH:n päätöksellä hylätty.

MaO kumosi PRH:n päätöksen 14.8.2013 siltä osin kuin valittajan hakemus oli hylätty luokan 41 palveluiden osalta ja palautti asian PRH:lle haetun merkin rekisteröimiseksi myös niille haetuille luokan 41 palveluille, joilta osin mainittua merkkiä ei ollut vielä rekisteröity.

Ratkaisu luettavissa:

http://markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1410344806911.html

MAO:628/14: tavaramerkki – sekoitettavuus                                                                                                                          Antopäivä: 11.9.2014

Edenred (valittaja) oli hakenut tavaramerkin Ticket Duo (värillinen kuviomerkki) rekisteröimistä luokassa 9. PRH oli hylännyt hakemuksen, sillä se katsoi, että haettu merkki oli sekoitettavissa aikaisemmin rekisteröityihin yhteisön tavaramerkkeihin numero 6528954 DUO, numero 6360077 Duo sekä numero 629121 DUO.

Valittaja vaati, että PRH:n päätös kumotaan siltä osin kuin hakemus oli hylätty ja asia palautetaan PRH:lle haetun merkin Ticket Duo (värillinen kuviomerkki) rekisteröimiseksi luokassa 9. Valittaja totesi, että merkin värit olivat merkittävä osa kokonaisuutta, sen sijaan sana Duo ei ollut. Valittajan mukaan kuluttajat kiinnittivät ensimmäiseksi huomiota merkin erikoiseen ulkoasuun.

PRH:n mukaan merkin sana Ticket kuvaili niitä tavaroita, joita haettu merkki koski. Täten merkin sana Duo oli merkittävä osa merkin kokonaisvaikutelmaa.

Valittaja oli esittänyt tavaramerkkilain 14 §:n 2 momentin mukaisen suostumuksen yhteisön tavaramerkkien numero 6528954 DUO ja numero 629121 DUO haltijoilta. Näin ollen MaO arvioi, oliko haettu tavaramerkki Ticket Duo sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin numero 6360077 Duo.

MaO katsoi, että haettu merkki tarkoitti samoja tai samankaltaisia tavaroita luokassa 9 kuin yhteisön tavaramerkki Duo. MaO:n mukaan haetun merkin sana Ticket oli kuvaileva luokan 9 tavaroille. Haetun merkin erottuva ja hallitseva elementti Duo oli identtinen yhteisön tavaramerkin sanan Duo kanssa. Merkin muut osat, kuten sana Ticket sekä yksinkertainen ympyräelementti eivät poistaneet käsitystä samasta kaupallisesta alkuperästä, jonka merkki loi sen kohderyhmälle. MaO katsoi, että haettu merkki Ticket Duo oli kokonaisuutena arvioituna sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin Duo.

MaO hylkäsi valituksen.

Alkuperäinen päätös on ruotsinkielinen.

Ratkaisu luettavissa:

http://markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1410934303186.html

MAO:641/14: tavaramerkki – sekoitettavuus                                                                                                                       Antopäivä: 23.9.2014

Duracell Batteries BVBA (valittaja) oli 15.6.2012 hakenut tavaramerkin DURACELL DAYLITE rekisteröintiä luokan 11 tavaroille “Valaistuslaitteet, taskulamput ja valaisimet”. Valituksenalaisessa päätöksessä hakemus oli hylätty osittain ja hyväksytty taskulamppujen ja valaisimien osalta. Asiassa oli kyse siitä, oliko haettu merkki sekoitettavissa kysymyksessä olevien tavaroiden osalta aikaisemmin rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin numero 4183315 Day-Lite. Merkki oli rekisteröity luokkien 11, 16 ja 20 tietyille tavaroille. Merkki käsitti ainoastaan valaistuslaitteet, joita käytettiin akvaarioissa.

Valittaja vaati, että valituksenalainen päätös kumotaan siltä osin kuin sen tavaramerkkihakemus oli hylätty ja asia palautetaan PRH:lle rekisteröitäväksi haetun merkin DURACELL DAYLITE rekisteröimiseksi kaikille haetuille tavaroille. Valittajan mukaan haettu merkki ei ollut sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin Day-Lite. Aikaisempi tavaramerkki Day-Lite oli vain hyvin heikosti erottamiskykyinen luokan 11 tavaroille valaistuslaitteet.

PRH:n mukaan haettu merkki ei muodostanut omaa kokonaisuuttaan, koska aikaisempaan merkkiin verrattuna sen eteen oli vain liitetty valittajan toiminimen määräävä osa.

MaO viittasi EUT:n ratkaisukäytäntöön ja totesi, että kahden tavaramerkin keskinäinen samankaltaisuus ei edellyttänyt, että niiden yhteinen osatekijä oli hallitseva osa kokonaisuutta. MaO myös totesi, että sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki oli heikosti erottamiskykyinen, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi.

MaO katsoi, ottaen huomioon kysymyksessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden ja merkkien korkean samankaltaisuuden asteen, että haettu tavaramerkki DURACELL DAYLITE oli sekoitettavissa aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin Day-Lite. Koska aikaisempaan merkkiin oli haetussa merkissä vain lisätty yrityksen nimi, haetusta merkistä saatava kokonaisvaikutelma johti siihen, että kohdeyleisö saattoi luulla, että kyseiset tavarat olivat peräisin vähintäänkin taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, joten sekaannusvaara oli olemassa.

Markkinaoikeus hylkäsi valituksen.

Ratkaisu luettavissa:

http://markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1412075477374.html

MAO:643/14: tavaramerkki – tavaramerkkihakemuksen sillensä jättäminen                                                                   Antopäivä: 25.9.2014

Suomen Kylpylämarkkinointi Oy (valittaja) vaati, että haettu tavaramerkki SPA SUITES IKAALISTEN KYLPYLÄ kylpylahuvilat.fi (kuvio) rekisteröidään luokkiin 39, 41 ja 43.

PRH oli 15.5.2013 antamassaan välipäätöksessä esittänyt sekoitettavuutta koskevia huomautuksia luokkien 41 ja 43 osalta. PRH oli katsonut, ettei haetun tavaramerkin rekisteröinnille luokassa 39 ollut estettä. Välipäätöksen mukaan valittajan oli huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään 10.7.2013 uhalla, että hakemus jätetään sillensä. PRH:n mukaan valittaja ei ollut toimittanut minkäänlaista vastausta yhtiölle välipäätöksessä asetettuun määräpäivään 10.7.2013 mennessä vaan vasta 30.7.2013. PRH oli jättänyt hakemuksen sillensä.

Valittaja vaati haetun tavaramerkin rekisteröintiä kaikissa hakemuksen tarkoittamissa luokissa. Toissijaisesti valittaja oli valmis muuttamaan hakemustaan siten, että se koskisi vain luokkaa 39.

MaO totesi, että hakemus voidaan hyväksyä myös osittain. Välipäätöksessä asetettu uhka ei ollut MaO:n mukaan valittajan kannalta merkityksellinen eikä sillä ollut aihetta antaa lausumaa, mikäli valittaja tyytyi merkkinsä rekisteröintiin vain luokassa 39 eli siltä osin kuin rekisteröinnille ei ollut estettä. MaO katsoi, että PRH:n välipäätöksellään määräämä uhka lausuman antamiselle tai puutteiden korjaamiselle oli epäselvä. Tästä syystä valittajan PRH:lle 30.7.2013 toimittama kirjelmä olisi tullut ottaa rekisteröinnin edellytyksiä harkittaessa huomioon.

MaO kumosi PRH:n päätöksen koskien tavaramerkkihakemusta T201300337 ja palautti asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi.

Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunnon mukaan välipäätöksessä käytetty ilmaisu “hakemus jätetään sillensä” tarkoitti vakiintuneen kielenkäytön mukaisesti sitä, että koko hakemus jätettiin sillensä. Ilmaisua ei voitu vastoin selvää sanamuotoa tulkita siten, että vain osa hakemuksesta olisi voitu sillensä. Myöskään tavaramerkkilain 19 §:n säännös ei mahdollistanut hakemuksen osittaista sillensä jättämistä. PRH:n antama välipäätös vastasi säännöksen tarkoitusta ja sanamuotoa. Valitus olisi täten tullut hylätä.

Ratkaisu luettavissa:

http://markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1412076303771.html

MAO:644/14: tavaramerkki – sekoitettavuus                                                                                                                    Antopäivä: 25.9.2014

Asiassa oli kyse siitä, oliko haettu merkki sekoitettavissa luokan 29 tavaroiden osalta yhteisön tavaramerkkiin numero 9476102 CATCH FRESH (kuvio).

Hallvard Lerøy A/S (valittaja) vaati, että valituksenalainen päätös kumotaan siltä osin kuin sen rekisteröintihakemus oli hylätty ja että rekisteröiväksi haettu merkki Catch (erityinen kirjoitusasu) hyväksytään rekisteröitäväksi myös luokan 29 tavaroiden osalta. Aikaisempi yhteisön tavaramerkki numero 483404 CATCH oli siirtynyt valittajalle luokan 29 osalta 27.5.2013 rekisteröinnillä numero 11951571, joten valittaja oli saanut aikaisemman oikeuden sanamerkkiin CATCH luokan 29 osalta.

PRH:n mukaan haettu tavaramerkki ja esteeksi asetettua yhteisön tavaramerkkiä numero 9476102 CATCH FRESH aikaisempi valittajan rekisteröinti numero 11951571 eivät olleet identtiset. Haetun tavaramerkin kaikki tavarat, jotka olivat esteeksi asetetun merkin tavaroiden kanssa samoja tai samankaltaisia, eivät myöskään sisältyneet valittajan aiemman tavaramerkin tavaraluetteloon. PRH täten katsoi, että esteeksi asetettua merkkiä aiempi rekisteröinti ei muodostanut valittajalle aiempaa oikeusperustetta.

MaO katsoi, että niin kauan kuin esteeksi asetettu yhteisön tavaramerkki oli rekisterissä, sitä aikaisemman yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin olemassaololla, joka ei edes ollut sama kuin haettu merkki, ei ollut merkitystä käsillä olleessa sekoitettavuusarvioinnissa.

MaO totesi, että kokonaisuutena tarkasteltuina merkit olivat ulkoasultaan keskenään hyvin samankaltaisia. Sana “Catch” on kummassakin merkissä kirjoitettu hyvin samantyylisesti. Erot, jotka liittyvät aikaisempaan tavaramerkkiin sisältyvään samalla tyylillä kirjoitettuun sanaan “Fresh” ja aaltokuvioon, eivät ole riittävän merkittäviä. MaO katsoi, että kyseessä olevat merkit olivat samankaltaisia niin ulkoasun, lausuntatavan kuin merkityssisällönkin osalta. MaO totesi, että kokonaisuutena arvioituna merkit olivat sekoitettavissa, koska kyseessä olevat tavarat olivat samoja tai ainakin samankaltaisia ja kyseessä olevat merkit olivat samankaltaisia.

MaO hylkäsi valituksen.

Ratkaisu luettavissa:

http://markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1412077124502.html

MAO:645/14: tavaramerkki – tavaramerkkihakemuksen sillensä jättäminen                                                                    Antopäivä: 25.9.2014

Asiassa oli kysymys siitä, oliko valittajan tavaramerkin rekisteröintihakemus voitu jättää kokonaisuudessaan sillensä PRH:ssa.

Hallvard Lerøy A/S (valittaja) vaati, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi ja merkin Catch (erityinen kirjoitusasu) rekisteröimiseksi luokkaan 40. Valittajan mukaan tavaramerkkihakemus oli virheellisesti jätetty sillensä myös luokan 40 osalta. Välipäätöksen mukaan merkin rekisteröinnille ei ollut estettä luokassa 40.

PRH oli esittänyt, ettei se ollut voinut hylätä valittajan hakemusta osittain vaan ainoastaan jättää koko hakemuksen sillensä. PRH oli antanut kaikkiaan kolme erillistä välipäätöstä, joissa kaikissa oli mainittu tavaramerkkilain uhka sillensä jättämisestä. Näistä ensimmäisessä oli esitetty huomautukset luokan 40 osalta.

MaO totesi, että hakemus voidaan hyväksyä myös osittain. Välipäätöksessä asetettu uhka ei ollut MaO:n mukaan valittajan kannalta merkityksellinen eikä sillä ollut aihetta antaa lausumaa, mikäli valittaja tyytyi merkkinsä rekisteröintiin vain luokassa 40 eli siltä osin kuin rekisteröinnille ei ollut estettä. MaO katsoi, että PRH:n viimeisellä välipäätöksellään määräämä uhka lausuman antamiselle tai puutteiden korjaamiselle oli epäselvä. Tästä syystä valittajan PRH:lle 15.3.2012 toimittama kirjelmä olisi tullut ottaa rekisteröinnin edellytyksiä harkittaessa huomioon.

MaO kumosi PRH:n päätöksen ja palautti asian PRH:lle hakemuksen T201100667 mukaisen tavaramerkin Catch (erityinen kirjoitusasu) rekisteröintiä varten luokassa 40.

Ratkaisu luettavissa:

http://markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1412077442467.html

MAO:646/14: tavaramerkki – sekoitettavuus – laajalti tunnettu tavaramerkki                                                                 Antopäivä: 25.9.2014

Paramount Pictures Corporation (valittaja) vaati, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan PRH:lle tavaramerkin numero 252379 MISSION POSSIBLE rekisteröinnin kumoamista varten. Tavaramerkki oli rekisteröity luokkien 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 ja 34 tavaroille sekä luokkien 36, 39 ja 45 palveluille sekä tietyille palveluille luokissa 35 ja 37. Aikaisempi, esteeksi asetettu tavaramerkki numero 9472515 MISSION IMPOSSIBLE oli rekisteröity luokkien 14 ja 25 tavaroille, tietyille tavaroille luokissa 9, 16, 18 ja 28 sekä tietyille palveluille luokissa 35 ja 41.

Valittajan mukaan tavaramerkki MISSION POSSIBLE oli sekoitettavissa valittajan laajalti tunnettuun yhteisön tavaramerkkiin MISSION IMPOSSIBLE. Merkit olivat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisia, lähes samanlaisia.

PRH:n mukaan merkkien sekoitettavuutta harkittaessa oli tavun “im” lisäksi otettu huomioon merkkien eri merkityssisältö ja tavaroiden eroavuudet. Rautakesko Oy vaati, että valitus hylätään. Vaikka tavarat ja palvelut joltain osin olisi katsottu samankaltaisiksi, olivat merkit riittävän erilaisia, jotta ne eivät voineet olla sekoitettavissa. Valittajan toimittama aineisto ei osoittanut, että MISSION IMPOSSIBLE olisi ollut laajalti tunnettu tavaramerkki Suomessa.

MaO katsoi, että kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki MISSION POSSIBLE ei ollut luokan 6 kattamien “metallikalvojen” osalta sekoitettavissa aikaisemman tavaramerkin MISSION IMPOSSIBLE kattamiin luokan 16 “muovikalvoihin”. Vaikka kyseessä olevat tavarat ja merkit olivat jossain määrin samankaltaisia, ei kohdeyleisö kuitenkaan erehtynyt tavaroiden alkuperästä, koska se ymmärsi merkkien sisältämät sanaleikit ja siten niiden eron.

MaO arvioi vielä nauttiko tavaramerkki MISSION IMPOSSIBLE laajalti tunnetun merkin suojaa. MaO katsoi, ettei esitetty aineisto kokonaisuutena arvioiden riittänyt osoittamaan, että merkittävä osa aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen kohderyhmästä Suomessa olisi tuntenut merkin. MaO katsoi, ettei tavaramerkin MISSION IMPOSSIBLE ollut esitetty olevan laajalti tunnettu tavaramerkki asiassa merkityksellisenä ajankohtana Suomessa.

MaO hylkäsi valituksen.

Ratkaisu luettavissa:

http://markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1412078090711.html

MAO:651/14: tavaramerkki – sekoitettavuus                                                                                                                             Antopäivä: 30.9.2014

Asiassa oli kyse siitä, oliko Hong Kong Group Oy:lle rekisteröity tavaramerkki numero 255503 W E (kuvio) sekoitettavissa luokan 25 tavaroiden ja luokan 35 palvelujen osalta aiemmin rekisteröityihin yhteisön tavaramerkkiin numero 7209571 WE, yhteisön tavaramerkkiin numero 960021 WE (kuvio) tai yhteisön tavaramerkkiin numero 6755854 WE STORE.

WE Brand S.a.r.l. (valittaja) vaati, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan PRH:lle tavaramerkin numero 255503 W E (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten. Valittajan mukaan rekisteröity tavaramerkki W E (kuvio) oli sekoitettavissa valittajalle aiemmin rekisteröityihin yhteisön tavaramerkkeihin. Ottaen huomioon kirjainten läheisen asettelun, keskivertokuluttajien oli heti käsitettävä, että kirjaimet muodostivat sanan “we”.

Hong Kong Group Oy vaati, että MaO hylkää valituksen. Tavaramerkkiin sisältynyt kalakuvio oli kooltaan huomattavasti suurempi kuin sen alla ollut nuoli ja kirjaimet W ja E. Kalakuvio oli sen ulkonäön, koon ja asettelun vuoksi selvästi tavaramerkin hallitseva osa. Keskivertokuluttaja ymmärsi kuvion merkityksen tuuliviirimerkkinä vaivatta.

MaO viittasi EUT:n vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön ja totesi, että merkkien sekoitettavuutta koskeva vertailu tuli suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seurannut, että sanallinen osatekijä oli aina katsottava hallitsevaksi.

MaO katsoi, että kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki numero 255503 W E (kuvio) ei ollut sekoitettavissa aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin numero 7209571 WE. Vaikka merkkien kattamat tavarat olivat samoja ja palvelut vähintäänkin samankaltaisia, erosivat merkit selvästi toisistaan ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta. Valituksen kohteena olevan merkin sisältämä kalakuvio, joka oli merkin ulkonäköä hallitseva osa ja jolla ei ollut vastinetta aikaisemmissa yhteisön merkeissä, johti siihen, että vertailtavista merkeistä saatava kokonaisvaikutelma oli erilainen, eikä niiden voitu katsoa olevan sekoitettavissa toisiinsa.

Kaksi muuta aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä erosivat valituksen kohteena olevasta merkistä vielä enemmän. MaO katsoi, että tavaramerkki numero 255503 W E (kuvio) ei ollut sekoitettavissa mihinkään edellä mainittuun aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin.

MaO hylkäsi valituksen.

Ratkaisu luettavissa:

http://markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1412588037836.html

(MO)