Markkinaoikeuden ratkaisuja alkuvuodelta 2016

14.6.2016
Markkinaoikeus käsitteli ratkaisuissaan patentin lakkauttamisen ja uutuuden lisäksi muun muassa tavaramerkin käyttämättömyyttä ja erottamiskykyä.

MAO:27/16: turvaamistoimi

Antopäivä: 22.1.2016

DNA Oy (jäljempänä kantaja) vaati, että MAO kieltää sakon uhalla T-Systems Nordic A/S sivuliike Suomessa, T-Systems Nordic A/S, Tanska, T-Systems International GmbH, Saksa ja Deutsche Telekom AG:tä (jäljempänä vastaajat) sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta Open Telekom Cloud – palvelun markkinointia tai muuta siihen rinnastettavissa olevaa markkinointia Suomessa käyttäen tunnusmerkinomaisesti pinkkiä tai magenta-väriä tavalla, joka on sekoitettavissa tai joka muutoin loukkaa kantajan yksinoikeutta tämän vakiinnuttamiin pinkin eri sävyihin taikka hakijalle rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä.

Kantajalla on Suomessa vakiinnuttamalla saatu yksinoikeus yllä mainittuihin pinkin sävyihin, jotka kattavat ainakin viestintävälineiden vähittäiskauppapalvelut, matkaviestintäpalvelut sekä viihde- ja maksutelevisiopalvelut. Lisäksi kantajalle on rekisteröity yhteisön tavaramerkit, jotka kattavat muun muassa pilvipalvelut. Kaikki edellä mainitut tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja Suomessa.

Vastaajat vaativat, että MAO hylkää turvaamistoimihakemuksen. Vastaajalle on 3.8.2000 rekisteröity yhteisön tavaramerkki, joka koskee magenta-väriä. Rekisteröinti kattaa televiestintäpalvelut, joita tarjotaan pilvipalvelun muodossa. Vastaaja on käyttänyt kyseistä magenta-väriä jo vuodesta 1991. Kyseessä on ollut sen käyttöönoton aikoihin täysin uusi ja omaperäinen väri televiestintäalalla.

MAO katsoi ensinnäkin, ettei kantaja osoittanut olevan todennäköisempää, sen saaneen vakiintumisen kautta Suomessa yksinoikeuden pinkin tai magenta-värin käyttöön kuin vastaajien loukkaavan kyseistä oikeutta. Toiseksi MAO katsoi, ettei kuviomerkkejä voida pitää osoituksena siitä, että vastaajalla olisi yksinoikeus pinkin tai magenta-värin käyttöön pilvipalveluiden osalta. MAO hylkäsi kantajan turvaamistoimihakemuksen.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1454070906209.html

MAO:34/16: verkkotunnus ­- verkkotunnuksen peruuttaminen

Antopäivä: 27.1.2016

A, Nettis Nettisanomat –nimisen toiminimen haltijana (jäljempänä A) vaati, että MAO kumoaa Viestintäviraston päätöksen. Lisäksi A esitti, että Viestintäviraston olisi tullut jättää asia tutkimatta verkkotunnuksen hs24.fi osalta.

Kysymyksessä olevia verkkotunnuksia hs24.fi, hs2.fi, hsurheilu.fi ja hstalous.fi ei ole hankittu hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa eikä mainituilla verkkosivuilla ole ollut hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta. Kyseisillä verkkosivuilla ei ole ollut mitään kaupallista sisältöä. Kysymyksessä olevat verkkotunnukset eivät ole olleet johdannaisia verkkotunnuksesta hs.fi tai tavaramerkistä HS. A:n verkkosivut eivät ole sekoitettavissa Sanoma Media Finland Oy:n (jäljempänä vastaaja) verkkosivuihin, verkkotunnuksiin tai tavaramerkkeihin eivätkä ne loukkaa niitä.

Vastaaja vaati, että valitus hylätään. A:n hakemat verkkotunnukset ovat vastaajan rekisteröidyn tavaramerkin HS johdannaisia. A pyrkii rekisteröinneillä hyötymään oikeudettomasti tavaramerkin HS tunnettuudesta. Lisäksi A:n ilmeisenä tarkoituksena on ollut vastaajan ja sen emoyhtiön vahingoittaminen.

MAO totesi ratkaisussaan, että otettaessa huomioon vastaajan rekisteröidyn tavaramerkin HS sisältyminen kokonaisuudessaan kysymyksessä olevien verkkotunnusten alkuun ja sen toistuessa kaikissa samanlaisena, on verkkotunnuksia pidettävä tavaramerkin HS johdannaismerkkinä. MAO katsoi, että A on valinnut useiden rekisteröimiensä verkkotunnusten alkuosaksi kirjaimet ”hs” tarkoituksessa saada A:n verkkosivuille enemmän kävijöitä kuin niillä olisi käynyt ilman tuota alkuosaa. MAO totesi, ettei A ollut esittänyt myöskään hyväksyttävää perustetta kyseisten kirjainten käyttämiselle verkkotunnuksissaan. MAO hylkäsi valituksen.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1463473612425.html

MAO:66/16: patentti ­­­- patentin lakkauttaminen

Antopäivä: 12.2.2016

Korsnäs AB (jäljempänä kantaja) vaati, että Stora Enso Oyj:n (jäljempänä vastaaja) patentti kumotaan kokonaisuudessaan.

Vastaaja oli hakenut 1.7.2003 patenttia keksintöön nimeltä ” Alunan käyttö pakkausmateriaalissa”. PRH myönsi 30.4.2010 vastaajalle patentin. Kantaja teki väitteen patentti vastaan 27.1.2011, mutta PRH pysytti patentin voimassa 22.2.2013 annetulla päätöksellään. Vastaaja oli lausunnossaan ilmoittanut luopuvansa patentista, ja PRH oli lakkauttamisen patenttirekisteriin merkinnyt 30.12.2015.

MAO totesi, että patentin on katsottava lakanneen patenttihakemuksen tekemispäivästä lukien eikä kantajalla enää ole asiassa oikeussuojan tarvetta. MAO jätti valituksen tutkimatta.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1455701152517.html

MAO:67/16: patentti – patentin lakkauttaminen

Antopäivä: 12.2.2016

Korsnäs AB (jäljempänä kantaja) vaati, että Stora Enso Oyj:n (jäljempänä vastaaja) patentti kumotaan kokonaisuudessaan.

Vastaaja oli hakenut 1.7.2003 patenttia keksintöön nimeltä ” Autoklaavipakkaukseen tarkoitettu kuitupohjainen pakkausmateriaali”. PRH myönsi 30.4.2010 vastaajalle patentin. Kantaja teki väitteen patentti vastaan 27.1.2011, mutta PRH pysytti patentin voimassa 22.2.2013 annetulla päätöksellään. Vastaaja oli lausunnossaan ilmoittanut luopuvansa patentista, ja PRH oli lakkauttamisen patenttirekisteriin merkinnyt 30.12.2015.

MAO totesi, että patentin on katsottava lakanneen patenttihakemuksen tekemispäivästä lukien eikä kantajalla enää ole asiassa oikeussuojan tarvetta. MAO jätti valituksen tutkimatta.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1455701690744.html

MAO:77/16: patentti – patenttihakemuksen ottaminen uudelleen käsiteltäväksi

Antopäivä: 16.2.2016

Outokumpu Oyj (jäljempänä kantaja) oli hakenut patenttia 21.8.2014 PRH:lle toimittamallaan hakemuksella. PRH oli 6.6.2015 antamallaan päätöksellä jättänyt patenttihakemuksen sillensä. Kantaja oli toimittanut 26.8.2015 PRH:lle lausuman ja muutetut patenttivaatimukset patenttihakemuksen ottamiseksi uudelleen käsiteltäväksi. PRH oli 27.10.2015 antamallaan päätöksellä hylännyt kantajan pyynnön. Perusteluna tälle oli kantajan vahvistetun uudelleenkäsittelymaksun määräajassa suorittamisen laiminlyönti.

Kantaja vaati, että MAO kumoaa PRH:n päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi. Kantaja oli maksanut uudelleenkäsittelymaksun yhdessä erään PRH:lle suoritettavan hakemusmaksun kanssa määräajassa.

MAO katsoi, että vastaaja oli maksanut vahvistetun maksun patenttihakemuksen ottamiseksi uudelleen käsiteltäväksi määräajassa. MAO kumosi PRH:n päätöksen ja palautti patenttihakemusta koskevan asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1455878213934.html

MAO:102/16: tavaramerkki – kansainvälinen rekisteröinti – erottamiskyky

Antopäivä: 18.2.2016

A vaati, että MAO kumoaa PRH:n päätöksen siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä WOODCRACKER ei ole hyväksytty Suomea koskevaksi, ja palauttaa asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi tämän rekisteröinnin hyväksymiseksi koskemaan Suomea myös luokan 7 tavaroiden ”machines and machine tools; agricultural implements other than hand operated” osalta.

PRH katsoi päätöksessään kyseisen rekisteröinnin olevan ilman erottamiskykyä luokan 7 tavaroiden osalta. Sanalla ”woodcracker” ei ole merkityssisältöä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Kyseessä on suggestiivinen tavaramerkki. Suomalainen kuluttaja ei miellä merkillä olevan merkityssisältöä.

PRH:n lausunnon mukaan rekisteröinti on erottamiskyvytön, sillä kyseinen rekisteröinti vain kuvailee luokan 7 tavaroiden lajia ja käyttötarkoitusta.

MAO katsoi, ettei kyseisellä yhdyssanalla ole merkitystä englannin kielessä. Kyseinen sana ei kuvaile luokan 7 tavaroita vaan on niiden osalta korkeintaan suggestiivinen. MAO totesi rekisteröinnin olevan erottamiskykyinen kyseisten tavaroiden osalta. MAO kumosi PRH:n päätöksen ja palautti asian rekisteröinnin hyväksymiseksi.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1456400068398.html

MAO:104/16: patentti – uutuus

Antopäivä: 19.2.2016

Panphonics vaati, että MAO kumoaa PRH:n päätöksen 8.9.2014 ja hyväksyy yhtiön hakemuksen patentin myöntämiseksi. PRH:n päätöksessä mainittu viitejulkaisu D5 ei esitä kaikkia kysymyksessä olevien itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 9 piirteitä. Näiden vaatimusten mukaiset keksinnöt ovat siten uusia mainittuun viitejulkaisuun verrattuna. Viitejulkaisun opetus johtaa poispäin kysymyksessä olevan keksinnön mukaisesta ratkaisusta, joten patenttivaatimusten mukaiset keksinnöt eroavat olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi mainitusta viitejulkaisusta.

PRH:n lausunnon mukaan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen aktuaattori eroaa viitejulkaisusta tunnetusta siten, että aktuaattori on sijoitettu katon läheisyyteen. Tätä ratkaisua on kuitenkin pidettävä ilmeisenä, joten kyseisen patenttivaatimuksen mukainen keksintö ei eroa olennaisesti tunnetusta tekniikasta. Itsenäinen patenttivaatimus 9 ei sisällä katon läheisyyttä koskevaa piirrettä eikä siinä tarkoitettu menetelmä siten ole uusi viitejulkaisuun verrattuna.

MAO totesi molempien patenttivaatimusten mukaisten keksintöjen osalta, etteivät ne ole uusia siihen verrattuna mikä on tullut tunnetuksi viitejulkaisun perusteella ennen kysymyksessä olevan patenttihakemuksen tekemispäivää. Ne eivät myöskään eroa olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi mainitusta viitejulkaisusta. MAO totesi, etteivät kyseisten patenttivaatimusten mukaiset keksinnöt ole patentoitavissa, ja hylkäsi valituksen.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1456401312062.html

MAO 105/16: tavaramerkki – erottamiskyky

Antopäivä: 19.2.2016

Elisa Oyj ja Elisa rahoitus Oy vaativat, että MAO ensisijaisesti julistaa kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin ”LOMPAKKO” mitättömäksi, ja toiseksi julistaa kyseisen tavaramerkkirekisteröinnin menetetyksi.

CardPlus Oy:lle (jäljempänä vastaaja) rekisteröity kansallinen tavaramerkki on ensisijaisesti julistettava mitättömäksi, koska sanan ”lompakko” on jo ennen mainitun tavaramerkin hakemispäivää 6.6.2012 katsottava vakiintuneen yleissanaksi, joka tarkoittaa muun ohella sähköisen rahan säilyttämiseen ja käyttämiseen tarkoitettua välinettä. Sana lompakko on jo ennen kysymyksessä olevan tavaramerkin hakemispäivää ilmaissut kaikkien merkin rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palveluiden lajia ja käyttötarkoitusta. Mikäli tavaramerkin ei katsottaisi olleen erottamiskyvytön rekisteröinnin kattamille tavaroille ja palveluille jo hakemispäivänä, on se joka tapauksessa rekisteröinnin jälkeen menettänyt kykynsä erottaa haltijan tavarat ja palvelut muiden tavaroista ja palveluista.

Vastaaja vaati, että MAO hylkäisi kanteen. Tavaramerkki on ollut rekisteröinnin hakemispäivänä ja on edelleen erottamiskykyinen kaikille rekisteröinnin kattamille tavaroille ja palveluille. Kysymyksessä on vähintäänkin suggestiivinen ja siten erottamiskykyinen merkki.

MAO katsoi, ettei tavaramerkki ole merkin rekisteröintiajankohtana ollut rekisteröinnin kattamia tavaroita tai palveluja kuvaileva ja, että vaatimus tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta oli hylättävä. MAO totesi, että tavaramerkki on rekisteröinnin jälkeen menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista. MAO määräsi tavaramerkin rekisteröinnin menetetyksi.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1457514766488.html

MAO:109/16: tavaramerkki – erottamiskyky

Antopäivä: 22.2.2016

Manninen Nutraceuticals Oy (jäljempänä kantaja) vaati, että MAO kumoaa PRH:n päätöksen ja palauttaa asian haetun merkin SUPERMASS NUTRITION rekisteröimiseksi luokan 5 tavaroille ”Lisäravinteet ihmisille ja eläimille”.

”Supermass” on erisnimi, joka ei voi kuvata kysymyksessä olevien tavaroiden lajia, laatua tai käyttötarkoitusta.  ”Supermass” on ollut A–nimisen tunnetun ammattilaiskehonrakentajan lempinimi jo parinkymmenen vuoden ajan. Lempinimen kotimainen muoto on ”Supermassa ja kansainvälinen muoto ”Supermass”.

MAO totesi, että haettu merkki ilmaisee kysymyksessä olevien tavaroiden lajia, laatua ja käyttötarkoitusta eikä se ole erottamiskykyinen. MAO katsoi, ettei merkkiä ole käytetty niin pitkäaikaisesti ja laajalti, että siitä olisi käytön perusteella tullut erottamiskykyinen. MAO hylkäsi vaatimuksen.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1456493042305.html

MAO:110/16: tavaramerkki – erottamiskyky

Antopäivä: 22.2.2016

Planmeca Oy (jäljempänä kantaja) vaati, että MAO kumoaa PRH:n päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle haetun merkin 3x3D rekisteröimiseksi ensisijaisesti kaikille kantajan alkuperäisessä hakemuksessa tarkoitetuille luokkien 9 ja 10 tavaroille sekä luokkien 42 ja 44 palveluille, ja toissijaisesti supistetun tavaraluettelon mukaisille tavaroille ja palveluille mainituissa luokissa.

Haettu merkki ei ole erottamiskyvytön eikä se ilmennä merkin kattamien tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua tai käyttötarkoitusta. PRH:n päätös oli perustunut virheelliseen tulkintaan ja väärinymmärryksiin haetun merkin kuvailevuudesta.

MAO katsoi, että merkki on ymmärrettävissä relevantin kohdeyleisön piirissä merkityksessä kolmiulotteisen kuvan ottaminen/käsitteleminen kolme kertaa. MAO viittasi unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jossa on todettu, että sanamerkkiä on pidettävä kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden. MAO katsoi, ettei haettu merkki ollut erottamiskykyinen.

MAO totesi toissijaisen vaatimuksen osalta, että vaikka supistetun tavaraluettelon mukaisen tavaroiden ja palveluiden luokkien voidaan katsoa suuntautuvan lähinnä ammattimaiseen käyttöön, ei se antanut aihetta arvioida asiaa toisin. MAO katsoi, ettei haettu merkki ollut erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille. MAO hylkäsi valituksen.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1456494124069.html

MAO:141/16: tavaramerkki – mitättömäksi julistaminen – menetetyksi julistaminen – erottamiskyky – harhaanjohtavuus – käyttämättömyys

Antopäivä: 9.3.2016

Mikebon Oy (jäljempänä kantaja) vaati, että MAO julistaa Scanmodul Oy:n (jäljempänä vastaaja) tavaramerkit rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 menetetyiksi tai mitättömiksi kokonaan sekä määrää ne poistettavaksi tavaramerkkirekisteristä. Toissijaisesti kantaja vaati, että MAO julistaa vastaajan tavaramerkit 87737 ja 215968 menetetyiksi siltä osin kuin tavaramerkkejä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana.

Vastaaja on nostanut kantajaa vastaan tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen MAO:ssa tavaramerkkien 87737 ja 260148 osalta. Tavaramerkin 215968 osalta vastaaja on esittänyt kirjeissään kantajaa vastaan vaatimuksia, ja oletettavasti tulee esittämään niitä jatkossakin. Kantaja toimii laaja-alaisesti painettujen tekstiilien markkinoilla, joten asianosaisten toimialat huomioon ottaen kysymyksessä on tunnusten välinen konflikti kaikkien kysymyksessä olevien tavaramerkkien osalta. Kantaja kärsii haittaa siitä, että se ei voi rekisteröidä omaa tunnustaan eikä käyttää omaa tunnustaan toimialaansa kuuluvissa tuotteissa.

Vastaaja vaati, että MAO ensisijaisesti jättää kanteen tutkimatta siltä osin kuin kantaja on vaatinut tavaramerkkien menetetyksi tai mitättömäksi julistamista tavaramerkin 215968 osalta kokonaisuudessaan, tavaramerkin 87737 osalta lukuun ottamatta luokan 25 tavaranimikkeitä hupparit, T-paidat, lippalakit, pipot ja vauvojen potkupuvut sekä tavaramerkin 260148 osalta lukuun ottamatta luokan 18 tavaranimikettä kassit, ja hylkää kanteen muilta osin.  Toissijaisesti vastaaja vaati, että MAO hylkää kanteen kokonaisuudessaan.

Vastaaja on yhdessä aiemman tavaramerkkien 87737 ja 215968 haltijan kanssa käyttänyt tavaramerkkejä vuodesta 2008 yhtäjaksoisesti eli niitä on käytetty viimeisten viiden vuoden aikana tosiasiallisesti ja merkin kulloisenkin haltijan liiketoiminnan laajuuteen nähden riittävässä määrin. Tavaramerkkiä 87737 on käytetty paidoissa, T-paidoissa, päähineissä ja tohveleissa. Tavaramerkkiä 215968 on käytetty muun muassa kalvosinnapeissa, koruissa, rintamerkeissä sekä tyynynpäällisissä, lakanoissa ja tekstiilitavaroissa.

MAO katsoi, että tavaramerkkiä 87737 on kysymyksessä olevalta osin katsottava käytetyn viimeisten viiden vuoden aikana ennen kanteen nostamista luokan 25 tavaroiden osalta ainoastaan tavaroissa T-paidat ja tohvelit. MAO julisti vastaajan tavaramerkin menetetyksi muiden luokan 25 tavaroiden osalta sekä tavaramerkin 215968 menetetyksi luokan 24 tavaroiden osalta. Muilta osin MAO hylkäsi kanteen.

Ratkaisu luettavissa: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1458291895440.html

(NL)