Markkinaoikeuden tavaramerkkejä koskevia ratkaisuja tammikuulta 2019

28.2.2019

Markkinaoikeus antoi tammikuussa 2019 neljä seuraavaa tavaramerkkiä koskevaa ratkaisua, joissa arvioitiin sekaannusvaaraa tavaramerkkien välillä.

MAO:25/19: Tavaramerkki – sekaannusvaara

Antopäivä 17.1.2019

BC Nokia Näädät Oyj:lle oli rekisteröity tavaramerkki numero 264537 BC NOKIA (kuvio). Valittaja Nokia Oyj vaati tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista, koska valittajan mukaan tavaramerkki BC NOKIA oli sekoitettavissa valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 10608743 NOKIA sekä tavaramerkkiin numero 264430 NOKIA.

MAO katsoi, ettei kirjainyhdistelmää ”bc” voida pitää yleisesti käytettynä lyhenteenä sanoista ”basketball” ja ”club”, joten suomalaisen keskivertokuluttajan ei voida katsoa ymmärtävän yhdistelmän viittaavaan edellisiin sanoihin.

Ulkoasun ja merkityssisällön osalta kuviomerkissä oleva palloa heittävä eläin tai sanaosa ”bc” ei poistanut merkkien välillä olevaa samankaltaisuutta. Lisäksi valittajan aikaisempaa EU-tavaramerkkiä NOKIA oli pidettävä erittäin tunnettuna ja erottamiskyvyltään vahvana, jolloin kohdeyleisö saattaa luulla, että tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Merkkien välillä katsottiin olevan olemassa sekaannusvaara.

MAO kumosi PRH:n päätöksen ja palautti asian kuviomerkin BC NOKIA rekisteröinnin kumoamista varten.

Ratkaisun tiivistelmä luettavissa täältä.

MAO:40/19: Tavaramerkki – kansainvälinen rekisteröinti – sekaannusvaara

Antopäivä 25.1.2019

PRH oli asettanut valittajan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1312800 FUSION XLT (kuvio) esteeksi neljä EU-tavaramerkkiä FUSION. Valittaja Henkel AG & Co. KGaA vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen PRH:n antaman päätöksen ja asia palautetaan PRH:lle kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

MAO katsoi kolmen EU-tavaramerkin osalta, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat luokissa 16 ja 17 koskivat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Merkitystä asiassa ei ollut sillä, käytetäänkö tavaroita mahdollisesti tosiasiallisesti erilaisille tavaroille.

Kansainvälinen rekisteröinti muodostui sanaosista FUSION ja XLT sekä niiden alapuolella olevasta kuvio-osasta, jossa hallitsevaksi osaksi MAO katsoi sanan FUSION ja kuvion. Ulkoasultaan MAO katsoi, että merkit ovat jossain määrin samankaltaisia, koska merkin sanaosia on lähtökohtaisesti pidettävä kuvio-osia erottamiskykyisempinä. Lausuntavaltaan merkkien katsottiin olevan samankaltaisia, koska kohdeyleisön huomio kiinnittyy sanamerkin ensimmäiseen osaan. Myös merkityssisällön osalta MAO totesi merkkien olevan samankaltaisia, koska sana FUSION tarkoitti samaa ja kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osalla ei katsottu olevan muuta merkitystä.

MAO kumosi valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä ei oltu hyväksytty koskemaan Suomea luokan 1 tavaroiden osalta ja hylkäsi valituksen muilta osin.

Ratkaisun tiivistelmä luettavissa täältä.

MAO:41/19: Tavaramerkki – kansainvälinen rekisteröinti – sekaannusvaara

Antopäivä 25.1.2019

PRH oli asettanut kansainvälisen rekisteröinnin numero 1325918 FUSION XLT esteeksi kolme EU-tavaramerkkiä. Henkel AG & Co. KGaA vaati, että valituksenalainen PRH:n antama päätös kumotaan ja asia palautetaan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1325918 hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Vertailtavien merkkien kattamat tavarat luokissa 16 ja 17 katsottiin kattavan samoja tai samanlaisia tavaroita. Ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan vertailtavat merkit muistuttivat toisiaan sanan FUSION sisältyessä kokonaisuudessa kansainväliseen rekisteröintiin. Sanaosa XLT ei poistanut merkkien tiettyä samankaltaisuutta, koska kohdeyleisön huomio kiinnittyy merkin ensimmäiseen osaan. Myös merkityssisällöltä merkit olivat samankaltaisia, koska kirjanyhdistelmä XLT:llä ei ollut sellaista merkitystä, jonka kohdeyleisö tunnistaisi. Kokonaisarvion perusteella FUSION XLT aiheutti sekaannusvaaran aikaisemmin rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin.

MAO hylkäsi valituksen.

Ratkaisun tiivistelmä luettavissa täältä.

MAO:47/19: Tavaramerkki – sekaannusvaara

Antopäivä 30.1.2019

Valittaja Spring House Oy vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen PRH:n antaman päätöksen, jolla oli kumottu valittajan tavaramerkin numero 262163 SPRING HOUSE rekisteröinti osittain luokkien 9, 35 ja 41 osalta sekä kokonaan luokkien 16 ja 42 osalta, koska tavaramerkki oli sekoitettavissa vastaajan EU-tavaramerkkiin SPRING.

Vastaaja Adecco Group AG vaati puolestaan valitukseen antamassaan lausunnossa, että tavaramerkin SPRING HOUSE rekisteröinti tulee kumota kokonaisuudessaan. MAO jätti vaatimuksen myöhästyneenä tutkimatta.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa MAO katsoi, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat ja palvelut olivat samoja, hyvin samankaltaisia tai samankaltaisia. Lisäksi MAO totesi merkkien samankaltaisuuden asteen olevan melko korkea. Valittajan esittämän selvityksen ei katsottu osoittavan, että myöhempi tavaramerkki olisi laajalti tunnettu. Myöhemmästä merkistä saatavan kokonaisvaikutelman perusteella kohdeyleisö saattoi luulla, että tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, joten vertailtavien merkkien välillä oli olemassa sekaannusvaara.

MAO hylkäsi valituksen ja jätti tutkimatta vastaajan vaatimuksen valittajan tavaramerkin rekisteröinnin kumoamisesta kokonaisuudessaan.

Ratkaisun tiivistelmä luettavissa täältä.

(LT)