Lakiesitys auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annettu eduskunnalle

29.8.2013
Hallituksen esitys laiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä on annettu 29.8.2013 eduskunnalle.

Esityksen tavoitteena on teollisoikeudellisten palveluiden laadun varmistaminen teollisoikeusasiamiesjärjestelmää kehittämällä. Käyttöön otettaisiin teollisoikeusasiamiesten auktorisointimenettely, jonka keskeinen osa olisi ammatillista osaamista mittaava asiamiestutkinto. Lisäksi otettaisiin käyttöön seuraamusjärjestelmä auktorisoitujen asiamiesten valvontaan. Ehdotettava laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä on osa aineettomien oikeuksien strategian toteutusta.

Auktorisointi ei olisi edellytys asiamiehenä toimimiselle, mutta laissa suojattujen ammattinimikkeiden käyttö varattaisiin pelkästään auktorisoiduille asiamiehille. Myös teollisoikeudellisten toimeksiantojen hoitamiseen kohdistuva salassapitosääntely koskisi pelkästään auktorisoituja asiamiehiä.

Auktorisointi- ja valvontamenettelyyn liittyvistä tehtävistä vastaisi keskitetysti Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen sijoitettava teollisoikeusasiamieslautakunta. Muutoksenhaku seuraamuksiin liittyvistä teollisoikeusasiamieslautakunnan päätöksistä keskitettäisiin markkinaoikeuteen, joten oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin tehtäisiin teknisluonteinen muutos.

Ehdotetut lait tulisivat voimaan 1.4.2014, ja samalla kumottaisiin nykyinen patenttiasiamiehistä annettu laki. Vuoden pituisena siirtymäaikana auktorisointi voitaisiin myöntää ilman asiamiestutkinnon suorittamista aikaisemman rekisteröinnin tai käytännön kokemuksen perusteella. (SM)

 

Hallituksen esitys (HE 89/2013 vp) eduskunnalle laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta