Komissio pyytää kommentteja tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävää valtiontukea koskevien puitteiden tarkistamisesta

13.4.2021

Euroopan komissio käynnisti 8.4.2021 julkisen konsultaation, jossa osapuolia pyydetään kommentoimaan tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävien valtiontukipuitteiden ehdotettua tarkistamista. Konsultaatioon on mahdollista vastata 3.6.2021 asti.

Puitteissa asetetaan ehdot, joilla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan myönnettävän valtiontuen voidaan katsoa soveltuvan sisämarkkinoille. Puitteiden tarkoituksena on helpottaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, jota ei markkinahäiriöiden seurauksena tapahtuisi ilman julkista tukea. Puitteiden avulla jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin tarjota yrityksille ja tutkimusyhteisölle tarvittavia kannustimia tärkeiden toimintojen ja investointien suorittamiseksi.

Komission arviointi nykyisistä puitteista osoitti, että niiden säännökset toimivat yleisesti ottaen hyvin ja ovat tehokas väline tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan helpottamiseksi niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Samalla ilmeni kuitenkin, että kohdennetut muutokset sääntöihin saattavat olla tarpeellisia sääntelyn, talouden ja tekniikan alalla tapahtuneiden viimeisimpien kehitysten valossa. Puitteita saatetaan lisäksi joutua mukauttamaan komission uusien strategisten prioriteettien, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja EU:n digitaalistrategioiden, mukaiseksi.

Ehdotetut tarkistukset koostuvat nykyisten tutkimus- ja innovaatiotoimintojen määritelmien parantamisesta ja päivittämisestä, uusien säännösten antamisesta teknologiainfrastruktuurien tukemiseksi sekä tiettyjen sääntöjen yksinkertaistamisesta.

Käynnistetyn konsultaation lisäksi tarkistetuista puitteista tullaan keskustelemaan komission ja jäsenvaltioiden välisessä kokouksessa, joka on tarkoitus järjestää konsultaatiojakson loppupuolella. Uusien puitteiden odotetaan tulevan hyväksytyksi vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Löydät komission asiaa koskevan tiedotteen täältä.

(JT)