Komissio julkaisi ohjeet tekijänoikeusdirektiivin 17 artiklasta – lisäksi EU:lta tietoa uusien tekijänoikeussäännösten keskeisestä sisällöstä

7.6.2021

Kesäkuussa 2019 voimaan tulleiden tekijänoikeusdirektiivin ja televisio- ja radio-ohjelmien koskevan direktiivin implementoinnin määräpäivä on tänään. Tähän liittyen EU on julkaissut verkkosivuillaan tietopaketin direktiivien tavoitteista ja keskeisestä sisällöstä. Verkkosivuilla on muun muassa löydettävissä kysymyksiä ja vastauksia direktiivien keskeisimmistä asioista itse direktiiviä helpommin lähestyttävässä muodossa. Lisäksi erityisen huomionarvoista on se, että komissio julkaisi tekijänoikeusdirektiivin 17 artiklaa koskevan erillisen ohjeen. Kyseistä artiklaa, joka koskee suojatun sisällön käyttöä verkkosisällönjakopalveluissa, on pidetty yhtenä lainsäädäntöuudistuksen monimutkaisimmista yksittäisistä säännöksistä.

Ohjeiden myötä komissio pyrkii helpottamaan 17 artiklan kansallista implementointia ja varmistamaan sen yhdenmukaisen soveltamisen jäsenvaltioissa. Lisäksi ohjeilla pyritään edesauttamaan tulkintaa, jolla saavutettaisiin tasapaino käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden erilaisten perusoikeuksien välillä Ohjeiden tarkoituksena on myös antaa yrityksille tietoa, jotta he voivat käytännön toiminnassaan noudattaa kyseistä artiklaa. Tekijänoikeusdirektiivin implementointi on myöhästynyt monissa maissa ja esimerkiksi Suomi ei ole vielä implementoinut sitä.

Direktiivin 17 artiklaa sovelletaan ns. verkkosisällönjakopalveluihin, joilla tarkoitetaan tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajaa, jonka päätarkoituksena tai yhtenä päätarkoituksena on säilyttää suuri määrä käyttäjiensä palveluun lataamia tekijänoikeudella suojattuja teoksia tai muuta suojattua aineistoa, jotka palvelu organisoi ja joita se promotoi voitontavoittelua varten, ja antaa yleisölle pääsy niihin. 17 Artiklassa säädetään, että verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien on saatava oikeudenhaltijoilta lupa verkkosivustolleen ladattavaan sisältöön. Jos lupaa ei myönnetä, niiltä tarvitaan toimia luvattoman verkkoon lataamisen estämiseksi. Tarkoituksena on kannustaa mainittuja tahoja lisensiointijärjestelyihin ja tällä tavoin varmistaa, että luovan työn tekijät saavat korvauksen sisältönsä käyttämisestä säännöksen soveltamisalaan kuuluvissa verkkosisällönjakopalveluissa.

Komission ohjeissa muun muassa selvennetään sitä, että 17 artikla ei luo uutta sui generis -tyyppistä yleisölle välittämistä koskevaa oikeutta. 17 artikla on lex speciaIis, erityissäännös, suhteessa tietoyhteiskuntadirektiiviin (2001/29/EY), mutta ei vaikuta tietoyhteiskuntadirektiivin mukaisen yleisölle välittämisen käsitteeseen eikä tietoyhteiskuntadirektiivin 3(1) artiklan, jossa annetaan oikeudenhaltijoille yksinoikeus yleisölle välittämiseen, soveltamiseen.

Komissio myös korosti ohjeissa sitä, että jäsenvaltiot eivät voi määritellä  17 artiklan soveltamisalaa direktiivistä poikkeavasti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kansallisessa lainsäädännössä ei voi määrittää täsmällisen kvantitatiivisesti sitä rajaa, jolloin tietoytietoyhteiskunnan palvelun tarjoajasta tulee verkkosisällönjakopalvelu sen säilyttäessä ”suurta määrää” tekijänoikeudella suojattuja teoksia. Sen sijaan kansallisten tuomioistuinten tehtävänä on tulkita säännöstä.

Ohjeissa myös täsmennettiin tekijänoikeutta loukkaavan sisällön estämiseen tietyissä tilanteissa edellyttävän 17(4) artiklan suhdetta 17(7) artiklaan, jonka nojalla verkkosisällönjakopalveluiden ja oikeudenhaltijoiden välinen yhteistyö ei saa johtaa siihen, että estetään sellaisten teosten saatavuus, jotka ladataan legitiimejä tarkoituksia varten (kuten käyttö parodiaa varten). Komission mukaan automaattiseen suodatukseen perustuvan ennakollisen estämisen tulisi rajoittua tapauksiin, joissa lataaminen on ilmeisen loukkaavaa (”manifestly infringing”). Komission näkökanta oli muuttunut ohjeita koskevasta luonnoksesta, jonka mukaan sellaiset lautaukset voitaisiin esitää, jotka ovat todennäköisesti loukkaavia (”likely infringing”). Näin ollen komissio nosti lopullisissa ohjeissa kynnyksen latausten estämiseen aiempaa korkeammalle.

Komission ohjeet ovat luettavissa täältä, minkä lisäksi EU:n julkaisemaa yleistä tietoa uusista direktiiveistä on saatavissa täällä, täällä ja täällä.

(HL)