Kilpailukykyneuvoston kokouksessa pohdittiin digitaalitalouteen sekä tutkimukseen ja innovaatioon liittyviä kysymyksiä

30.5.2016
EU:n kilpailukykyministerit kokoontuivat Brysselissä 26.-27.5.2016. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa verkkosiirtopalveluiden rajat ylittävää siirrettävyyttä, kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävän sääntelyn parannettavuutta, ja äänestettiin uudesta liikesalaisuuksia koskevasta direktiivistä.

Digitaalisten sisämarkkinoiden ja julkisten palvelujen nykyaikaistamista koskevassa paketissa korostuu digitalisoinnin merkitys Euroopalle yhtenä innovoinnin edistäjänä, ja se tukee merkittävästi laajempaa eurooppalaista strategiaa kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Paketti on luotu erityisesti tarkoituksessa edistää Euroopan digitaalista innovaatiokykyä, ja sillä pyritään varmistamaan, että kaikki Euroopan teollisuudenalat voivat saada digitaalisista innovaatioista täyden hyödyn maantieteellisesti sijainnista, koosta ja toimialasta riippumatta.

Verkkosisältöpalveluiden rajat ylittävä siirrettävyys

Neuvosto hyväksyi päätelmäehdotuksen, jonka tarkoituksena on varmistaa verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla. Ehdotus on ensimmäisiä digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan pohjautuvia aloitteita ja strategian tavoitteena on luoda digitaalisisällön- ja palveluiden markkinat.

Yhä useampi henkilö käyttää matkustaessaan älypuhelinta tai tablettia, mikä on johtanut sisällön ja innovatiivisten sisältöpalveluiden kysynnän nopeaan kasvuun. Ehdotuksella pyritään poistamaan verkkosisältöpalveluiden rajat ylittävän siirrettävyyden esteet, jotta kyseisiä palveluja asuinjäsenvaltiossaan tilanneet käyttäjät voivat käyttää samaa sisältöä oleskellessaan tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa.

Ehdotuksen piiriin kuuluisivat maksulliset verkkosisältöpalvelut, lukuun ottamatta pakollisen maksun piirissä olevia palveluita. Jotta ehdotuksella voitaisiin taata tasapuolinen kohtelu kaikkien verkkosisältöpalveluiden tarjoajien välille, pääsevät maksuttoman palvelun tarjoajat ehdotuksen piiriin, mikäli he noudattavat asuinjäsenvaltion varmennusta koskevia vaatimuksia. Maksuttomien palveluiden tarjoajien tulee siis varmistaa käyttäjien asuinvaltio, jotta pystytään määrittämään, milloin tilaaja oleskelee tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Ehdotus kattaa sekä audiovisuaaliset mediapalvelut että yleisradio-organisaatioiden lähetykset.

Tarjoajiin kohdistuvat sopimusrajoitukset ovat yleensä esteenä verkkosisältöpalveluiden siirrettävyydelle, sillä lähetysoikeudet on tapana lisensoida alueellisesti. Ehdotuksen myötä alueellisesti rajoittavat sopimuslausekkeet olisivat täytäntöönpanokelvottomia. Tekijänoikeuden kannalta ehdotus merkitsee sitä, että rajat ylittäviä palvelun siirtoja tulkittaisiin siten kuin ne tapahtuisivat tilaajan jäsenvaltioissa. Kun tekijänoikeuden haltijalta on jo kertaalleen saatu lupa asuinjäsenvaltiossa tapahtuvaan sisällön katseluun, tämä lupa mahdollistaisi kaikkien tarvittavien toimien toteuttamisen, joihin tilaajalla olisi oikeus omassa asuinvaltiossaan. Verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävä siirrettävyys ei tällöin merkitsisi tekijänoikeuden loukkausta.

Paranneltu sääntely kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Neuvosto tiedostaa paremman sääntelyn olevan avainasemassa taloudellisen kasvun, innovaation edistämisen, kilpailukyvyn, työpaikkojen luomisen sekä sisämarkkinoiden täydellisen toiminnan takaajana.

Neuvoston mukaan aiempaa paremmassa sääntelyssä avainseikkoina ovat innovaatio-ystävällisyys sekä sääntelyn kyky mukautua tulevaisuuden haasteisiin. Sääntelyn vaikutukset innovoinnille ja tutkimukselle on pyrittävä ottamaan huomioon kaikissa sääntelyprosessin vaiheissa. Komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tarvitaan, jotta saadaan selville paras käytäntö näiden seikkojen huomioon ottamiselle.

Liikesalaisuusdirektiivi

Kilpailukykyneuvosto hyväksyi kokouksessaan uuden liikesalaisuuksia koskevan direktiivin, jolla pyritään EU:n yritysten liikesalaisuuksien ja luottamuksellisten tietojen suojaamiseen. Direktiivillä halutaan taata sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja luoda eräänlainen peloitevaikutus.

Yritykset investoivat paljon henkisen pääoman kuten erilaisten tietotaitojen ja tietojen hankkimiseen. Kyseiset investoinnit ovat ratkaiseva tekijä yrityksen kilpailukyvyn ja innovoinnin osalta. Liikesalaisuudet antavat yhdessä immateriaalioikeuksien kanssa suojaa yrityksen erittäin merkityksellisille tiedoille. Liikesalaisuudet antavat yritykselle mahdollisuuden hyödyntää sen henkisen työn tuloksia. Innovoivat yritykset ovat alttiita erilaisille epärehellisille käytännöille, joilla pyritään pääsemään käsiksi yrityksen innovoinnin tuloksiin. Unionin alueella on tällä hetkellä hyvin erilaiset liikesalaisuuksien suojaa koskevat järjestelmät, joten tehokkaita ja vertailukelpoisia oikeudellisia keinoja väärinkäytön ehkäisemiseksi ei ole. Tehoton järjestelmä lisää haluttomuutta innovoida, mikä taas haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja markkinoiden kasvumahdollisuuksia.

Direktiivillä pyritään siihen, että jäsenvaltioissa turvattaisiin yksityisoikeudellisten oikeussuojakeinojen saatavuus. Kyseisellä direktiivillä ei ole vaikutusta työntekijöihin luukuunottamatta tutkivan journalismin harjoittamista ilman lähdesuojaan kohdistuvia rajoituksia. Direktiivin myötä saadaan järjestelmään oikeudellinen selkeys ja taataan tasapuoliset toimintaedellytykset.

Lehdistötiedote verkkosisällön siirrettävyyden merkittävyydestä: http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/05/26-portability-digital-content/ (26/5/2016)

Lehdistötiedote koskien parempaa sääntelyä kilpailukyvyn vahvistamiseksi: http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/05/26-conclusions-better-regulation/ (26/5/2016)

Lehdistötiedote direktiivin hyväksymisestä Neuvostossa http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/05/27-trade-secrets-new-directive/ (27/5/2016)

Neuvoston tapaamisen lopputulokset: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/05/26-27/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Competitiveness+Council%2c+26-27%2f05%2f2016+-+Main+results%2c+27+May  (27/5/2016)

(NL)