KHO: PRH ei voinut jättää väitettä tutkimatta väitemaksun suorittamatta jättämisen vuoksi

25.11.2014
PRH:n olisi tullut varata yhtiölle tilaisuus täydentää väitettään suorittamalla väitemaksu.

KHO:2014:170                                                                                         

Antopäivä: 21.11.2014

Arizona Chemical oli hakenut patenttia keksinnölle “Rasvahappokoostumus, sen valmistus ja käyttö”. Keksinnölle oli myönnetty patentti numerolla 122428. Forchem Oy oli tehnyt väitteen patenttia vastaan väiteajan viimeisenä päivänä 31.10.2012. Yhtiö oli kuitenkin suorittanut väitemaksun vasta 29.1.2013, kun se oli valittanut PRH:n päätöksestä. PRH:n valituslautakunta oli hylännyt valituksen ja pysyttänyt PRH:n päätöksen.

Forchem Oy vaati, että KHO kumoaa PRH:n ja valituslautakunnan päätökset sekä palauttaa väitteen PRH:n käsiteltäväksi. Vastaanottovirkailijan antaman ohjeen johdosta yhtiö ei ollut suorittanut 3.10.2012 mennessä väitemaksua. Forchem Oy:n mukaan sille olisi tullut antaa lyhyt määräaika väitemaksun suorittamiselle.

PRH:n mukaan väitemaksun suorittaminen väiteajan kuluessa oli ehdoton edellytys väitteen tutkittavaksi ottamiselle. PRH oli toiminut voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

KHO totesi, ettei väitemaksun suorittaminen väiteajan kuluessa ollut väitteen tutkimisen edellytys. Väitemaksun suorittamisen asettaminen tutkimisen edellytykseksi koski väitteentekijän oikeusasemaa, joten siitä olisi tullut säätää lailla. Mainitun tutkittavaksi ottamisen edellytyksen ilmeneminen lakia alemmanasteisesta säännöksestä, määräyksestä tai ohjeesta ei voinut johtaa Forchem Oy:n väitteen tutkimatta jättämiseen.

KHO katsoi, ettei PRH voinut jättää Forchem Oy:n väitettä tutkimatta ilman, että yhtiölle olisi varattu tilaisuus täydentää väitettään suorittamalla väitemaksu. KHO kumosi PRH:n ja valituslautakunnan päätökset ja palautti asian PRH:lle Forchem Oy:n väitteen käsittelyä varten.

Ratkaisu luettavissa: http://kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1416400239642.html

(MO)