KHO ei purkanut INGMARIINI päätöstä

9.1.2012
Korkein hallinto-oikeus, 30.12.2011
Taltionro 3992
Diaarinro 2513/3/11
Kantelu ja lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus
Arla Ingman Oy Ab
Hallintolainkäyttölain 59 § 1 mom., 63 § 1 mom.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli 15.6.2005 rekisteröinyt INGMARIINI tavaramerkin. Rekisteröinti oli myöhemmin siirtynyt Arla Ingman Oy Ab:lle. PRH ja PRH:n valituslautakunta olivat hylänneet Valio Oy:n rekisteröintiä vastaan tekemän väitteen ja väitteestä tehdyn valituksen. KHO oli 8.7.2011 antamallaan päätöksellä nro 1996 kumonnut PRH:n ja sen valituslautakunnan päätökset ja palauttanut asian PRH:lle INGMARIINI tavaramerkin kumoamista varten. Korkein oikeus (KKO) oli tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa 19.2.2010 antamassaan päätöksessä nro 343 (KKO:2010:12) katsonut, ettei INGMARIINI tavaramerkki loukannut Valio Oy:n rekisteröityä tavaramerkkiä VOIMARIINI. 

Arla Ingman Oy Ab (Arla) vaati KHO:n 8.7.2011 antaman päätöksen nro 1996 kumoamista tai purkamista ja yhtiön INGMARIINI tavaramerkin rekisteröinnin pysyttämistä voimassa. Arla totesi vaatimuksensa perusteluina mm., että kysymys on oikeusvoiman positiivisesta ulottuvuudesta ja että tavaramerkkien sekaannusvaara on arvioitava samoista lähtökohdista riippumatta siitä, onko kyse sanamerkin rekisteröinnistä vai käytöstä. 

KHO totesi päätöksensä perusteluissa, että KKO ei ole ratkaissut eikä olisi voinutkaan ratkaista kysymystä tavaramerkin INGMARIINI rekisteröimisen edellytyksistä. KKO:n kannanotot koskivat tavaramerkkioikeuden väitettyyn loukkaukseen perustuvien, luonteeltaan siviilioikeudellisten vaatimusten arviointia. KHO:n mukaan sen ja KKO:n ratkaisemat asiat sekä niihin liittyvät oikeusseuraamukset ovat olleet sisällöltään ja luonteeltaan erilaisia. Tämän vuoksi KKO:n ratkaisussa esitettyjen johtopäätösten ja perustelujen ei voitu katsoa estäneen tai rajoittaneen KHO:ta arvioimasta toimivaltaansa kuuluvaa kysymystä siitä, onko Arlan tavaramerkin INGMARIINI rekisteröinti tavaramerkkien rekisteröimistä koskevien säännösten nojalla kumottava. 

KHO hylkäsi Arla Ingmanin kantelun ja hakemuksen. (MLM)

IPR University Centerin uutinen 20.7.2011
Ingmariini ei täytä tavaramerkkilain rekisteröintiedellytyksiä – KHO:n tuomio

IPR University Centerin uutinen 19.2.2010
Valio hävisi kiistan tunnettujen tavaramerkkiensä loukkauksesta – KKO:n ennakkopäätös