Kartoitus opettajien tekijänoikeustietämyksestä

12.6.2019

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on julkaissut selvityksen Tekijänoikeuskysymykset opetustoiminnassa, joka antaa yleiskuvan opettajien tekijänoikeustietämyksestä sekä tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käytötön liittyvistä haasteista. Tutkimuksessa on haastateltu muun muassa opettajia, kuntien opetustoimen virkamiehiä sekä Opetushallituksen ja Kopioston edustajia.

Cupore on tehnyt työtä tekijänoikeusjärjestelmän arvioinnin kehittämiseksi viimeisten kymmenen vuoden ajan. Nyt julkaistu kartoitus on osa vuonna 2018 alkanutta Suomen tekijänoikeusjärjestelmän säännöllistä arviointia. Selvityksen tarkoituksena on tunnistaa aihealueita, joita tulisi huomioida tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisessä ja jatkotutkimuksessa.

Selvityksestä kävi ilmi, että opettajien tekijänoikeusosaamisessa on suuriakin eroja. Opettajille ei ole aina täysin selvää, mitä he voivat tehdä tekijänoikeuslain ja erilaisten käyttölupien puitteissa. Erityisesti audiovisuaalisten materiaalien ja kuvien käyttö aiheuttaa selvityksen mukaan epätietoisuutta opettajien keskuudessa, eikä käyttöön tarvittavia lupia ole välttämättä hankittu. Opettajille voi olla epäselvää, mitkä sisällöt kuuluvat Opetushallituksen neuvotteleman luvan tai voidaanko internetistä löytyviä videoita ja kuvia käyttää osana oppimateriaalia. Selvityksen haastatteluiden perusteella aineistojen saatavuuteen ja käyttöön liittyvät ongelmat liittyvät useasti käytettävissä oleviin resursseihin.

Selvityksessä nostettiin esiin myös se, että opettajat valmistavat myös usein itse oppimateriaaleja, joita tavallisesti jaetaan muiden opettajien käyttöön. Tähän liittyviä erityisiä käytäntöjä ei kouluissa ollut ja materiaaleista sovitaan usein vapaamuotoisesti, mutta selvityksessä mainittiin, että Helsingissä oli tuotettu oppimateriaaleja kuntatasolla koulujen yhteiseen käyttöön, jolloin materiaalin valmistamisesta on sovittu standardisopimuksella. Selvityksessä todettiinkin yhteenvetona, että opettajien itse tekemään oppimateriaalin jakamiseen oppilaitoksissa tarvitaan erilaisia läpinäkyviä menettelyjä ja käytänteitä.

Julkaisu on luettavissa täältä:

Jukka Kortelainen, Nathalie Lefever & Tiina Kautio: Tekijänoikeuskysymykset opetustoiminnassa – Kartoitus tekijänoikeustietämyksestä ja aineistojen käytöstä. Cuporen verkkojulkaisuja 54.

(AH)