Julkisasiamies: ”toisintamiskelpoista kuvaa” edellyttävien teknisten vaatimusten lisäksi mallin täytyy olla sisällöllisesti yksiselitteinen

7.3.2018
Käsiteltävä 22.2.2018 annettu julkisasiamiehen mallioikeuden alaan kuuluva ratkaisuehdotus C-217/17 P koski hakemuksen tekemispäivän vahvistamista ja siihen liittyvää etuoikeutta. Asiassa oli kyse siitä, mitä vaatimuksia mallin rekisteröintihakemukselle on asetettava, jotta Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) voi vahvistaa hakemuspäivän. Valittaja Mast-Jägermeister katsoi, että mallin kuvaukselle voidaan kohtuudella asettaa vain tiettyjä teknisiä vaatimuksia, kun taas EUIPO ja unionin yleinen tuomioistuin edellyttivät, ettei mallin kuvaus saa sisällönkään puolesta olla harhaanjohtava.

Mast-Jägermeister SE teki EUIPO:lle riidan kohteena olevat, yhteisömalliasetukseen perustuvat yhteisömallien rekisteröintihakemukset. Tavarat, joita varten rekisteröintihakemukset tehtiin, olivat Locarnon sopimuksen mukaiseen luokkaan 07.01 kuuluvia ”pikareita”. Tätä varten se toimitti kuvia, joissa esitettiin pikareita ja sen valmistamasta alkoholijuomasta tunnettua pulloja. Kuvissa kuvattiin toisin sanoen pikari yhdessä sellaisten muiden esineiden kanssa, jotka eivät olleet haettavan mallioikeuden kohteena.

Yhteisömalliasetuksen 38 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröityä yhteisömallia koskevan hakemuksen tekemispäivä on päivä, jona hakija on toimittanut 36 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot sisältävät asiakirjat. Näihin tietoihin sisältyy erityisesti mallia esittävä toisintamiskelpoinen kuva.

Täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan 1 kohdassa täsmennetään, että hakemuksen tekemispäivää ei voida vahvistaa, jos hakemuksessa ei ole 4 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdan mukaista mallin esittämistä. Erityisesti malli on e alakohdan mukaan esitettävä neutraalilla taustalla ja kuvan laadun on oltava riittävä.

EUIPO:n tutkija päätyi hakemusta tarkasteltuaan siihen tulokseen, ettei riidanalaisia mallihakemuksia voitu katsoa yhteisön mallihakemuksiksi, minkä vuoksi hakemuksen tekemispäivää ei voitu lainkaan vahvistaa. Perusteena hylkäämiselle oli, että mallin esittäminen ei kuvassa olevien pullojen vuoksi ollut riittävän yksiselitteinen. EUIPO:n kolmas valituslautakunta vahvisti, ettei kummankaan riidanalaisen mallin avulla voida määritellä, haetaanko suojaa pikarille, pullolle vai näiden kahden yhdistelmälle. Tämän seurauksena Mast-Jägermeister nosti kanteen, jonka unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi 9.2.2017 antamallaan riidanalaisella tuomiolla.

Sisältävätkö yhteisömalliasetuksen vaatimukset hakemukselle, jonka mukaan siinä on oltava toisintamiskelpoinen kuva ja täytäntöönpanoasetuksen neutraalin taustan ja kuvan riittävän laadun vaatimus pelkästään esittämiselle asetettuja teknisiä vaatimuksia vai myös sisältöä koskevia arviointiperusteita?

Julkisasiamies totesi, että ”toisintamiskelpoista kuvaa” edellyttävien teknisten vaatimusten lisäksi kuvan käsitteeseen sisältyy myös ajatus siitä, että mallin täytyy sisällöllisesti olla tunnistettavissa. Näin ollen oli julkisasiamiehen mukaan mahdollista tulkita yhteisömalliasetuksen hakemuksen toisintamiskelpoista kuvaa koskevaa kohtaa sen sanamuodon perusteella siten, että hakemukseen liitetyn mallin kuvan ei ole täytettävä vain tiettyjä teknisiä vaatimuksia, vaan sen oli myös sisältönsä puolesta oltava yksiselitteinen.

Julkisasiamiehen mukaan toisintamiskelpoisen kuvan vaatimuksen rikkominen kuului 46 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan, minkä johdosta hakemuspäivä vahvistetaan vasta puutteen tultua korjatuksi.

Mast-Jägermeister vetosi toisintamiskelpoista kuvaa hakemuksen sisällön vaatimuksena koskevan yhteisömalliasetuksen kohdan tähän mennessä kehitettyä tulkintaa vastaan erityisesti hakemuksen tekemispäivälle osoitettuun erityiseen tehtävään, jonka täyttämiseksi sisällön tutkiminen ei ollut tarpeen. Myöskään tämä perustelu ei julkisasiamiehen mukaan ollut vakuuttava.

Kysymys siitä, oliko toimitettu kuva riittävän selkeä siitä huolimatta, että siinä esitetään pikareja koskevan mallin lisäksi pulloja, koski tosiseikkoja. Unionin yleisen tuomioistuimen ei väitetty kysymystä tutkiessaan vääristelleen todistusaineistoa, eikä siitä näyttänyt muutenkaan olevan kyse julkisasiamiehen mukaan. Näin ollen väitteet oli julkisasiamiehen mukaan jätettävä tutkimatta.

(EH)

Ratkaisu luettavissa:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd03fffedbf0640f49ff4bf77596738e9.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb3j0?text=&docid=199579&pageIndex=0&doclang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1017668