Julkisasiamies: Youtube ei vastuussa alustalla julkaistuista tekijänoikeutta loukkaavista teoksista

29.7.2020

Julkisasiamies antoi 16.7.2020 ratkaisun yhdistetyissä asioissa C-682/18 ja C-683/18. Asioissa olivat vastakkain Frank Peterson ja Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc. sekä Google Germany GmbH ja toisaalta Elsevier Inc ja Cyando AG. Youtubea vastaan nostetussa asiassa oli kyse musiikintuottajan nostamasta kanteesta, jossa materiaalia väitettiin ladatun käyttäjien taholta alustalle ilman tuottajan suostumusta. Cyandoa vastaan nostetussa asiassa kirjojen julkaisijayhtiö Elsevier niin ikään väitti sen yksinoikeuden piiriin kuuluvien teosten julkaisun Cyandon alustalla ilman tämän suostumusta.

Saksan liittovaltion ylin tuomioistuin esitti asiassa useita kysymyksiä sisältävän ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimelle. Pyynnössä tiedusteltiin ensinnäkin erityisesti direktiivin 2001/29/EY (jäljempänä ”tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi”) yleisölle välittämistä ja yleisön saataviin saattamista koskevan 3 artiklan 1 kohdan tulkintaa. Toiseksi tulkintaa pyydettiin direktiivin 2000/31/EY (”sähköisestä kaupankäynnistä annettu direktiivi”) tallennettujen tietojen säilytystä (”hosting”) koskevan 14 artiklan 1 kohdan osalta.

Sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 14 artiklan mukaan palveluntarjoaja ei ole vastuussa palvelun vastaanottajan pyynnöstä tallennetuista tiedoista. Vastuusta vapautuminen edellyttää, että palveluntarjoajalla ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai tiedoista, eikä tosiasioista tai olosuhteista, joiden perusteella laittomuus on ilmeistä. Lisäksi palveluntarjoajan tulee toimia tietojen poistamiseksi tai pääsyn estämiseksi heti saatuaan tiedon laittomuudesta.

Julkisasiamies katsoi, että Youtuben ja Cyandon kaltaiset alustat eivät ole edellä mainitun poikkeuksen valossa vastuussa yksinoikeuden haltijoiden oikeuksien loukkauksesta. Näin on silloin kun käyttäjät välittävät yksinoikeudella suojattuja teoksia tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin tarkoittamalla tavalla yleisölle ilman asianmukaista lupaa. Julkisasiamiehen mukaan mikäli alustat olisivat tällöin vastuussa, syntyisi riski siitä, että alustat joutuisivat arvioimaan teosten lainmukaisuutta, mikä voisi johtaa myös laillisen sisällön poistamiseen. Toisaalta, jos alusta on tietoinen laittomasta sisällöstä tai laittomuus on ilmeistä, voi se olla toissijaisesti vastuussa käyttäjien laittomista toimista. Julkisasiamies katsoi lisäksi, että riippumatta vastuukysymyksestä, oikeudenhaltija voisi EU-oikeuden perusteella saada tuomioistuinmääräyksen sellaista palvelun tarjoajaa vastaan, jonka palvelua käyttäjä on käyttänyt tekijänoikeuden loukkaamiseen. Ainoastaan jos rikkominen on tapahtunut uudelleen sen jälkeen kun ilmoitus selvästä rikkomuksesta on annettu, estäisi se oikeudenhaltijaa hakemasta kyseistä määräystä välittäjää vastaan.

Julkisasiamies ehdotti vastauksena ennakkoratkaisupyyntöihin, että jakamisalustojen ylläpitäjät eivät suorita yleisölle välittämistä silloin kun käyttäjä lataa suojatun teoksen alustalle. Tietojen säilytystä ylläpitävät alustat eivät myöskään sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin poikkeuksen edellytysten täyttyessä ole vastuussa käyttäjien lataamasta laittomasta aineistosta. Kyseiseen poikkeukseen sisältyväien ilmausten ” tosiasiallisesta tiedosta” koskien laitonta toimintaa tai tietoja sekä ”tietoisuudesta tosiasioista tai olosuhteista, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on ilmeistä” olisi julkisasiamiehen mukaan liityttävä konkreettiseen laittomaan tietoon.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus luettavissa täältä.

(AL)