Julkisasiamies: Saksan säännöksiä siitä, että ilman asianmukaista lupaa internetin hakukoneilla ei ole oikeutta ottaa otteita lehtikustantajien tuottamasta sisällöstä, ei tule soveltaa

13.12.2018

Julkisasiamies antoi 13.12.2018 ratkaisuehdotuksen asiassa C-299/17, jossa vastakkain olivat VG Media ja Google. Saksan liittotasavalta oli ottanut 1.8.2013 käyttöön lehtikustantajia koskevan lähioikeuden tekijänoikeuslainsäädännön uusiin säännöksiin ilmoittamatta komissiolle. Uusien säännöksien mukaan internetin hakukoneiden kaupallisilla tarjoajilla ei ole ilman asianmukaista lupaa oikeutta asettaa saataviin otteita lehtikustantajien tuottamasta tietystä teksti-, kuva- ja videosisällöstä. Julkisasiamiehen mukaan näitä kansallisia säännöksiä ei tullut soveltaa, koska niitä ei oltu ilmoitettu komissiolle.

Direktiivin 98/34 8 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle välittömästi teknisiä määräyksiä eli palvelun tarjoamista koskevia sitovia määräyksiä koskevat ehdotukset. Direktiivin mukaan ilmoittamatta jättämisestä seuraa, ettei kansallisia säännöksiä voida soveltaa ja ettei niihin siten voida vedota yksityisiä oikeussubjekteja vastaan. Asiassa oli kyse siitä, sovelletaanko direktiivin säännöksiä Saksan uusiin tekijänoikeudellisiin säännöksiin.

VG Media on saksalainen yhteishallinnointiorganisaatio, joka hallinnoi tekijänoikeutta ja lähioikeuksia muun muassa lehtikustantajien puolesta. VG Media nosti jäsentensä puolesta vahingonkorvauskanteen Googlea vastaan, koska Google oli käyttänyt 1.8.2013 alkaen omissa palveluissaan tekstiotteita, kuvia ja videoita VG Median jäsenten tuottamasta painetusta sisällöstä ja mediasisällöstä maksamatta siitä asianmukaista maksua.

Ennakkoratkaisua pyytänyt Berliinin alueellinen alioikeus katsoi, että VG Median nostama kanne oli ainakin osittain perusteltu ja että siinä vireillä olevan menettelyn lopputulos riippui siitä, missä määrin uusia tekijänoikeuslainsäädännön säännöksiä voidaan soveltaa, koska niitä ei oltu ilmoitettu komissiolle direktiivin mukaisesti.

Julkisasiamies katsoi, että uudet tekijänoikeuslainsäädännön säännökset muodostivat teknisen määräyksen, koska tällä tosiasiallisesti heikennetään tai rajoitetaan internetin hakukoneiden tarjoajien (kuten Googlen) mahdollisuutta tarjota näitä palveluja säätämällä, että tällaiset palvelut merkitsevät tekijänoikeuden loukkausta, ja koska palveluntarjoajaa vastaan voidaan hakea kieltomääräystä tai siltä voidaan vaatia rahallista korvausta.

Julkisasiamiehen mukaan Saksan lainsäädännön säännökset ovat erityisesti kohdennettu tietoyhteiskunnan palveluihin. Julkisasiamiehen mukaan näiden lainsäädäntömuutosten ensisijaisena tarkoituksena ja tavoitteena oli käsitellä internetin hakukoneiden vaikutusta, koska mediasisältöä luetaan ja käytetään yhä enemmän internetissä, ja säätää erityisestä tekijänoikeussäännöksestä, joka koskee tällaisten hakukoneiden tarjoajien lehtituotteiden osalta tarjoamia verkkopalveluja.

Julkisasiamies myönsi, että internetin läsnäolo kaikkialla ja tietokoneiden ja älypuhelinten yleistynyt käyttö on tarkoittanut sitä, että kuluttajakäytännöt, jotka liittyvät etenkin sanomalehtien konkreettiseen ostamiseen, ovat muuttuneet erittäin merkittävästi. Julkisasiamies huomautti, että jäsenvaltioiden lainsäätäjillä oli siten lähtökohtaisesti oikeus reagoida näihin muuttuviin kulutustottumuksiin. Julkisasiamiehen mukaan vapaa ja elinvoimainen lehdistö on yksi demokratian elinehto, ja demokratia puolestaan on SEU 2 artiklan mukaan unionin ja sen jäsenvaltioiden perustana oleva arvo. Julkisasiamies huomautti, että on jokseenkin epärealistista odottaa korkealaatuista ja monimuotoista journalismia, ellei sanomalehdillä ja muilla mediakanavilla ole pysyvää tulovirtaa, jota tehokkaiden hakukoneiden, kuten Googlen, keksiminen on heikentänyt.

Julkisasiamies totesi, etteivät nämä seikat kuitenkaan tarkoita, että jäsenvaltiolla olisi oikeus sivuuttaa direktiivin ilmoittamisedellytykset. Direktiivillä pyritään siihen, että komissio (ja sitä kautta muut jäsenvaltiot) saa tiedon ehdotuksesta ja tarkastelee jo varhaisessa vaiheessa sen mahdollisia vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan.

Julkisasiamies totesi, koska näitä kansallisia säännöksiä ei ilmoitettu komissiolle, tästä seurasi, että Berliinin alioikeuden on kieltäydyttävä soveltamasta Saksan tekijänoikeuslainsäädännön uusia säännöksiä vireillä olevassa VG Median ja Googlen välisessä menettelyssä. Julkisasiamiehen mukaan pääasiassa kyseessä olevien kaltaiset kansalliset säännökset muodostivat direktiivissä 98/34 tarkoitetun teknisen määräyksen, josta on ilmoitettava saman direktiivin 8 artiklan 1 kohdan nojalla.

Ratkaisuehdotus luettavissa täältä.