Julkisasiamies: Oikeutta perhe-elämän kunnioittamiseen ei voida tulkita siten, että sillä viedään mahdollisuudet immateriaalioikeuksien turvaamiseen

12.7.2018

Julkisasiamies antoi ratkaisuehdotuksensa 6.6.2018 asiassa C-149/17, jossa kyse korvausvastuun määräytymisestä tapauksessa, jossa tiedostoja oli jaettu tekijänoikeuden vastaisesti internetyhteydestä, joka oli sen haltijan perheenjäsenten käytettävissä. Tapauksessa vastakkain olivat äänitetuottaja Bastei Lübbe AG, jolla oli tekijänoikeudet ja lähioikeudet erään kirjan äänitteeseen sekä Michael Strotzer, joka omisti internetyhteyden, jonka välityksellä tämä äänite jaettiin ladattavaksi rajattomalle määrälle internetvertaisverkon (peer-to-peer) käyttäjiä.

Bastei Lübbe kehotti Strotzeria lopettamaan tekijänoikeuden loukkauksen. Strotzer kiisti, että hän olisi itse loukannut tekijänoikeutta, ja väitti, että hänen vanhemmillaan, jotka asuvat hänen kanssaan samassa taloudessa, oli myös mahdollisuus käyttää tätä yhteyttä.

Bastei Lübbe valitti edelleen Münchenin tuomioistuimeen, joka pyysi ennakkoratkaisua EUT:ltä. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedusteli, oliko tietoyhteiskuntadirektiivin 2001/29 8 artiklassa ja teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskeva direktiivin 2004/48 3 artiklassa  tekijänoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi säädettyjen toimenpiteiden tehokkuusvaatimuksen mukaista, jos internetyhteyden, jota käytettiin tekijänoikeuksia loukattaessa, haltijan sallitaan välttävän vahingonkorvausvastuun kyseisistä loukkauksista olettaman perusteella, jos internetyhteyden haltija mainitsee lisätäsmennyksittä perheenjäsenen, jolla oli hänen lisäkseen mahdollisuus käyttää kyseistä internetyhteyttä.

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen epäilykset juontuivat julkisasiamiehen mukaan Bundesgerichtshofin oikeuskäytännöstä, jossa oli katsottu, että internetyhteyden haltijalla on toissijainen väitetaakka. Haltija täyttää tämän toissijaisen taakan riittävällä tavalla esittämällä, että muilla henkilöillä, oli itsenäinen mahdollisuus käyttää hänen internetyhteyttään. Tämän yhteyden haltija ei ole kuitenkaan velvollinen esittämään lisätäsmennyksiä tämän yhteyden käytön ajankohdasta ja luonteesta, kun otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa taattu avioliiton ja perheen suoja.

Julkisasiamies huomautti, että direktiivien säännöksissä ei säädetä nimenomaisesti velvollisuudesta säätää tällaisesta olettamasta. Jos tämä toimenpide on kuitenkin keskeinen keino, josta kansallisessa lainsäädännössä säädetään, sitä on sovellettava johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Julkisasiamiehen mukaan kansallisilla tuomioistuimilla on ensiarvoisen tärkeä tehtävä arvioida näyttöä ja punnita huomioon otettavia eri intressejä.

Julkisasiamies korosti, että perusoikeuskirjan määräykset sitovat jäsenvaltioita. Tekijänoikeuksiin liittyvissä riidoissa yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista koskeva oikeus saattaa kuitenkin kilpailla perusoikeuskirjan 17 artiklassa vahvistetun omaisuudensuojaa koskevan perusoikeuden kanssa. Julkisasiamiehen mukaan tilanteessa, jossa eri perusoikeudet kilpailevat keskenään, kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten tehtävänä on huolehtia siitä, että varmistetaan näiden oikeuksien oikeudenmukainen tasapaino.

Julkisasiamiehen mukaan perusoikeuskirjan kaksi muutakin määräystä tulee ottaa huomioon perusoikeuksia punnittaessa. Ensimmäinen oli perusoikeuskirjan 20 artikla, jossa vahvistetaan yhdenvertaisuus lain edessä. Jos internetyhteyden käyttäminen perhepiirissä mahdollistaisi sen, että olisi helppoa välttää vahingonkorvausvastuu tekijänoikeuksien loukkauksista, tämä johtaisi julkisasiamiehen mukaan siihen, että kohdeltaisiin epäedullisemmin henkilöitä, jotka asuvat yksin.

Toiseksi perusoikeuskirjan 54 artiklassa vahvistetaan tunnustettujen oikeuksien väärinkäytön kielto, joka on sellaisia toimia vastaan, joilla pyritään perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien varjolla tosiasiallisesti estämään perusoikeuksien toteutuminen ja tekemään ne tyhjäksi. Strotzer ilmoitti pääasian oikeudenkäynnissä, että hänen vanhempansa eivät tunne lainkaan ohjelmistoa, jota oli käytetty tämän loukkauksen tekemiseen, eikä heillä ollut tietokoneellaan teosta, joka oli saatettu lainvastaisesti yleisön saataviin. Julkisasiamiehen mukaan oli ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen tehtävänä selvittää, ettei Strotzer käytä väärin oikeutta perhe-elämän suojaan yksinomaan välttääkseen oman vahingonkorvausvastuunsa loukkauksesta.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus luettavissa täällä.

(AH)